ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ > ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
"Η" 21/4/2007
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση


Η λίστα των προγραφών για 235 δεκαοχτάρηδες

Η ιστορία υπηρετείται από τις ζωντανές μαρτυρίες... Η «Η» παρουσιάζει ένα ντοκουμέντο της φοβερής εκδικητικότητας του καθεστώτος της 21 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση της Επιτροπής του υπουργείου Παιδείας που έθεσε εκτός των «Εισιτηρίων Εξετάσεων» 235 δεκαοκτάχρονα τότε παιδιά -ο κατάλογος με τα ονόματα των οποίων παρατίθεται- με αφορμή τα «αριστερά φρονήματα» όχι μόνο των ιδίων αλλά ακόμη και συγγενικών τους προσώπων ή ατόμων του περιβάλλοντός τους. Και αυτοί... διάβαζαν αλλά ο πέλεκυς έπεσε επάνω τους βαρύς...

Από τη μία πλευρά, το σε άψογο χωροφυλακίστικο ύφος κείμενο της απόφασης είναι ενδεικτικό των αντιλήψεων του καθεστώτος περί «φρονηματισμού» της νεολαίας. Από την άλλη, όπως εύγλωττα επισημαίνεται από τo κείμενο-μαρτυρία, οι συνέπειες της απόφασης για τους ανθρώπους αυτούς ήταν καταλυτική, καθώς δεν μπόρεσαν ποτέ να σπουδάσουν, αν και είχαν τα προσόντα - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μετέπειτα ζωή τους.

Εν Αθήναις σήμερον την 19ην Οκτωβρίου 1967, ημέρα Πέμπτην και ώραν 12ην μεσημβρινήν εν τω καταστήματι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (οδός Μητροπόλεως, αριθ. 15) συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων δια τας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς υπό την προεδρίαν του κ. Αθανασίου Παπακωνσταντίνου, Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εις ην παρέστησαν οι κ.κ. 1) Νικόλαος Τωμαδάκης, 2) Χρίστος Φουσιάνης, 3) Δημήτριος Κάππος, 4) Ελευθέριος Στάθης, 5) Αλκιβιάδης Αποστολάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 6) Δημήτριος Φιλάρετος, 7) Δημοσθένης Αρκουδέας, Γυμνασιάρχης και 8) Κων/νος Παπαπάνος, Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρισταμένων και των Ιωάννου Ιωάννου, Γραμματέως και Παναγιώτου Μούκιου, Βοηθού Γραμματέως της Επιτροπής, Τμηματαρχών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Κρίσις περί της νομιμοφροσύνης των υποψηφίων.
Περατωθείσης της μελέτης των μέχρι σήμερον υποβληθεισών πράξεων των Επιτροπών αποδοχής και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων, ως και πάντων των υποβληθέντων στοιχείων των κριθέντων μη νομιμοφρόνων και μετά συζήτησιν μεταξύ των μελών αυτής αποφασίζει:

Α. Δέχεται ότι συμφώνως και προς τας διαβιβασθείσας απόψεις της κυβερνήσεως δια του κ. Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δέον να αποκλεισθώσιν ως μη νομιμόφρονες οι αναπτύξαντες κομμουνιστικήν δραστηριότητα και ουχί απλώς οι συμπαθώς διακείμενοι ή εμφορούμενοι υπό κομμουνιστικών φρονημάτων, δια τους οποίους δεν αναφέρονται συγκεκριμέναι εκδηλώσεις θεμελιούσαι κατά τρόπον ασφαλή την προσχώρησιν τούτων εις την κομμουνιστικήν παράταξιν.
Β. Κρίνει ότι δέον να μη αποκλεισθώσιν οι λοιποί, κριθέντες πρωτοβαθμίως ως μη νομιμόφρονες, διαβιβασθώσι δε τα επιβαρυντικά στοιχεία τούτων εις τας οικείας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς, εις ας περιπτώσεις ήθελον ούτοι επιτύχει, ίνα τύχωσιν ιδιαιτέρας παρακολουθήσεως και μερίμνης παρά των οικείων Σχολών. Το γεγονός ότι ούτοι διαβιούντες υπό την επήρειαν κομμουνιστικού περιβάλλοντος κατώρθωσαν μέχρι σήμερον, βοηθούντος και του σχολείου, να μη προβώσιν εις εκδηλώσεις παρέχει την βάσιμον ελπίδα ότι είναι δυνατόν να αποσπασθώσιν εκ της αντεθνικής ιδεολογίας και να ενταχθώσιν εις την εθνικήν παράταξιν.
Γ. Κρίνει ως μη νομιμόφρονας τους κάτωθι δια τους οποίους υφίστανται στοιχεία αποδεικνύοντα την κομμουνιστικήν αυτών δράσιν:

Εκ της Α Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως:
1. Μηναϊδου Ολγα του Κων/νου και της Μαρίας
2. Τσούλος Φώτιος του Κων/νου και της Κων/νας
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος του Παύλου και της Χριστίνης
4. Αντωνοπούλου Σωτηρία του Αναστασίου και της Κων/νας

Εκ της Β Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως:
5. Κουτσοδήμου Ειρήνη του Ιωάννου και της Αικατερίνης
6. Τραχανάς Ιωάννης του Σπυρίδωνος και της Ουρανίας
7. Σπυράτου Βαρβάρα - Αικατερίνη του Διονυσαγγέλου και της Ελένης

Εκ της Γ Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως:
8. Ζαβερδινός Κων/νος του Σπυρίδωνος και της Ελένης
9. Κοσκόρης Αναστάσιος του Βασιλείου και της Σταυρούλας
10. Δάφνης Αθανάσιος του Γεωργίου και της Παναγιώτας

Εκ της Δ Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως:
11. Βουτσινάς Αγγελος του Γρηγορίου και της Σταματίας
12. Καραμέρη Παρασκευή του Ευθυμίου και της Ελένης
13. Γαμβρίλης Βασίλειος του Αθανασίου και της Μαρίας
14. Κορρές Μιχαήλ του Ιωάννου και της Γεωργίας
15. Λάμπρου Αικατερίνη του Δημητρίου και της Κυριακής
16. Μανωλάκης Νικόλαος του Παναγιώτου και της Σοφίας
17. Τζομπανάκης Ανδρέας του Κυριάκου και της Στυλιανής
18. Χαραλαμπίδης Κυριάκος του Γεωργίου και της Κυριακής
19. Χάραρης Δημήτριος του Χαραλάμπους και της Αναστασίας
20. Χειμάρας Δημήτριος του Ευθυμίου και της Αγγελικής
21. Γεωργιάδου Δέσποινα του Εμμανουήλ και της Μαρίας
22. Κάντας Μιλτιάδης του Γεωργίου και της Πραξιθέας
23. Τοξόπουλος Κων/νος του Μιχαήλ και της Ερασμίας

Εκ της Ε Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως
24. Κατσιάμπαση Ειρήνη του Ιωάννου και της Ελένης
25. Φωτόπουλος Σεραφείμ του Ηλία και της Ουρανίας

Εκ της ΣΤ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως
26. Αβρανάς Στέφανος του Κων/νου και της Βάιας
27. Αγοραστός Βασίλειος του Ευαγγέλου και της Πολυξένης
28. Αρβανιτογιάννης Ιωάννης του Παύλου και της Αικατερίνης
29. Βάγιας Νικόλαος του Ιωάννου και της Μαρίας
30. Βαλδούμας Αλέξιος του Θεοδώρου και της Ευαγγελίας
31. Βλαχογεώργος Ανδρέας του Ευαγγέλου και της Κατερίνας
32. Βλαχογεώργος Απόστολος του Νικολάου και της Κλεοπάτρας
33. Βολοβίνης Ιωάννης του Πέτρου και της Νεοκλείας
34. Γκουγκλιάνας Αλέξανδρος του Αθανασίου και της Πολυξένης
35. Δημούλας Κων/νος του Διονυσίου και της Φανής
36. Ηλιάδου Μαγδαληνή του Παύλου και της Παρθεν.
37. Θωδάς Θωμάς του Δημητρίου και της Ιωάννας
38. Ζαχείλα Σταματία του Γεωργίου και της Αικατερίνης
39. Κάγιας Ευάγγελος του Δημητρίου και της Αικατερίνης
40. Καλαϊντζίδης Αλκιβιάδης του Προδρόμου και της Ελένης
41. Καραγιαννίδης Ανέστης του Αχιλλέως και της Κυριακής
42. Καραμούλας Σπυρίδων του Αστερίου και της Σταυρούλας
43. Καρκαμπίτσας Βλάσιος του Δημητρίου και της Ευαγγελίας
44. Κατσίκα Αννα του Σταύρου και της Αφροδίτης
45. Κοντογιάννης Μιλτιάδης του Χρίστου και της Χρυσούλας
46. Κουδουνάς Αθανάσιος του Γεωργίου και της Ελευθερίας
47. Κυριάκος Ρίζος του Ιωάννου και του Φράγκου
48. Κωστής Νικόλαος του Γεωργίου και της Ελένης
49. Λεωνίδας Σταύρος του Χρήστου και της Κερασίας
50. Λιόλιος Θεόδωρος του Γρηγορίου και της Ευθυμίας
51. Μήλιος Ιωάννης του Νικολάου και της Στεργιανής
52. Μπαντής Αστέριος του Κων/νου και της Μαρίας
53. Μπάρδας Απόστολος του Γεωργίου και της Φανής
54. Μπατάλας Ευθύμιος του Κων/νου και της Αλκηστις
55. Νατσιόπουλος Σπυρίδων του Δημητρίου
56. Ντούκας Χρήστος του Αθανασίου και της Δέσποινας
57. Παγώνη Ελπιδοφόρα του Αλεξάνδρου και της Χρυσάνθης
58. Παναγιωτίδης Χρόνης του Θεοδώρου και της Πολυξένης
59. Παπαγεωργίου Ιερώνυμος του Αλεξάνδρου και της Ελένης
60. Παπαδημητρίου Παρασκευή του Ιωάννου και της Μαρίας
61. Παπαλεξίου Αλέξιος του Ζήση και της Κρυστάλλως
62. Παπαλεξίου Αλέξιος του Παναγιώτου και της Αλεξάνδρας
63. Παπαστεργίου Μαρία του Βαϊου και της Αικατερίνης
64. Πάστρας Κων/νος του Γεωργίου και της Παγώνας
65. Ριζούλης Χρήστος του Δημητρίου και της Φανής
66. Σαουλίδου Αφροδίτη του Κων/νου και της Ιφιγενείας
67. Σαρικαδάκη Μαρία του Δήμου και της Χρυσάνθης
68. Σέτσικας Δημήτριος του Γεωργίου και της Δωροθέας
69. Σώμος Κων/νος του Γεωργίου και της Ελένης
70. Τζήκας Κων/νος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας
71. Τσιχάρας Βασίλειος του Ιωάννου και της Σταυρούλας
72. Τσικίμης Νικόλαος του Ιωάννου και της Βάιας
73. Φασούλα Βασιλική του Αργυρίου και της Ευτυχίας
74. Χατζής Νικόλαος του Αθανασίου και της Αγλαϊας
75. Χατζηνίκος Βασίλειος του Νικολάου και της Ελευθερίας
76. Χατζηνίκου Μαίρη του Νικολάου και της Ελευθερίας
77. Ψύρρας Κων/νος του Παναγιώτου και της Γλυκερίας
78. Γκαντάρας Σπυρίδων του Ιωάννου και της Πολυξένης
79. Ζαρζώνης Ιωάννης του Γεωργίου και της Μαρίας
80. Καραμπάλιος Δημήτριος του Βασιλείου και της Αναστασίας
81. Κατσούλη Ιωάννα του Ευτυχίου και της Δήμητρας
82. Λιάκου Φωτεινή του Κων/νου και της Ασπασίας
83. Μάγγος Θεόδωρος του Γρηγορίου και της Σταυρούλας
84. Μητρούλα Φανή του Γεωργίου και της Δήμητρας
85. Ντούγκος Γεώργιος του Ιωάννου και της Κασσιανής
86. Πετρίτης Χρυσόστομος του Ιωάννου και της Μαρίας
87. Σιαμπάνου Χρυσάνθη του Γεωργίου και της Ευαγγελίας
88. Τσιούκα Ευαγγελία του Ηλία και της Βιργινίας
89. Φαρμάκης Γεώργιος του Ιωάννου και της Αικατερίνης

Εκ της Ζ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως
90. Αζωϊδου Ζωή του Ηρακλέους και της Σοφίας
91. Ακτσελής Θεολόγος του Παύλου και της Ολγας
92. Αποστόλου Μαγδαληνή του Δημητρίου και της Μακρίνας
93. Γαλαράς Χρίστος του Θεοδώρου και της Αγγελικής
94. Γεράκου Παναγιώτα του Σταύρου και της Ευθυμίας
96. Εφραιμίδου Αννα του Αριστοτέλους και της Χάιδως
97. Ηλιάδης Κοσμάς του Κυριάκου και της Μάρθας
98. Θαμνίδης Ευθύμιος του Γεωργίου και της Κυριακής
99. Θεοδωρίδης Δημήτριος του Ιωάννου και της Ολυμπίας
100. Θεοδωρίδης Κων/νος του Ευσταθίου και της Μαγδαληνής
101. Καρακούσης Θεόδωρος του Κων/νου και της Ελευθερίας
102. Καρακούσης Κων/νος του Βασιλείου και της Καλλιόπης
103. Καρτερού Γεωργία του Χρυσοστόμου και της Ελένης
104. Κουκουρίκος Απόστολος του Θεοδώρου και της Αικατερίνης
105. Λόγκος Φραγκούλης του Πέτρου και της Δήμητρας
106. Μαρίνος Λάζαρος του Αθανασίου και της Κων/νας
107. Μεκιτανίδης Θεόδωρος του Σταύρου και της Πελαγίας
108. Πολυχρονίδης Ελευθέριος του Πολυχρόνη και της Ελπίδος
109. Ρογκότης Γεώργιος του Βασιλείου και της Ευανθίας
110. Σαπουντζόγλου Αναστασία του Εμμανουήλ και της Βαρβάρας
111. Χανδολιάς Απόστολος του Αδάμου και της Βασιλικής
112. Χαραλαμπίδου Μαρία του Κοσμά και της Ολυμπίας
113. Χατζηϊωάννου Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος και της Τατιάνας

Εκ της Η Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως
114. Αλεξιάδης Κων/νος του Μενελάου και της Βιργινίας
115. Βαχτσεβάνος Νικόλαος του Αθανασίου και της Μαρίας
116. Βραβοσινός Χρήστος του Στεφάνου και της Καλλιόπης
117. Γρηγοριάδου Κυριακή του Κων/νου και της Ελένης
118. Δαλίπης Αντώνιος του Αθανασίου και της Ευαγγελίας
119. Καδίκα Ειρήνη του Πασχάλη και της Αλεξάνδρας
120. Καρέτσος Νικόλαος του Δημητρίου και της Χρυσούλας
121. Μάτσος Νικόλαος του Ιωάννου και της Βασιλικής
122. Νούκος Ανδρέας του Χρήστου και της Αικατερίνης
123. Παπαβασιλείου Χρήστος του Ιωάννου και της Βάσως
124. Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Σάββα και της Χρυσούλας
125. Πάσογλου Αβραάμ του Δημοσθένους και της Ολγας
126. Ρήγκας Γεώργιος του Εμμανουήλ και της Αικατερίνης
127. Σαλτσίδου Τριανταφυλλιά του Χαραλάμπους και της Μαρίας
128. Τσαουσίδης Αντώνιος του Ιωάννου και της Φωτεινής
129. Τσίγκας Ευάγγελος του Αρσενίου και της Φανής
130. Καραμίντζιος Χρίστος του Ευαγγέλου και της Μαρίας

Εκ της Θ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως
131. Βαμβέτσος Ευστάθιος του Στυλιανού και της Ουρανίας
132. Βουργίδης Αντώνιος του Γεωργίου και της Μελπομένης
133. Γαστεράτος Στέφανος του Αλεξάνδρου και της Ελενέτας
134. Γαστεράτος Ανδρέας του Αλεξάνδρου και της Μαρίας
135. Γιαραλής Γεώργιος του Χαριλάου και της Καλυψούς
136. Γκόγκα Μαρία του Σωτηρίου και της Αναστασίας
137. Καστούμη Γεωργία του Νικολάου και της Ξανθής
138. Κατσουλίδης Πολύκαρπος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας
139. Κεραμίδα Αγνή του Δημητρίου και της Αφροδίτης
140. Μοσχέτας Νικόλαος του Κων/νου και της Παρασκευής
141. Παπανικολάου Δημήτριος του Γεωργίου και της Αγόρως
142. Πάτσιας Στέφανος του Χριστοδούλου και της Ολυμπίας
143. Πρωτόπαππας Ιωάννης του Σταύρου και της Ελένης
144. Ρέσσος Λάζαρος του Ευαγγέλου και της Αντωνίας
145. Σιαμέτης Θεόδωρος του Δημητρίου και της Ευαγγελιώς
146. Τζόβας Χρήστος του Γεωργίου και της Υπατίας
147. Τόλιας Νικόλαος του Νέστωρος και της Κυράτσως
148. Τσάγγος Ευάγγελος του Ηλία και της Αθηνάς
149. Τσιούνης Παναγιώτης του Δημητρίου και της Μαρίας

Εκ της Ι Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
150. Αγριανίδου Ελπινίκη του Δημητρίου και της Παρθένας
151. Βίτσιος Γεώργιος του Ιωάννου και της Αικατερίνης
152. Βίτσιος Νικόλαος του Νικολάου και της Αγοραστής
153. Γιουματζίδου Παρθένα του Ιωάννου και της Μαρούλας
154. Δέλλιου Γλυκερία του Αθανασίου και της Βασιλικής
155. Δερμεντζής Κων/νος του Πέτρου και της Σταυρούλας
156. Δημητριάδης Σπυρίδων του Ιορδάνου και της Φωτεινής
157. Δημοτζίκης Γεώργιος του Λάμπρου και της Αννας
158. Ιντζές Ανδρέας του Κων/νου και της Σοφίας
159. Καμπούρ - Παράσχου Νίκη του Φιλοκτήμωνος και της Χρυσής
160. Κουτούλας Κων/νος του Αποστόλου και της Τασούλας
161. Μάντος Δημήτριος του Διαμαντή και της Αγάπης
162. Νικολαϊδης Γεώργιος του Λαζάρου και της Αλεξάνδρας
163. Νικολαϊδου Αναστασία του Παναγιώτου και της Καλλιόπης
164. Οικονόμου Αθανάσιος του Δημητρίου και της Στυλιανής
165. Παπαδοπούλου Ευανθία του Παναγιώτου και της Μαρίας
166. Παπαχίντζου Νίκη του Κων/νου και της Ελευθερίας
167. Σαρουγιαννίδης Βασίλειος του Αβραάμ και της Ελένης
168. Σπέντζος Γεώργιος του Βασιλείου και της Ευθυμίας
169. Στόιλας Αθανάσιος του Σπυρίδωνος και της Ελένης
170. Τοπκαρόγλου Δημήτριος του Ιωάννου και της Δέσποινας
171. Τσιγκάλης Γεώργιος του Αγγέλου και της Σοφίας
172. Χαρίτου Παρθένα του Δημοσθένους και της Σουλτάνας
173. Χριστοφορίδου Αθηνά του Σταύρου και της Δέσποινας
174. Βίτσιου Μαρία του Δήμου και της Κερασιάς

Εκ της ΙΑ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
176. Αθανασιάδης Χαράλαμπος του Σταύρου και της Σεβαστής
177. Αρβανιτίδης Δημήτριος του Νικολάου και της Δέσποινας
178. Βίγγα Ελπίς του Θεοδοσίου και της Πασχαλίνας
179. Ιγναντιάδου Ολυμπία του Δημητρίου και της Ελένης
180. Κόρμου Μαρία του Κων/νου και της Νικολέττας
181. Κυριακίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ολγας
182. Παπαγεωργίου Βαρσάμης του Βασιλείου και της Δήμητρας
183. Τσατσίκου Χρυσούλα του Ζήση και της Παναγιώτας
184. Χιονίδης Κων/νος του Ισαάκ και της Αννας

Εκ της ΙΒ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
185. Καραμπίνη Δήμητρα του Βασιλείου και της Γεωργίας
186. Παπαθανασίου Χρήστος του Αναστασίου και της Βασιλικής

Εκ της ΙΓ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
187. Λεγγούρδας Κων/νος του Κυριάκου και της Μεταξίας
188. Μανωλάκος Πολυζώης του Παναγιώτου και της Σοφίας
189. Νταρζάνος Δημήτριος του Πέτρου και της Χρυσούλας
190. Σπυρόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος και της Μαρίας
191. Τσιρώνης Γεώργιος του Γεωργίου και της Μαριγώς

Εκ της ΙΔ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
192. Αναστασόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου και της Τούλας
193. Ανδριανόπουλος Δημήτριος του Δημητρίου και της Σταυρούλας
194. Ανδριανόπουλος Ηλίας του Γεωργίου και της Ιωάννας
195. Δικαίος Παναγιώτης του Γρηγορίου και της Αντωνίας
196. Κωσταράκος Δημήτριος του Ηλία και της Παναγιώτας
197. Νικολακόπουλος Αναστάσιος του Βασιλείου και της Γεωργίας
198. Στασινάκης Νικόλαος του Αργυρίου και της Ευγενίας
199. Στασινάκης Παναγιώτης του Αργυρίου και της Ευγενίας
200. Φωτόπουλος Δημήτριος του Νικολάου και της Αντωνίας

Εκ της ΙΕ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
201. Φούρας Ανδράς του Αθανασίου και της Γιαννούλας
202. Δαλπάκης Ανδρέας του Γεωργίου και της Κων/νας
203. Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης του Δημητρίου και της Αγγελικής
204. Καραπαναγιώτης Ανδρέας του Γεωργίου και της Χρυσούλας
205. Κοσμάς Βασίλειος του Δημητρίου και της Μαρίας
206. Παρδαλάκης Ιωάννης του Παναγιώτου και της Μαρίνας
207. Ρουγκάλας Βασίλειος του Ιωάννου και της Νικολίτσας

Εκ της ΙΣΤ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
208. Βαλλιάνος Παντελής του Νικολάου και της Βασιλικής
209. Βλάχος Ευάγγελος του Βασιλείου και της Σοφίας
210. Βραχάς Δημήτριος του Κων/νου και της Δήμητρας
211. Γεωργίου Νικόλαος του Μιλτιάδου και της Ελένης
212. Γρηγόρη Βασιλική του Γεωργίου και της Μαρίας
213. Ιωάννου Ιωάννης του Νικολάου και της Ταρσίτσας
214. Κονδύλης Γρηγόριος του Ευαγγέλου και της Αννας
215. Μητσιακούλης Ιωάννης του Αποστόλου και της Ελευθερίας
216. Μπέλλος Χαρίλαος του Βασιλείου και της Ιωάννας
217. Παπατσίρος Ιωάννης του Γεωργίου και της Ελένης
218. Λαϊνάς Απόστολος του Ηλία και της Αγαθονίκης
219. Ρίζος Ιωάννης του Κων/νου και της Αννας
220. Φλωρόπουλος Δημήτριος του Ανδρέου και της Ροδάνθης
221. Χρυσοχόου Βασιλική του Δημητρίου και της Θεοδώρας
222. Ψαράκη Μαρία του Αντωνίου και της Αγγελικής
223. Γαλής Γεράσιμος του Κων/νου και της Θεώνης

Εκ της ΙΖ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
224. Κουτσαντωνάκη Μαρία του Ιωάννου και της Ελένης
225. Μπαλιάν Στέφανος του Αναστασίου και της Πολύμνας
226. Σαμψών Ελένη του Ελευθερίου και της Χαρίκλειας

Εκ της ΙΗ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
227. Γρυδάκης Διαμαντής του Δημητρίου και της Αικατερίνης
228. Καραγιάννης Ευάγγελος του Γεωργίου και της Βιλελμίνης
229. Παυλής Διαμαντής του Κων/νου και της Γραμματικής
230. Τριανταφύλλου Κων/νος του Ανδρέου και της Καλλιόπης

Εκ της ΙΘ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπ/σεως
231. Βαρούτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Αφροδίτης
232. Βαφειάδης Κων/νος του Νικολάου και της Ευτέρπης
233. Γαβριήλ Ολγα του Βασιλείου και της Ευφροσύνης
234. Καραθεόδωρος Χαράλαμπος του Δημητρίου και της Μαρίας
235. Κατσούρης Παναγιώτης του Μιχαήλ και της Βασιλικής


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση pzante@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

SITEMAP

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ HOMME

facebook twitter