Νέα
  • ΓΔ: 873.1 -1.56%
  • Τζίρος: 94,34 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΛΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιοποίηση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

ΟΛΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση υφιστάμενων και νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων εντός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης απέστειλε σήμερα, Παρασκευή, η εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε.

Η πρόσκληση στάλθηκε σε πελάτες της ΟΛΘ, επιμελητήρια, προξενεία, πρεσβείες και φορείς στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, όπως σε Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.

Πρόκειται για μια ακόμα κίνηση «στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υποδομών μας με σκοπό την παροχή αξιόπιστων και αποδοτικών υπηρεσιών που επιφέρουν προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες μας», τονίζεται από την ΟΛΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00 είτε στα γραφεία της «ΟΛΘ Α.Ε.» ή ηλεκτρονικά μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].

Η ομάδα της ΟΛΘ Α.Ε. προσηλωμένη στην προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες της.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με βάση την από 02/02/2018 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ Α.Ε. (Ν.4522/07.03.2018).

Η ΟΛΘ, όπως σημειώνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, «στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της, ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεών της εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος αλλά και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που σκοπεύει να δημιουργήσει, αναφορικά με τις παρακάτω χρήσεις:

  • Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, ψυχόμενων/Reefer κ.λπ.).
  • Εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL).
  • Εγκαταστάσεις κέντρου διανομής αποθηκευτικής χρήσης».

Η ΟΛΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κοινοπραξίες, συμπράξεις, ενώσεις οικονομικών φορέων.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΟΛΘ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης, με βάση την από 02/02/2018 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ Α.Ε. (Ν.4522/07.03.2018).

Η ΟΛΘ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της, ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος αλλά και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που σκοπεύει να δημιουργήσει, αναφορικά με τις παρακάτω χρήσεις:

· Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, ψυχόμενων/Reefer κτλ.)

· Εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL)

· Εγκαταστάσεις κέντρου διανομής αποθηκευτικής χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΘ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω.

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπά της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Κοινοπραξίες, συμπράξεις, ενώσεις οικονομικών φορέων.

Β. Περιεχόμενα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

i. Προφίλ εταιρίας, επαγγελματική δραστηριότητα. (διάρκεια λειτουργίας / κύκλος εργασιών)

ii. Συμπληρωμένο το έντυπο «Υπόδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Α.

iii. Όποιο περαιτέρω δεδομένο κρίνεται χρήσιμο να παρατεθεί, για την πληρέστερη παρουσίαση και την πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

iv. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (καταστατικό εταιρείας, ΓΕΜΗ, εξουσιοδότηση του υποβάλλοντος για εταιρεία ή παρεμφερή νομικά έγγραφα για εταιρίες της αλλοδαπής).

Γ. Τρόπος υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.

i. Είτε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΟΛΘ Α.Ε.’, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 15:30, στη διεύθυνση:

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

(Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Πρωτοκόλλου/Γραμματείας)

Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, ισόγειο, Πύλη 11 (εντός λιμένα)

ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη

2310-593118 ii. Είτε ηλεκτρονικά μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected], [email protected]

Ζητούμενες διευκρινήσεις επί της διαδικασίας καθώς και σχετικά ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι:

· Μπεντούλης Άγγελος – 2310-593371 – [email protected]

· Βουρλιώτης Δημήτριος – 2310-593135 – [email protected]

Δ. Λοιποί όροι

· Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν είναι μη δεσμευτικές. Ο στόχος της ΟΛΘ Α.Ε. είναι να συλλέξει, να καταγράψει και να εξετάσει τις προτάσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της αναφορικά με την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη των κτιριακών της εγκαταστάσεων (υφιστάμενων και μελλοντικών). Η ΟΛΘ Α.Ε. σκοπεύει να προβεί σε εξέταση των υποβληθέντων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, καλώντας τους υποψηφίους των οποίων οι προτάσεις κρίνονται εφικτές και οι οποίοι θα προεπιλεγούν στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, με βάση τις ανάγκες της ΟΛΘ Α.Ε., το επιχειρηματικό της πλάνο και τη στρατηγική της, σε περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης συνεργασίας.

· Η παρούσα Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για την ΟΛΘ Α.Ε., η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους συμμετέχοντες.

· Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετεί τις επιχειρηματικές της ανάγκες.

· Από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των συμμετέχοντων και αποστελλόντων αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οποιονδήποτε λόγο ή/και αιτία.

Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, ΟΛΘ ΑΕ.

Φετάνης Ιωάννης

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ