Νέα
  • ΓΔ: 875.43 +0.27%
  • Τζίρος: 48,80 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Νίκας: Αύξηση πωλήσεων κατά 20,1% στο εννεάμηνο

Νίκας
Πηγή: nikas.gr

Αύξηση της τάξεως του 20,1% σημείωσαν οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου Νίκας κατά το εννεάμηνο του 2020, που ανήλθαν σε 42,675 εκατ. ευρώ έναντι  35,522 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, την υπό εξέταση περίοδο, τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 29,9% και διαμορφώθηκαν σε 9,712 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 7,476 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,71 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 1,282 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε ζημία 109.000 ευρώ σε σχέση με ζημία 1,391 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 1,603 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε ζημία 819.000 ευρώ έναντι ζημίας 2,422 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,456 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1,878 εκατ. ευρώ σε σχέση με 423.000 ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της, η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς αλλαντικών σε όγκο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 18,8% στο εννεάμηνο του 2019 σε 21,4% στην τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο.

Βασικά μεγέθη κερδοφορίας γ΄ τριμήνου 2020

Oι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 8.9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ανήλθαν σε 14,414 εκατ. ευρώ, έναντι 15,822 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,9% εν σχέσει με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε 3,789 εκατ. ευρώ, εν σχέσει 3,270 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 537.000 ευρώ και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 409.000 σε σχέση με ζημία 129.000 στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 538.000 και ανήλθαν σε κέρδη 20.000 ευρώ έναντι ζημιών 517.000 κατά την προηγούμενη περίοδο, καταγράφοντας για πρώτη φορά κερδοφόρο ΕΒΤ μετά από πολλά χρόνια σε επίπεδο Τριμήνου.

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 611.000 εν σχέσει με αυτό του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 1,098 εκατ. ευρώ σε σχέση με 487.000 ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το ξέσπασμα της Πανδημίας το Μάρτιο του 2020 και τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού και προστασίας από την Πανδημία που επιβλήθηκαν και στην ελληνική επικράτεια δεν είχαν σημαντική επίπτωση στο οικονομικά μεγέθη 9μήνου του Ομίλου. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν στο 9μηνο κατά 20,1% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας των πωλήσεων προς το οργανωμένο λιανεμπόριο (Super markets) η οποία υπερκέρασε την πτώση του τζίρου στο επαγγελματικό κανάλι που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και συνεχίστηκε σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω του πλήγματος που δέχτηκαν τα καταστήματα εστίασης και ο ελληνικός τουρισμός.

Η μείωση καθαρών πωλήσεων που παρατηρείται στο Γ΄ Τρίμηνο οφείλεται κυρίως στην δυσμενή επίδραση της Πανδημίας στον τουρισμό, αλλά και στην επάνοδο στην αγορά μίας εκ των εταιρειών του κλάδου η οποία από τον Ιούλιο του 2019 εμφάνιζε προβλήματα λειτουργίας και ουσιαστικά ήταν εκτός αγοράς.

Η βελτίωση στο ποσοστό Μικτού Κέρδους και σε όλους τους δείκτες κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αποκλιμάκωση των τιμών αγοράς των Α΄ Υλών στην παγκόσμια αγορά.

Μετά την Κυβερνητική απόφαση της 05/11/2020 για περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών και την αναστολή λειτουργίας των σε σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αναμένεται ότι η τάση που παρατηρήθηκε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί με την υποκατάσταση των πωλήσεων προς το επαγγελματικό κανάλι από τις πωλήσεις προς το Οργανωμένο λιανεμπόριο λόγω της ενίσχυσης της κατανάλωσης στο σπίτι μέσω των Super Markets.

Κατά το Γ' Τρίμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές επενδύσεις ύψους 2,448 εκατ. ευρώ και  για το εννεάμηνο 2020 συνολικά  4,068 εκατ. ευρώ.

Την 31/07/2020 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ  10 εκατ. το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες EFG Eurobank, Αlpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και για το οποίο ορίστηκε εγγυητής η εταιρεία CHIPITA A.E. Το προϊόν εκδόσεως των ομολογιών σειράς Α΄ύψους 5 εκατ. ευρώ  θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και θα είναι πληρωτέο σε τέσσερις ισόποσες ετήσιες δόσεις των ευρώ  750.000 ευρώ έκαστη, το δε υπόλοιπο είναι πληρωτέο σε μια συνολική δόση το 2025.

Το προϊόν εκδόσεως των ομολογιών σειράς Β΄με δικαίωμα επαναδιάθεσης ύψους ευρώ  5 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα και θα εξοφληθεί εφάπαξ και ολοσχερώς σε μια συνολική δόση το 2025.

Μετά την προσθήκη του νέου Ομολογιακού δανείου ο Καθαρός δανεισμός του Ομίλου  (Δανεισμός συν Υποχρεώσεις μισθώσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα) στις 30/09/2020 ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 18,16 εκατ. έναντι ευρώ 16,46 εκατ. την 31/12/2019.

Εντός του Αυγούστου 2020 η μητρική εταιρεία αποπλήρωσε ποσό 5 εκατ. ευρώ από τη συνολική οφειλή προς τη συνδεδεμένη εταιρεία CHIPITA AE. ύψους την  31/07/2020 ευρώ 13,100 εκατ. ευρώ. Έτσι την 30/09/2020 η προαναφερθείσα οφειλή ανέρχεται στο ποσό των 8,100 εκατ. ευρώ όση και την 31/12/2019. Στις 03/12/2020 η εταιρεία έχουσα επαρκή ρευστότητα αποπλήρωσε επιπλέον 4,05 εκατ. ευρώ από την οφειλή της προς την ανωτέρω συνδεδμένη εταιρεία. 

Την 01/09/2020 υπεγράφη συμφωνητικό παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου στον Άγιο Στέφανο. Βάσει του εν λόγω συμφωνητικού η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 17/11/2020 ολοκληρώθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,04 ευρώ ανά μετοχή σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή με την συνένωση τριών (3) παλαιών μετοχών με μία (1) νέα (Reverse Split 3:1), με τον συνολικό αριθμό των μετοχών να ανέρχεται σε 39.865.605.

Στις 14/12/2020 ολοκληρώθηκε με την πιστοποίησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο η αποφασισθείσα στη Γενική Συνέλευση της 02/09/2020 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και αντλήθηκαν συνολικά 9,966 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύονται, μετά την αφαίρεση των εξόδων, με 9,663 εκατ.ευρώ, ποσόν που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εκτέλεση όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ