Νέα
  • ΓΔ: 1357.3 -2.46%
  • Τζίρος: 149,82 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εβροφάρμα: Στις 5 Σεπτεμβρίου η γενική συνέλευση

Η εταιρεία Εβροφάρμα καλεί τους μετόχους της να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των επ’ αυτών
εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 – 31.12.2022.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και μη διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
4. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
5. Υποβολή- έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018).
6. Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
10. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
11. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
12. Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε και δέκα λεπτών (€ 7.224.635,10) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας από € 0,88 σε € 0,42 (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 6.289.672), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών και δέκα λεπτών (€ 934.963,10), το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000 σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018.
13. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
14. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση της 5ης Σεπτεμβρίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν.4548/2018.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ