Νέα
  • ΓΔ: 925.83 +0.17%
  • Τζίρος: 63,85 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΒΙΣ: Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα - Στις 30 Ιουνίου η εκλογή του νέου Δ.Σ

Χρηματιστήριο / Πηγή: Picjumbo
Χρηματιστήριο / Πηγή: Picjumbo

Δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 στην ΒΙΣ ΑΕ η οποία ανακοίνωσε ότι στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική ΓΣ της ΒΙΣ ΑΕ, κατά την οποία θα εκλεχθεί νέο ΔΣ.

Σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, στη ΓΣ θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1.  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2020.

2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Ενημέρωση από  τηn Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2020.

5.  Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2020.

6.  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

8. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των μη εκτελεστικών μελών (ανεξαρτήτων ή μη) της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του κατά την συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το άρθ. 44 Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 74 του Ν.4706/2020

9. Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

10. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ