Νέα
  • ΓΔ: 1482.43 +1.22%
  • Τζίρος: 93,68 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΑΓΟΡΕΣ

Alpha Trust Ανδρομέδα: Σε διαπραγμάτευση από αύριο 7 Ιουνίου οι νέες μετοχές της στο Χ.Α

Από αύριο Παρασκευή 7 Ιουνίου εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 51.878 μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα, οι οποίες προέκυψαν από το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, στο οποίο συμμετείχαν 53 μέτοχοι.

Η ανακοίνωση της Alpha Trust Ανδρομέδα

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 18.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης 2023, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.07.2023 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2023 – 2028).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 30.05.2024 αποφάσισε την έκδοση 51.878 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης 2023.

Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 15.05.2024 έως 21.05.2024), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 6,76 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14.05.2024. Στο πλαίσιο της ως άνω επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε δυνάμει της από 18.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του.

Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 53 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά 51.878 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€178.330,63) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€12.473.865,94) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εφτακόσιες εξήντα μία (3.628.761) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 3,4375) εκάστης.

Την 31.05.2024, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 30.05.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (€350.695,28), με συμψηφισμό του υφιστάμενου χρέους, το οποίο αποτελεί μέρος των Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 06.06.2024 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 07.06.2024 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 51.878 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.andromeda.eu) και να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Αριστείδου αρ. 1, 145 61 Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου τηλ. 210 6289341).

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ