Νέα
  • ΓΔ: 1414.51 +0.09%
  • Τζίρος: 63,89 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

AAΔΕ: Νέες διευκρινίσεις για Ηλεκτρονικά Βιβλία–MyDATA μέσα από 25 ερωτήσεις–απαντήσεις

ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ / Πηγή: Intime

Aπό την 1η/7/2021 θα είναι υποχρεωτική η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021.

Επί της ουσίας, στους κεντρικούς server της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα συγκεντρώνονται όλες οι συναλλαγές που γίνονται στη χώρα μας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα φέρει πολλά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το κράτος, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Το νέο ψηφιακό πλαίσιο για τη διαβίβαση των παραστατικών δεν καταπολεμά μόνο τη φοροδιαφυγή, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις. Καθίσταται πλέον εφικτή η προσυμπλήρωση δηλώσεων και παύει να είναι υποχρεωτική η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών. 

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει νέες διευκρινίσεις μέσω ανανέωσης ερωτήσεων-απαντήσεων.

Ειδικότερα:

1. Μπορεί μία Επιχείρηση να έχει Πάροχο μόνο για τις συναλλαγές χονδρικής και όχι για τις συναλλαγές λιανικής;

Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνητρα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του αρθρ.71ΣΤ του ν.4172/2013.

2. Μπορεί μία Επιχείρηση που απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ.1002/31-12-2014, για τις συναλλαγές λιανικής να διαβιβάζει ένα μέρος αυτών μέσω Παρόχου και ένα άλλο μέσω ΦΗΜ ή  ERP;

Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνητρα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του αρθρ.71στ του ν 4172/2013.

3. Μπορεί μία Επιχείρηση να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Πάροχο για ένα μέρος των συναλλαγών χονδρικής που διενεργεί και για το υπόλοιπο μέρος των συναλλαγών χονδρικής όχι;

Όχι σύμφωνα με την Α.1138/2020 πρέπει να έχει Πάροχο για το σύνολο των συναλλαγών χονδρικής ανεξάρτητα εάν λάβει ή όχι τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης του αρθρ. 71ΣΤ του ν.4172/2013. Σύμφωνα με την Α.1258/2020 για τα έτη 2020 και 2021 έχει τη δυνατότητα της σταδιακής ένταξης σε ηλεκτρονική τιμολόγηση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της Δήλωσης Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου.
 
4. Ποια  είναι  η  σειρά  ενεργειών  βάσει  της  Α.1035/2020  και  της  Α.1258/2020  στην περίπτωση που μία Επιχείρηση υπογράψει σύμβαση με Πάροχο;

1. Ο Πάροχος και η Επιχείρηση συντάσσουν σύμβαση.
2. Η Επιχείρηση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης της σύμβασης ανεξάρτητα εάν λαμβάνει τα κίνητρα ή όχι εξουσιοδοτεί στο TAXIS τον Πάροχο
3. Η Επιχείρηση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης υποβάλλει τη Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου, ανεξάρτητα εάν θέλει να λάβει τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013.
Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται μητρώο Παρόχων και Επιχειρήσεων που εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαβιβάζουν μέσω Παρόχου.

5. Πως διαβιβάζει η Επιχείρηση Εκδότης τα παραστατικά της κατά την περίοδο της σταδιακής ένταξης της στον Πάροχο και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν τα εκδιδόμενα στοιχεία στο εν λόγω διάστημα, δεν έχουν διαβιβαστεί από τον Πάροχο;

Α Τα παραστατικά της περίπτωσης αυτής δεν διαβιβάζονται από τον Πάροχο αλλά κατά το χρόνο έκδοσης τους διαβιβάζονται από την Επιχείρηση από τα άλλα διαθέσιμα και βάσει υποχρέωσης κανάλια διαβίβασης π.χ. ERP.

6. Η Επιχείρηση Λήπτης για να λάβει τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, από την αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι χειρόγραφα χρειάζεται να έχει Πάροχο;

Όχι ο Λήπτης για να μειωθούν τα έτη παραγραφής από 5 σε 4 δεν χρειάζεται να έχει Πάροχο αλλά μόνο να υποβάλει τη Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, και από αυτό το χρονικό σημείο και μετά στο email που δηλώνει έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που του διαβιβάζει ο Πάροχος του Εκδότη

7. Ποια είναι η προθεσμία και ποιος ο τρόπος διαβίβασης των παραστατικών της Κατηγορίας Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής για τις εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 και συγκεκριμένα των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), της  Ε.Υ.Δ.Α.Π., των  λοιπών  οντοτήτων πώλησης ύδατος μη ιαματικού, των οντοτήτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, των οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά;

Κατ΄ εξαίρεση για τα έτη 2020 και 2021, οι εν λόγω οντότητες διαβιβάζουν τα παραστατικά τους συγκεντρωτικά ανά μήνα και έως τις 20 του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, τόσο για τις συναλλαγές λιανικής όσο και για τις συναλλαγές χονδρικής. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα των εσόδων τους διαβιβάζονται στο σύνολό τους ως συναλλαγές λιανικής.

8. Μπορούν οι διαβιβάσεις των παραστατικών των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της  παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 να είναι περισσότερες της μίας ανά μήνα;
 
Ναι. Οι διαβιβάσεις της περίπτωσης των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 δύναται να διενεργούνται και με περισσότερες διαβιβάσεις αλλά πάντα ανά μήνα, και έως τις 20 του επόμενου εντός του οποίου εκδόθηκαν.

9. Με ποιους Τύπους Παραστατικών οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και τις συναλλαγές λιανικής(B2C);

Οι συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και οι συναλλαγές λιανικής (B2C) διαβιβάζονται με τους Τύπους Παραστατικών Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής από 11.1 έως 11.5 και συγκεκριμένα με 11.1 ΑΛΠ, 11.2 ΑΠΥ και 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής.

10. Πώς οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαχωρίζουν τις χονδρικές και τις λιανικές συναλλαγές εσόδων έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021;

Με τους Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Γ - Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Εξόδων και συγκεκριμένα τον Τύπο Παραστατικού 17.3 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση, θα αυξήσουν τα έσοδα χονδρικής με τον αντίστοιχο κωδικό στο Ε3 (θετικό πρόσημο) και θα μειώσουν τα έσοδα λιανικής στον αντίστοιχο κωδικό Ε3 με το αντίθετο (αρνητικό) πρόσημο.

11. Οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 έχουν την επιλογή να διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (B2B) με Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας  Α1 -  Αντικριζόμενα  Παραστατικά Εκδότη  ημεδαπής  / αλλοδαπής, αναλυτικά ένα - ένα;

Όχι, διαβιβάζουν τα δεδομένα τους υποχρεωτικά με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής συγκεντρωτικά ανά μήνα.

12. Πώς διαβιβάζουν τα έξοδα τους οι Επιχειρήσεις - Λήπτες, όταν οι Εκδότες είναι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021;

Τα έξοδα που είναι συναλλαγές χονδρικής (B2B-B2G) της περίπτωσης αυτής διαβιβάζονται από τη Λήπτρια Επιχείρηση με τον Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Συγκεκριμένα διαβιβάζονται τα έξοδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των λοιπών οντοτήτων πώλησης ύδατος μη ιαματικού, των οντοτήτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, των οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Τράπεζα της Ελλάδος.

13. Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι Επιχειρήσεις Λήπτες παραστατικών, στην περίπτωση που οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 εκ παραδρομής διαβιβάσουν παραστατικά της κατηγορίας Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής;
 
Οι Επιχειρήσεις Λήπτες δύναται να τα χαρακτηρίσουν ως μη αποδεκτή συναλλαγή και να τα διαβιβάσουν με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό), που είναι και ο τρόπος που πρέπει να διαβιβάζονται για τα έτη εξαίρεσης 2020 και 2021.

14. Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις;

Πρόκειται για υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου2 της Α.1138/2020 διαβιβάζουν δεδομένα υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Συγκεκριμένα διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (B2B-B2G) με Τύπους   Παραστατικών   της   Κατηγορίας   Α1-   Αντικριζόμενα   Παραστατικά   Ημεδαπής
/Αλλοδαπής Εκδότη και τις συναλλαγές λιανικής (B2C) με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2- Μη αντικριζόμενα Παραστατικά  Ημεδαπής/ Αλλοδαπής Εκδότη.

15. Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, η Επιχείρηση Λήπτης τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει μόνο τον χαρακτηρισμό, εφόσον συσχετισθεί αυτοματοποιημένα η λογιστική εγγραφή εξόδου με τη σύνοψη και τον ΜΑΡΚ που έχει λάβει από τη διαβίβαση που έκανε η Ασφαλιστική Επιχείρηση ως Εκδότης. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει σε κάθε περίπτωση διαβίβασης παραστατικών κατηγορίας Α1- Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής.

16. Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία είτε γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι ιδιώτης, είτε δεν γνωρίζει αν συναλλάσσεται ως ατομική Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών), ο αντισυμβαλλόμενος Λήπτης που έχει ατομική Επιχείρηση και το έξοδο τον αφορά τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπο Παραστατικού 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση το χαρακτηρίζουν με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

17. Πώς διαβιβάζονται οι ΑΠΕ χονδρικών συναλλαγών (B2B-B2G) και λιανικών συναλλαγών (B2C), από τις Επιχειρήσεις Εκδότες ήτοι τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού και πως από τους Λήπτες είτε στην περίπτωση που είναι Επιχειρήσεις, είτε στην περίπτωση που είναι Ιδιώτες;

Οι ΑΠΕ στην περίπτωση που αφορούν συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται από τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με Τύπο Παραστατικού Α1 -Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που αφορούν συναλλαγές λιανικής διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα 11.2- Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός εσόδων είναι
1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Αντίστοιχα οι Λήπτες των παραστατικών όταν συναλλάσσονται ως Επιχειρήσεις διαβιβάζουν μόνο τον χαρακτηρισμό μετά τον αυτοματοποιημένο συσχετισμό σύνοψης και ΜΑΡΚ που έχουν λάβει από τον Εκδότη. Στην περίπτωση που οι Λήπτες των παραστατικών συναλλάσσονται ως ιδιώτες αλλά για λογαριασμό Επιχείρησης (π.χ. νόμιμοι εκπρόσωποι, μισθωτοί) τότε διαβιβάζουν το έξοδο με τύπο παραστατικού 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών Ημεδαπής - Αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός εξόδων είναι 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

18. Πώς διαβιβάζονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις;

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις διαβιβάζονται με τον Τύπο Παραστατικού 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και το πρώτο κριτήριο είναι η γεωγραφική αναφορά της συναλλαγής και όχι η υποχρέωση για υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Περιοδικής ΦΠΑ.

19. Επιχείρηση - Λήπτης, που συναλλάσσεται με χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, διαβιβάζει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση ή μη υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και υποβολής Περιοδικής ΦΠΑ, η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα για την εμπορία αγαθών 14.1 Τιμολόγιο Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και για την λήψη υπηρεσιών 14.3 Τιμολόγιο Ενδοκοινοτική λήψη Υπηρεσιών.

20. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπους Παραστατικών 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις για απόκτηση αγαθών
- έξοδα και 14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών για υπηρεσίες.

21. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ελληνικού ΑΦΜ-ΦΠΑ ή Φορολογικού Αντιπροσώπου ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Στην πρώτη φάση λειτουργίας οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι και οι Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ - ΦΠΑ δεν είναι υπόχρεοι να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σε αυτή την περίπτωση η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα με Κατηγορία Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και Τύπο Παραστατικού 14.1-Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις με κωδ. Ε3_102_006 Λοιπά για αγορές εμπορευμάτων, Ε3_202_005 Λοιπά για αγορές πρώτων υλών και Ε3_313_005 Λοιπά για αγορές Ζώων - Φυτών.

22. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από Τρίτες Χώρες ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 
Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδου με κατηγορία Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπους Παραστατικών 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών για απόκτηση αγαθών και 14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών για λήψη υπηρεσιών.

23. Πώς διαβιβάζει η Επιχείρηση στην περίπτωση που λαμβάνει έξοδα από Επιχειρήσεις αλλοδαπής ή εκδίδει έσοδα προς Επιχειρήσεις αλλοδαπής και δεν γνωρίζει τον αντίστοιχο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης στην πρώτη φάση λειτουργίας και μέχρι να της γνωστοποιηθεί ο ΑΦΜ στην περίπτωση που υφίσταται;

Μέχρι να γίνει γνωστό στην Επιχείρηση ο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης Επιχείρησης αλλοδαπής, αυτή διαβιβάζει τα παραστατικά που εκδίδει ή λαμβάνει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου εννέα μηδενικά "000000000".

24. Στην περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης δεν διαθέτει μοναδικούς αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης, πως θα διαβιβάζει η Επιχείρηση τα στοιχεία ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου;

Διαβιβάζει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ με εννέα μηδενικά "000000000".

25. Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών εσόδων τους οι Επιχειρήσεις Εκδότες στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να διακρίνουν το πελατολόγιο τους  σε Επιχειρήσεις και Ιδιώτες;

Στην περίπτωση αυτή οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών εσόδων ως λιανική και συγκεκριμένα με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής. Οι Λήπτες στην περίπτωση που τα παραστατικά λιανικής αφορούν την Επιχείρηση τους, διαβιβάζουν τα έξοδα αυτά με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Β1- Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα με 13.1. Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ