ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line
"Η" Online 30/3/2009 19:23
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση


ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βελτίωση oικονομικών μεγεθών το 2008

Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση του 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.):

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για τη χρήση του 2008 σε 1.913 εκατ. ευρώ έναντι 914,7 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας αύξηση 109,1%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2008 σε 218,4 εκατ. ευρώ έναντι 80,8 εκατ. ευρώ το 2007 αυξημένα κατά 170,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2008 σε 310,1 εκατ. ευρώ έναντι 108,3 εκατ. ευρώ το 2007 αυξημένα κατά 186,3%.

Επίσης αυξητική τάση παρουσίασε και το περιθώριο EBIT, το οποίο ανήλθε σε 11,4% για το 2008, ενώ το 2007 ήταν 8,8%. Η θετική αυτή πορεία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη ενοποίηση των αποτελεσμάτων της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ για όλη τη χρήση του 2008.
Τα κέρδη μετά από τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 94,8 εκατ. ευρώ, έναντι 129,8 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27%.
Τα κέρδη δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, επειδή και στις δύο χρήσεις περιλαμβάνονται έσοδα από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και συναλλαγή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ εντός της χρήσης 2007 και πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της μητρικής Εταιρείας εντός της χρήσης 2008). Αφαιρώντας αυτά τα έσοδα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώνονται σε 86,2 εκατ. ευρώ για το 2008 και 68,0 εκατ. ευρώ για το 2007, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 26,8%.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν στα επίπεδα των  0,54 ευρώ έναντι 0,81 ευρώ το 2007.
Πρώτο μέλημα της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με τις μικρότερες συνέπειες οι αναμενόμενες επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, άμεσες και έμμεσες, μεταξύ των οποίων είναι οι πιθανές καθυστερήσεις πληρωμών και η επιβράδυνση των ιδιωτικών επενδύσεων. Τα αποτελέσματα του 2008 φανερώνουν ότι η προσπάθεια αυτή, έως τώρα, έχει αποδώσει.

Ειδικότερα:

  • O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου για το 2008 παρουσίασε ιστορικά υψηλότερο κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 1.435,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 87,9%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 60,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 77,4% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 40,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 101,8%, σε σχέση με την χρήση 2007. Το υψηλό ανεκτέλεστο που αγγίζει τα 4,8 δισ. ευρώ, διασφαλίζει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά και την πορεία του στις διεθνείς αγορές.
  • Ο κλάδος των Παραχωρήσεων, για τη χρήση 2008, συνεισέφερε στα έσοδα του Ομίλου 293,5 εκατ. ευρώ, στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 132,0 εκατ. ευρώ και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 87,6 εκατ. ευρώ. Η πλήρης πλέον ενοποίηση της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ για όλη τη χρήση, ενισχύει τον κλάδο των παραχωρήσεων και τον κατατάσσει στο δεύτερο μεγαλύτερο πόλο μετά την κατασκευή ως προς τα έσοδα, τα κέρδη και την παραγωγή μερισμάτων.
  • Στον τομέα του Περιβάλλοντος ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 107,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 47,5% σε σχέση με το 2007. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν 15,7 εκατ. ευρώ.
  • Για τον  κλάδο των Λατομείων ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 30,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,4% σε σχέση με το 2007. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν 3,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,8%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 0,3 εκατ. ευρώ.
  • Ο κλάδος των αιολικών πάρκων παρουσίασε το 2008 αύξηση του κύκλου εργασιών σε 6,8 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την λειτουργία των αιολικών πάρκων. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT) μειώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2007 (7,8 εκατ. ευρώ). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο χρήσεις δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες σε επίπεδο EBIT καθώς το 2007 υπήρξαν έκτακτα έσοδα ύψους 4,9 εκατ. ευρώ από την πώληση άδειας παραγωγής αιολικού πάρκου. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης το 2008 αυξήθηκαν κατά 31,0% σε σχέση με το 2007.
  • Ο κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων του Ομίλου εμφάνισε το 2008 έσοδα 22,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 35,8% σε σχέση με το 2007 και παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 2,5 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές είναι κυρίως αποτέλεσμα της επίδρασης της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος στη Ρουμανία σε δανειοδοτήσεις που έγιναν σε Ευρώ. 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για τη χρήση 2008, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το 2007 μειωμένος κατά 30,9%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων σε 26 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 35,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους  σημείωσαν μείωση κατά 33,1% και διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 36 εκατ. ευρώ το 2007. Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,14 ευρώ έναντι 0,23 ευρώ για το 2007. 

Η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση 2008 θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία  διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση pzante@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

SITEMAP

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ HOMME

facebook twitter