Νέα
 • ΓΔ: 1457.96 +0.39%
 • Τζίρος: 52,69 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά κέρδη 260 εκατ. ευρώ το Ά 3μηνο

Πηγή: Eurokinissi
Πηγή: Eurokinissi

Τα οργανικά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €228 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €260 εκατ.επισημαίνει η ανακοίνωση της ΕΤΕ για τα αποτελέσματα του Ά τριμήνου 2023.

ETE

Αναλυτικά

►Η αύξηση στα οργανικά έσοδα και η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών ώθησαν τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο ~15%, έναντι στόχου ύψους ~11% που έχει τεθεί για το οικονομικό έτος 2023

 • Η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους συνεχίστηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2023 (+18% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των εξυπηρετούμενων δανείων (+€2,1 δισ. ή 8% ετησίως) και την ανατιμολόγηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που απορρόφησαν πλήρως το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και ομολογιακών εκδόσεων για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά σχεδόν 50μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
 • Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες ύψους +11% σε ετήσια βάση (αναπροσαρμόζοντας για την αποεπένδυση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών) αποτυπώνει τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης στις προμήθειες Λιανικής και Εταιρικής Τραπεζικής, με αιχμή του δόρατος τις κάρτες, τα συνδυαστικά πακέτα καταθετικών προϊόντων και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance).
 • Συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, με τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά και διοικητικά έξοδα να ενισχύονται κατά 3% ετησίως, αντανακλώντας τις μισθολογικές αυξήσεις, ως αποτέλεσμα της νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και τον υψηλό πληθωρισμό. Οι αυξημένες αποσβέσεις (+11% σε ετήσια βάση) απορρέουν από το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Η ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων βελτίωσε τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 34% το Α’ τρίμηνο 2023.
 • Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε στις 70μ.β., αντανακλώντας μηδενικές οργανικές ροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), έναντι στόχου περί των ~80μ.β. που έχουμε θέσει για το 2023.

►Tα εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά €2,1 δισ. σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3% ετησίως

 • Μετά από ένα ισχυρό Δ’ τρίμηνο 2022, οι εκταμιεύσεις2 διαμορφώθηκαν σε €1,2 δισ. το Α’ τρίμηνο 2023, ενισχυμένες κατά 13% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις Εταιρικής Τραπεζικής (+21% ετησίως).
 • Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €27,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2023, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το τέλος του 2022, αποτυπώνοντας υψηλότερες αποπληρωμές κεφαλαίου κίνησης από εταιρείες με υψηλή ρευστότητα.
 • Οι εγχώριες καταθέσεις σημείωσαν μικρή μείωση σε τριμηνιαία βάση το Α’ τρίμηνο 2023 (-1%), αντανακλώντας τις τάσεις της αγοράς, επηρεαζόμενες από την εποχικότητα και τις αποπληρωμές δανείων Εταιρικής Τραπεζικής. Σε ετήσια βάση, τα υπόλοιπα καταθέσεων ενισχύθηκαν κατά 3%.
ETE

Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε €1,6 δισ., ή μόλις €0,2 δισ. μετά από προβλέψεις

 • Μηδενικές οργανικές ροές ΜΕΑ, χωρίς διακριτά σημάδια επιδείνωσης στις πρώιμες καθυστερήσεις αποπληρωμών δανείων.
 • Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά ~140μ.β. σε ετήσια βάση σε 5,1%, με τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να ενισχύεται κατά 20μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε ~89%.
ETE

Με πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9, ο δείκτης CET1 FL ανήλθε σε 16,5%, με το Συνολικό Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,6%

 • Η δημιουργία κεφαλαίου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ως αποτέλεσμα της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας, ενισχύοντας τον δείκτη CET1 FL κατά ~90μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 16,5%3 το Α’ τρίμηνο 2023.
 • O δείκτης MREL του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 21,8%, με την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2024 να ανέρχεται σε 22,7%.
ETE

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, δημιουργώντας ισχυρή δυναμική για αλλαγές και συντελώντας στην επίτευξη των στόχων μας, με κύρια σημεία τα εξής:

 • Έχουμε ενισχύσει την εμπορική αποτελεσματικότητά μας, επιταχύναμε τη μετάβαση στα ψηφιακά κανάλια και βελτιώσαμε τη λειτουργική αποδοτικότητά μας μέσω του εξορθολογισμού και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας αντικατάστασης του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) της ΕΤΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Η ψηφιακή στρατηγική μας εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμμένους χρήστες των ψηφιακών καναλιών να αγγίζουν τα 3,8 εκατ. (+9% σε ετήσια βάση) και τους ενεργούς χρήστες να ανέρχονται σε 2,8 εκατ. (+12% σε ετήσια βάση) το Α’ τρίμηνο 2023, ενώ οι πωλήσεις μέσω ψηφιακών καναλιών αυξήθηκαν κατά 50% ετησίως, αγγίζοντας σχεδόν το 1 εκατ. τεμάχια. Ο επιτυχής ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας αποτυπώνεται επίσης στα ηγετικά μερίδια αγοράς μας στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών -digital onboarding- (ιδιώτες: 29%, επιχειρήσεις: 27%), τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες (διαδίκτυο: 25%, κινητά: 31%) και τις ψηφιακές πωλήσεις (κάρτες: 52%, καταναλωτικά δάνεια: 34%, ασφάλειες: 57%).
 • Προωθούμε τη στρατηγική μας για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την ευρύτερη ESG ατζέντα μας. Αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τράπεζας να ενισχύσει το αποτύπωμα ESG, το QualityNet Foundation μας περιέλαβε προσφάτως στις «Most Sustainable Companies in Greece 2023», ως ηγέτιδα επιχείρηση στην κατηγορία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, βάσει επιχειρηματικών επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ το Forbes μας κατέταξε στην κορυφαία (Platinum) κατηγορία της λίστας «ESG Transparency Index» με τις πρωτοπόρες εταιρείες του ελληνικού επιχειρείν ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG.
 • Μετά την αναβάθμιση της προοπτικής πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε θετική από την S&P λόγω των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων της χώρας και των θετικών εξελίξεων στον δημοσιονομικό και τραπεζικό τομέα, ο οίκος αξιολόγησης αύξησε επίσης τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ σε «BB-», διατηρώντας θετική προοπτική, αντανακλώντας την επιτυχή αναδιάρθρωση του ισολογισμού μας, καθώς και τη βελτιωμένη λειτουργική επίδοση και το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ