Νέα
  • ΓΔ: 1452.28 0.00%
  • Τζίρος: 98,43 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Group: Στις 22 Νοεμβρίου η έκτακτη Γ.Σ. για την απορρόφηση της ΑΝΕΚ

Στις 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Group για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δι’ απορροφήσεων της ΑΝΕΚ, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της εισηγμένης κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Ειδικότερα, η ΕΓΣ καλείται να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία της "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, γ) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 30.9.2023, ε) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." από την εταιρεία και στ) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." στο πλαίσιο απορρόφησης της τελευταίας από την εταιρεία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. 

2. Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΕΚ" με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας συνεπεία της απορροφήσεως της "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της εταιρείας. 

4. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας. 

5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του εγγράφου του άρθρου 1 παρ. 4 ζ) και 5 στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 22ας Νοεμβρίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 29η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17.30 επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης. 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα