Νέα
 • ΓΔ: 1445.64 +0.24%
 • Τζίρος: 16,06 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερταμείο: Πώς «έτρεξαν» τα project τη διετία 2022-2023 – Συνεισφορά 285 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία

Τους στόχους αλλά και την εξέλιξη της Στρατηγικής 2022 - 2024 αναπτύσσει σε ανακοίνωσή του το Υπερταμείο, τονίζοντας ότι έχει καθοριστική παρουσία στην οικονομική ζωή και την ανάπτυξη της χώρας με 16 θυγατρικές και συμμετοχές, σε έξι μεγάλους τομείς επενδυτικής δραστηριότητας (ενέργεια, real estate, διατροφή και εφοδιασμός, μεταφορές και υποδομές, τεχνολογία, ταχυδρομικές υπηρεσίες), με 25.000 εργαζόμενους, ενώ διαχειρίζεται assets αξίας 5,5 δισ. ευρώ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το 2021 το Υπερταμείο σχεδίασε τη νέα Στρατηγική του 2022-2024 που καθορίζει την μετεξέλιξή του σε 2 πυλώνες:

 • Ως ενεργό μέτοχο και
 • Ως υπεύθυνο επενδυτή στην ελληνική οικονομία 

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 αναπτύχθηκε και συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού του Μετόχου, του Υπουργείου Οικονομικών, που εστάλησαν το Φεβρουάριο 2021.

Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλάνο μεταρρυθμίσεων και, για πρώτη φορά, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Περιλαμβάνει, δε, στόχους που συνδέονται με την οικονομική και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στα ζητούμενα των κατευθύνσεων του Μοναδικού του Μετόχου είναι η μετεξέλιξή του σε ένα πρότυπο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο.

Στρατηγικά KPIs ως Εθνικοί Δείκτες Απόδοσης Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπερταμείου ενσωματώθηκαν στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2023, καθώς και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών για το 2023. 

Στρατηγικός, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Παρακολούθηση

Το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη της αποστολής του, που είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται. Το Υπερταμείο έχει θέσει ένα πλαίσιο κανόνων μηνιαίας παρακολούθησης και αναφορών με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των θυγατρικών του και των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των τακτικών αναφορών απόδοσης, οι θυγατρικές εταιρείες υποβάλλουν προς το Υπερταμείο σε τριμηνιαία βάση την αναθεωρημένη εκτίμησή τους για το κλείσιμο του έτους (Rolling Forecast), τόσο για τα οικονομικά τους μεγέθη όσο και για τον βαθμό επίτευξης των στόχων, σε σχέση με τους μη οικονομικούς δείκτες. Για τον σκοπό αυτό, έχουν σχεδιαστεί εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης (performance dashboards), ώστε η διαδικασία να αυτοματοποιηθεί για όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου. 

Συνεισφορά στην οικονομία

Σε διάρκεια 6ετίας (από το 2018) το Υπερταμείο έχει συνεισφέρει 285 εκατ. ευρώ στην οικονομία : 80 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 65 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω της επενδυτικής πολιτικής του και περίπου 140 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

 • 2023: To Υπερταμείο ενεργοποιεί τον επενδυτικό του ρόλο στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 θα επενδύσει 51 εκατ. στην ελληνική αγορά. Οι πρώτες επενδύσεις ύψους 10 εκατ. έχουν ήδη υλοποιηθεί σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα. Τον Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε η εξαγορά του 24,81% των μετοχών (1.087.063 κοινές ονομαστικές μετοχές) της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., που κατείχε η Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΚΑΛΑΣ Α.Ε., με τίμημα 3 εκατ. ευρώ. Μετά την εξαγορά των μετοχών της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., το Υπερταμείο πλέον κατέχει το 80% των μετοχών και καθίσταται στρατηγικός επενδυτής σε μια εταιρεία η οποία είναι θυγατρική του από το 2018, ενώ το υπόλοιπο 20% παραμένει σε Δήμους. H εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., αφού εντάχθηκε στο Υπερταμείο, σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων, ενώ το 2022 σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας προ και μετά φόρων, ύψους €9,06 εκατ., €1,77 εκατ. και €1,18 εκατ. αντίστοιχα, και είναι έτοιμη να υιοθετήσει ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο. 

Έσοδα από μερίσματα 

 • 2023: Το 2023 η Διοίκηση του Υπερταμείου αναμένει να υπερδιπλασιάσει τις επιδόσεις του 2022, κάνοντας νέο έτος ρεκόρ, με τα έσοδα από μερίσματα να ξεπερνούν τα 161 εκατ. ευρώ με συμβολή από τις εταιρίες ΔΑΑ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ και Ελληνικές Αλυκές.
 • 2022: Το 2022 σημειώθηκε ρεκόρ εσόδων μερισμάτων (75 εκατ. ευρώ), και αυτή αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά μερισμάτων στην ιστορία του Υπερταμείου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σημειωτέον ότι τα έσοδα του Ομίλου το 2022 έφτασαν τα προ COVID-19 επίπεδα. Αυτό επετεύχθη παρότι όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν απορροφήσει και απορροφούν τη σημαντική αύξηση τους κόστους της ενέργειας αντί να το μετακυλήσουν στους πελάτες. 
 • Μηχανισμός Συντονισμού για τον ΟΑΣΑ ύψους €83,6 εκατ. πλέον ΦΠΑ (2022 & 2023 αντίστοιχα) Εφαρμόζοντας μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, το Υπερταμείο μέσω του Μηχανισμού Συντονισμού και της αρμόδιας Επιτροπής, συντόνισε τη διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υποδομών και ΟΑΣΑ, για τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης για την ανάληψη των ειδικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται πλέον τα δεδομένα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τον ακριβή και διαφανή υπολογισμό της αξίας της υπηρεσίας που προσφέρουν οι Συγκοινωνίες Αθηνών.

Σημαντικά έργα 2022 - 2024 

Θεσμικό Πλαίσιο

Διαμορφώθηκε, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο που πληροί το σύνολο των απαιτούμενων νομικών μεταρρυθμίσεων για τις θυγατρικές του Υπερταμείου, όπως περιγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024. 

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων        

Τον Δεκέμβριο του 2023 ξεκίνησε η αποτίμηση όλων των operational εταιρειών που ανήκουν στο Υπερταμείο, με στόχο οι Διοικήσεις τους να εργαστούν περαιτέρω για την αύξηση της αξίας της εκάστοτε εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη φορά που το Υπερταμείο θα αποτιμήσει την αξία του χαρτοφυλακίου του, στα πρότυπα όλων των Κρατικών Ταμείων του εξωτερικού. 

Πρόγραμμα Αξιοποίησης Ακινήτων

Το Υπερταμείο επέλεξε έναν Σύμβουλο (κοινοπραξία με leader την EY, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού), ο οποίος ολοκλήρωσε την καταγραφή και την αποτίμηση δείγματος πεντακοσίων (500) περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), σε συνεργασία με ομάδα στελεχών του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ. Από τον πιλότο έγινε καταγραφή και κατηγοριοποίηση και των 500 ακινήτων, ενώ αποτιμήθηκαν πλήρως 109 ακίνητα.

Τελικός στόχος, ένα μεγάλο έργο αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας, η δημιουργία ξεκάθαρου αρχείου περιουσιακών στοιχείων, και επικαιροποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης και εκμετάλλευσης για 36.000 ακίνητα. 

Θεσμικά Επενδυτικά Προγράμματα στην ελληνική αγορά

Το Υπερταμείο διενήργησε ανοιχτό διαγωνισμό τον Ιούλιο του 2022, και προχώρησε στην επιλογή 2 Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων (Eurobank Asset Management & Iolcus-Πειραιώς Asset Management) για την υλοποίηση προγραμμάτων θεσμικών επενδύσεων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Υπερταμείο λειτουργεί ως επενδυτής στη χώρα, κάτι που αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της νέας του στρατηγικής για τη λειτουργία του ως το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund) της Ελλάδας. 

Συνεργασία με Berg Capital Management & Blackrock

Το Υπερταμείο, κατόπιν διαγωνισμού, προέβη σε επιλογή Συμβούλου για την κάλυψη του έργου Chief Investment Officer in Residence (Berg Capital Management), διαδικασία που υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Επιτροπής Επενδύσεων. Το συγκεκριμένο έργο, που είναι σε εξέλιξη, αφορά στην προετοιμασία του επενδυτικού πλαισίου, την κατανομή των πόρων του, τη δομή της ομάδας, τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής, και τη διαδικασία υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Παράλληλα στόχος της Διοίκησης του Υπερταμείου είναι η αναζήτηση ευκαιριών για ξένες άμεσες επενδύσεις σε εταιρίες του χαρτοφυλακίου του.

Επίσης, κατόπιν διαγωνισμού, όρισε την BlackRock FMA ως σύμβουλο υλοποίησης στρατηγικού σχεδιασμού, για τον μετασχηματισμό του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας στα πρότυπα των Διεθνών Επενδυτικών Ταμείων, με την έναρξη λειτουργίας στους κόλπους του ενός νέου Επενδυτικού Ταμείου, μέσα στο δεύτερο μισό του 2024. Το Υπερταμείο κάνει ένα κρίσιμο βήμα προς τη μετατροπή του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, επιδιώκοντας μέσα από αυτόν τον μετασχηματισμό να ενισχύσει την επενδυτική του ικανότητα και τον αντίκτυπό του στην ελληνική οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπερταμείο πρόκειται να επενδύει τα έσοδά του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, αλλά και να επανεπενδύει μέρος των εσόδων που προκύπτουν από την αύξηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Έργα στις θυγατρικές 

Το Υπερταμείο, ως διαχειριστής και επενδυτής, αποτελεί έναν κομβικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. Διαχειρίζεται και υλοποιεί σημαντικά επενδυτικά έργα για τις θυγατρικές του, με στόχο την ανάπτυξη των κατά τόπους οικονομιών, τη συνδρομή στη διασφάλιση θετικών προοπτικών για την ελληνική οικονομία, και την ανάπτυξη της «κρυμμένης» δυναμικής των εταιριών του.

 • 22+1 Περιφερειακά Αεροδρόμια-Εκκίνηση Αξιοποίησης
 • Επανεκκίνηση (2021) του πλάνου αξιοποίησης των 22+1 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, ώστε να αποτελέσουν κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.  
 • Εκκίνηση του Διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και υποβολή υποψηφιοτήτων από 4 μεγάλα επενδυτικά κονσόρτσια:
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- GMR Airports Limited
 • ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ Α.Ε.-CORPORATION AMERICA AIRPORTS S.A
 • Egis Airport Operation-AKTOR CONCESSIONS SINGLE MEMBER S.A.- Aéroports de la Cote d’Azur
 • FRAPORT AG- DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.- ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.

Επόμενα βήματα:

 • Φεβρουάριος 2024: Το Υπερταμείο θα αποστείλει τη σύμβαση παραχώρησης στους υποψηφίους.
 • Έως και τον Ιούνιο του 2024: Υποβολή προσφορών από τους υποψήφιους.
 • Εντός 2 μηνών από αρχές Ιουλίου: Επιλογή αναδόχου.
 • 1ο τρίμηνο 2025: Έναρξη λειτουργίας από τον τελικό ανάδοχο.

Ο διαγωνισμός για το αεροδρόμιο έχει μπει στη β΄ φάση, με στόχο τον Ιούνιο του 2024 να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να υπάρξει ο ανάδοχος, «και να μπει στη συνέχεια η Καλαμάτα σε νέα πορεία». 

Κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, επιλογή συμβούλου (χρηματοοικονομικού - EUROBANK, τεχνικού - «ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και νομικού – YLP & DVLaw),  για την εκτίμηση της κατάστασης των αεροδρομίων και των σχετικών επενδύσεων και επικαιροποίηση της μελέτης της KANTOR για τα 22 Περιφερειακά Αεροδρόμια.

Διώρυγα της Κορίνθου

 • Ολοκληρώθηκε το πλάνο αναβαθμισμένων υπηρεσιών της εταιρείας, και πλέον έχει νέα ιστοσελίδα και υπηρεσίες online ticketing. Παράλληλα ανανεώθηκε ο τιμοκατάλογος της Διώρυγας της Κορίνθου μετά από 12 χρόνια, γεγονός που έχει δείξει μία πολύ σημαντική βελτίωση για την εταιρεία όταν συγκρίνει κανείς σε like for like επίπεδα. Το όφελος αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των μεγεθών της εταιρείας όταν πλέον θα είναι όλους τους μήνες σε λειτουργία.
 • Το Υπερταμείο, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους PLANET και TRΙTON προχώρησε σε prefeasibility study για την ανάπτυξη του Real Estate της Διώρυγας της Κορίνθου. Πρόκειται για ένα ολιστικό Στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περαιτέρω αξιοποίηση της Διώρυγας, με διάφορες νέες επιχειρησιακές λειτουργίες. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν μελέτες prefeasibility σχετικά με τις δύο μαρίνες και την εκπλάτυνση και εκβάθυνση του καναλιού. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας (prefeasibility study) χωροθέτησης τουριστικού/ων λιμένα/ων. 

Ανάπλαση ΔΕΘ

 • Το Υπερταμείο εξέτασε το business plan της ανάπλασης ως μέτοχος της εταιρείας ΔΕΘ-HELEXPO. Ο χώρος της ανάπλασης, καλύπτει συνολική έκταση 176.000 τ.μ., περιλαμβάνοντας μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για όλη την Ελλάδα. Με σχεδόν 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η εταιρεία ΔΕΘ-HELEXPO φιλοξενεί στους χώρους της ένα σημαντικό αριθμό κλαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, με συνολικά περίπου 500.000 επισκέπτες ετησίως. Το σχέδιο της ανάπλασης προβλέπει τη δημιουργία 5 τομέων / δραστηριοτήτων: πάρκο, πράσινους χώρους και χώρους αναψυχής, χώρους εκθέσεων και συνεδρίων, επιχειρηματικό κέντρο και ξενοδοχείο, υπόγεια στάθμευση.
 • Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου και της σύνθεσης διάφορων χρήσεων, σε συνεργασία με την εταιρεία Deloitte, αποφασίσθηκε να εξετασθεί διακριτά η απόδοση και βιωσιμότητα του εν λόγω έργου ανά δραστηριότητα/τομέα (επιχειρηματικό κέντρο & ξενοδοχείο, πάρκο, εκθεσιακό & συνεδριακό κέντρο) προκειμένου να αποκτηθεί καλύτερη εικόνα των επιμέρους χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.
 • Μέσα σε 2,5 μήνες, η ομάδα του Υπερταμείου συνέλεξε πληροφορίες από επτά industry experts και πραγματοποιήθηκε επαλήθευση των παραδοχών του μοντέλου.
 • Παράλληλα σε συνεργασία με το διεθνή όμιλο Montgomery Exhibition Consultants και τους εξειδικευμένους συμβούλους του με 35 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία εκθεσιακών κέντρων και διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, μελετήθηκαν οι παραδοχές για το Συνεδριακό και Εκθεσιακό κέντρο.
 • Επαναξιολογήθηκε το Master Plan, συντάχθηκαν διαφοροποιημένα χρηματοδοτικά σενάρια και πλέον το Υπερταμείο κατέληξε στο βέλτιστο πλάνο για την εταιρεία, καθώς και το σχετικό χρηματοοικονομικό μοντέλο διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το κράτος. Το Υπερταμείο συνδράμει στην προσέλκυση πιθανών χρηματοδοτήσεων/επενδύσεων. 

Ελληνικές Αλυκές              

 • Το Υπερταμείο, κατέχοντας το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την εξαγορά του ποσοστού της «Καλαμαράκης ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ Α.Ε.», διερευνά τις επιλογές για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς.
 • Η αποτίμηση των Ελληνικών Αλυκών ολοκληρώθηκε και δείχνει την πολύ σημαντική αύξηση της αξίας της εταιρείας που έχει επιτευχθεί. Ειδικότερα, με το συνολικό έργο που έχει γίνει, έχει επιτευχθεί αύξηση της Αξίας πάνω από 50%.
 • Το Υπερταμείο προχωρά στο επόμενο βήμα, ήτοι την υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού πλάνου που έχει σχεδιάσει για τις Ελληνικές Αλυκές και τη δυναμική που διαβλέπει για την εταιρεία. 

Εξοικονόμηση κόστους στις Προμήθειες σε όλο το οικοσύστημα του Ομίλου

 • Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Υπερταμείου, η επιλογή της εφαρμογής ενός Ομιλικού Μοντέλου Προμηθειών Ομίλου εγκρίθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.
 • Το Υπερταμείο, σε συνεργασία με τη Microsoft και τη BYTE Computer υλοποιούν τριετή εταιρική συμφωνία (Enterprise Agreement), η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάιο 2023, με αντικείμενο την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού και συνδρομών σε διαδικτυακές υπηρεσίες της Microsoft, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για τα προϊόντα και τις λύσεις της Microsoft προς τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου. με οφέλη ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εταιρική διακυβέρνηση και τον εξορθολογισμό δαπανών, με εξοικονόμηση 25% σε επίπεδο τριετίας.
 • Μέσα στο 2023 ολοκληρώθηκε η καταγραφή των βασικών κατηγοριών κόστους σε όλες τις θυγατρικές αναδεικνύοντας σημαντικές ευκαιρίες. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έργο προετοιμασίας προκηρύξεων για ομιλικές προμήθειες στις κατηγορίες καθαρισμού, ασφάλειας και συντήρησης σε συνεργασία με την Octane κατόπιν σχετικού διαγωνισμού με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσίων και την μείωση του συνολικού κόστους.
 • Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε (με έναρξη το Νοέμβριο 2023) η επικαιροποίηση της συμφωνίας για την αγορά ενέργειας η οποία αναμένεται να ωφελήσει τον Όμιλο σε ποσοστό άνω του 13% για το 2024. 

Τεχνολογία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-24 του Υπερταμείου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της απόδοσης των θυγατρικών στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπερταμείο σχεδίασε τον Δείκτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation Index) κατόπιν σχετικού διαγωνισμού και σε συνεργασία με την Accenture, που απεικονίζει ολιστικά την ψηφιακή ωριμότητα των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στις εξής επτά περιοχές: 

 • Ψηφιακή Στρατηγική (Digital Strategy)
 • Ψηφιακή Εμπειρία του Πελάτη (Digital Customer)
 • Ψηφιακές Επιχειρησιακές Λειτουργίες (Digital Operations)
 • Ψηφιακές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Digital Enterprise)
 • Τεχνολογία & Ψηφιακές Εφαρμογές (Tech & Apps)
 • Καινοτομία (Innovation)
 • Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital Skills) 

Ο κάθε τομέας εστίασης απαρτίζεται από ένα σύνολο υπο-τομέων, ο κάθε υπο-τομέας αναλύεται σε ένα σύνολο δεικτών (indicators) και ο κάθε δείκτης καταγράφει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με της δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας της εταιρείας. 

Η μεθοδολογία του DTI ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (έρευνες της Eurostat, δείκτες και πολιτικές της ΕΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ). 

Η Εμπιστοσύνη των πολιτών

Το 2022 ο Δείκτης Εμπιστοσύνης προς το Υπερταμείου αυξήθηκε κατά 40% (από 22% το 2021 πήγε 31% το 2022 και 46% αφού εξηγήθηκε η αποστολή).  Το 2023, η εμπιστοσύνη των πολιτών κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ θεαματική είναι η αύξηση 10 μονάδων στην εμπιστοσύνη του ειδικού κοινού από 61% το 2022 σε 71% το 2023. Η ενεργή γνώση για τον ρόλο και τις δράσεις του Υπερταμείου παραμένει πολύ υψηλή και για το 2023, με 79% στο ειδικό κοινό και 53% στο γενικό κοινό. Στο Υπερταμείο κατά σειρά προτεραιότητας αποδίδονται οι παρακάτω ρόλοι από τους πολίτες:

 • Η μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας
 • Η εγγύηση της αποπληρωμής του χρέους
 • Οι επενδύσεις και η συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας
 • Η προώθηση του εκσυγχρονισμού των δημοσίων επιχειρήσεων
 • Οι δράσεις του αποφέρουν θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία 
 • Γνωστοποιήσεις, Αναφορές  & Δείκτες Επίδοσης 

Δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

 • Δημοσιεύτηκε ο Πρώτος Εταιρικός Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα στο 2022 (βάσει των προτύπων GRI 2021 & TCFD).
 • Σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό αλλά και τους πολίτες, δράσεις εσωτερικού ελέγχου, δράσεις εταιρικής διακυβέρνησης, δράσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, και δράσεις διαχείρισης κινδύνου. 

Carbon Footprint

 • Ο Όμιλος, αποδεικνύοντας την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητά του, μείωσε κατά 6% το ανθρακικό του αποτύπωμα, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού και σε συνεργασία με την SYMPRAXIS και τη Facets. Το σύνολο του χαρτοφυλακίου προχώρησε εκ νέου, για το έτος 2022, στη μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος Scope 1 και Scope 2 με σκοπό τη δημιουργία πλάνου μετάβασης σε λειτουργία με χαμηλές εκπομπές ρύπων (low carbon operations). 

ESG Fit Boards & Ακαδημία Βιωσιμότητας

 • Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ESG για την πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβουλίων του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου. Το Υπερταμείο υλοποίησε την online εκπαιδευτική πλατφόρμα «Ακαδημία Βιωσιμότητας» προκειμένου οι εργαζόμενοι των θυγατρικών του να λάβουν εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ESG. Το 2022 εκπαιδεύτηκαν 250 εργαζόμενοι, οι οποίοι έλαβαν και σχετικό πιστοποιητικό. Έρευνες ικανοποίησης πελατών (CSI) και εργαζομένων (Great Place to Work)
 • Το Υπερταμείο έχει υλοποιήσει ως τώρα 8 έρευνες ικανοποίησης πελατών και 10 έρευνες δέσμευσης εργαζομένων. Για τα έτη 2022 & 2023 το Υπερταμείο έλαβε πιστοποίηση ως Great Place to Work. Ταυτόχρονα, για το 2022 πιστοποιήθηκαν οι εταιρείες ΓΑΙΑΟΣΕ και ΔΕΘ ενώ για το 2023 το ΤΑΙΠΕΔ, η ΔΕΘ και η 5G. 

CSRD Gap Analysis

 • Το Υπερταμείο και οι θυγατρικές και συμμετοχές του διενέργησαν Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Gap Analysis, με σκοπό να προετοιμαστεί όλο το οικοσύστημα για την εφαρμογή της εν λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας. Η οδηγία CSRD θα αποτελέσει μια σημαντική αλλαγή στις εταιρικές δημοσιεύσεις με εκτεταμένες επιπτώσεις για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς και για το μέλλον των εκθέσεων κλιματικής βιωσιμότητας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως. 

Δράσεις Διαχείρισης Κινδύνου

 • Αποτυπώθηκε το ρίσκο των θυγατρικών εταιρειών σε όλα τα επίπεδα και διαμορφώθηκε οδικός χάρτης αναβάθμισης της ωριμότητας σε θέματα κυβερνοασφάλειας. 

Υπεύθυνος Επενδυτής

 • Το Υπερταμείο ενεργεί ως ένας σημαντικός επενδυτής στην ελληνική οικονομία και, λειτουργώντας με ένα μοναδικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, βασισμένο στη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τη στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ελληνικούς φορείς και ομοειδή επενδυτικά ταμεία (Sovereign Wealth Funds), επιχειρεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη πύλη εισόδου επενδυτών και κεφαλαίων και ταυτοχρόνως να ενισχύσει αποτελεσματικά τον ελληνικό και ευρωπαϊκό στόχο για την πράσινη μετάβαση. 

Ενεργό Μέλος στο «One Planet for Sovereign Wealth Funds» (OPSWF) Initiative

 • Από τον Απρίλιο του 2021, το Υπερταμείο ως ενεργό μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική του με κορυφαία Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία (Wealth Funds) κι άλλους παγκόσμιους θεσμικούς φορείς - 47 στο σύνολό τους το 2023, που διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 37 τρις δολάρια – κι όλοι μαζί έχουν υιοθετήσει τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

EMENA Network

 • Mέσω της συμμετοχής του στο EMENA network, της ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας με ομοειδή Επενδυτικά Ταμεία, το Υπερταμείο προετοιμάζει την αξιοποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, του επενδυτικού περιβάλλοντος ολόκληρης της Μεσογείου. 

Διάκριση για 2η χρονιά στο Global Sovereign Wealth Funds Scoreboard

 • Η Ελλάδα, χάρη στις επιδόσεις του Υπερταμείου, το 2023 κέρδισε 14 θέσεις και 20 εκατοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2022 στην κατάταξη του Global Sovereign Wealth Funds Scoreboard, τη λίστα των χωρών με την ταχύτερη ανάπτυξη, ως προς την ορθότερη διαχείριση κρατικών κεφαλαίων με κριτήρια ESG, που σχετίζονται µε το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Πρόκειται για μια κορυφαία διεθνή αναγνώριση της ποιότητας διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας από την πλευρά του Υπερταμείου.

Εξελίξεις στις θυγατρικές 

Βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά αναπτυξιακών έργων στο Υπερταμείο και τις θυγατρικές του, τα οποία έχουν κατακυρωθεί σε εγνωσμένου κύρους εταιρείες με διεθνή παρουσία. Επιπρόσθετα σχεδιάζονται και υλοποιούνται μια σειρά επενδύσεων και πρωτοβουλιών με στόχο τον μετασχηματισμό, την περαιτέρω ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα θυγατρικών του Υπερταμείου. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΑΙΠΕΔ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Είναι σε εξέλιξη η περαιτέρω αξιοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, όπως η πώληση ποσοστού 30% του ΤΑΙΠΕΔ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ενώ είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης ο διαγωνισμός παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και της Αττικής Οδού, καθώς και η ένταξη του έργου αναβάθμισης των υποδομών του λιμένος Αλεξανδρούπολης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Έχουν ολοκληρωθεί η παραχώρηση των λιμανιών Καβάλας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου και Βόλου κ.λπ.
 • Η μονάδα PPF του ΤΑΙΠΕΔ έχει διενεργήσει στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 369 Διαγωνισμούς/Συμβάσεις ύψους 3,6 δις ευρώ.
 • Η μονάδα PPF του ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε το έργο ωρίμανσης της αξιοποίησης του π. στρατοπέδου Γκόνου που ανήκει στη θυγατρική του Υπερταμείου, ΓΑΙΑΟΣΕ. 

ΕΤΑΔ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων: Το μεγάλο έργο της καταγραφής και αποτίμησης 500 ακινήτων της ΕΤΑΔ, το οποίο θα λειτουργήσει ως οδηγός για την επέκταση της διαδικασίας στα 36.000 ακίνητα της εταιρείας. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο, καθώς το 47% των πρώτων 500 ακινήτων που αποπειράθηκε η ΕΤΑΔ να καταγράψει δεν μπορούν να εντοπιστούν ή είναι καταπατημένα. Είναι ένα σαφές δείγμα της χρόνιας παθογένειας στη διαχείριση της ελληνικής δημόσιας περιουσίας, την οποία η ΕΤΑΔ και το Υπερταμείο επιχειρούν να υπερβούν και να διορθώσουν.
 • Το KPI αυτού του έργου-πιλότος που ήταν η καταγραφή και η αποτίμηση των 500 ακινήτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Υλοποιήθηκε περαιτέρω αξιοποίηση του χιονοδρομικού στο Καϊμακτσαλάν. Σχεδιάστηκε online ticketing για τις υπηρεσίες της ΕΤΑΔ. 

ΓΑΙΑΟΣΕ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Η ΓΑΙΑΟΣΕ το 2022 κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα στην των τελευταίων ετών, με αύξηση 11% συγκριτικά με το 2021. Η εταιρεία κατέγραψε επενδύσεις ύψους €2,8 εκατ. εντός της χρήσης 2022 (έναντι €640χιλ. το 2021).
 • Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε σε πολλά επίπεδα: στη μετατροπή του Θριασίου 1 σε πάρκο logistics, την αξιοποίηση του π.στρατοπέδου Γκόνου, τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση σημαντικών σιδηροδρομικών σταθμών, όπως της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, της Κατερίνης και του Πλαταμώνα, και την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού Πύργου. Σημαντικό έργο αποτελεί η αξιοποίηση του π. στρατοπέδου Γκόνου, το οποίο εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και ανατέθηκε η ωρίμανσή του στη μονάδα PPF του ΤΑΙΠΕΔ.
 • Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκκίνησε τη διαδικασία εκπόνησης προμελετών σκοπιμότητας για την αξιοποίηση σημαντικών σιδηροδρομικών σταθμών, όπως της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, της Κατερίνης και του Πλαταμώνα. Επίσης, τον Οκτώβριο 2022 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πύργου.
 • Η εταιρεία συνέχισε και το 2022 την αποτίμηση των δικαιωμάτων της σε ακίνητη περιουσία (135 στρατηγικά ακίνητα), έργο το οποίο επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
 • Σχετικά με τη δραστηριότητα του τροχαίου υλικού, σημειώθηκε επίσης σημαντική πρόοδος σχετικά με το έργο ανάταξης του ETCS on-board (στο τμήμα που αφορά τη ΓΑΙΑΟΣΕ) που βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης και έχει ληφθεί η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης σημειώθηκε πρόοδος και με την έγκριση θέσης σε λειτουργία του GSMR.
 • Τέλος, είναι σε εξέλιξη ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός σκραπ για 123 οχήματα που βρίσκονται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, από τον οποίο η ΓΑΙΑΟΣΕ προσβλέπει στη λήψη τεχνογνωσίας προκειμένου να προχωρήσει σε ένα μεγαλύτερο έργο σχετικά σκραπ σε όλη την επικράτεια. 

ETBA (35% ποσοστό συμμετοχής)              

 • 25 εκ. ευρώ εξασφάλισε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, συνολικού ύψους 50 εκ. ευρώ. Οι προτάσεις εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορούν σε 14 ΒΙΠΕ σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας σημαντικά το παραγωγικό δυναμικό και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
 • Το 2022 κατέγραψε θετικές επιδόσεις, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κλείνοντας ακόμα μια χρονιά με κερδοφορία. Ολοκλήρωσε 19 Υπαγωγές ΒΙΠΕ στις διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4982/2022), με την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων.
 • Ενέκρινε, μέσω Διαβούλευσης με τους ιδιοκτήτες γης, 24 νέους κανονισμούς λειτουργίας για αντίστοιχα Πάρκα, σύμφωνα με το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο. 

ΔΕΘ/HELEXPO (100% ποσοστό συμμετοχής)           

 • Η ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και η μετατροπή της ΔΕΘ Helexpo σε έναν διεθνή κόμβο για τις επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, ο οποίος θα λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο, θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υποδομές, θα συμβάλει σημαντικά στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης.
 • Το 2022 η δραστηριότητα της ΔΕΘ-HELEXPO ήταν σημαντική. Η ΔΕΘ και η Agrotica του 2022 σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, ενώ το 2023 ξεκίνησαν εκθέσεις σε νέους και δυναμικούς κλάδους, όπως η κυκλική οικονομία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΗ (34,12% ποσοστό συμμετοχής)           

 • Πρόκειται για την κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η ΔΕΗ σε μια από τις πλέον σημαίνουσες εταιρείες των Βαλκανίων με 9 εκατομμύρια πελάτες, 10 GW «πράσινων» έργων και 1,5 δισ. ευρώ λειτουργικά κέρδη.
 • Έκλεισε συμφωνία με την Currys plc για την εξαγορά της Κωτσόβολος έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 200 εκατ. Ευρώ. Εισήλθε στην αγορά της Ρουμανίας μέσω της απόκτησης από την Enel S.p.A όλων των συμμετοχών του ομίλου Enel στη Ρουμανία.
 • Εγκατέστησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής CCGT φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2025 και θα αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση χάρη στη μείωση των εκπομπών και τη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή. 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΘ (100% ποσοστό συμμετοχής)             

 • Το 2022 η εταιρεία πέτυχε όλους τους Οικονομικούς και μη Οικονομικούς στόχους που είχαν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024.
 • Δημιουργήθηκαν 800 νέες θέσεις πάρκινγκ ενώ ολοκληρώθηκε εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις.
 • Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, η ΚΑΘ αναπτύσσει εφαρμογή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα αγοράς προπληρωμένων εισιτηρίων για την είσοδο στους χώρους της, μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι ιδιοκτήτες RFID θα μπορούν να «φορτώνουν» μονάδες RFID μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής εξ αποστάσεως από το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να απαιτείται η προσωπική τους παρουσία στο ταμείο της ΚΑΘ. 

ΟΚΑΑ (100% ποσοστό συμμετοχής)           

 • Το 2022 η εταιρεία πέτυχε όλους τους Οικονομικούς και μη Οικονομικούς στόχους που είχαν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024. O OKAA προχώρησε, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Απριλίου 2023, στην αναπροσαρμογή των ενοικίων των Κεντρικών Αγορών κατά 5% και των ιχθυοσκαλών κατά 3%. Παράλληλα, προχώρησε στην κατάργηση της έκπτωσης 35% στα κοινόχρηστα έξοδα της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, που ίσχυε από το 2017, και στην αναπροσαρμογή κατά 5% των κοινοχρήστων δαπανών στην Κεντρική Αγορά Πάτρας. Το όφελος από τα ενοίκια ανέρχεται ετησίως σε € 267.955 και από τις κοινές υπηρεσίες σε € 201.317, ήτοι συνολικά € 469.272.
 • Τον Μάρτιο 2023, το έργο του ΟΚΑΑ, Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση και εποπτεία των Ιχθυοσκαλών της χώρας (e-ιχθυόσκαλα), εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.325.922 ευρώ με ΦΠΑ και αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση και αναβάθμιση των διαδικασιών λειτουργίας των Ιχθυοσκαλών. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ (80% ποσοστό συμμετοχής)

 • Οι Ελληνικές Αλυκές, που παράγουν το 92% του ελληνικού αλατιού, το 2022 πέτυχαν ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας. Ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας το 2022 ανήλθε σε 237 χιλιάδες τόνους, ενώ κατέγραψε επίσης ρεκόρ κύκλου εργασιών. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που δημιούργησαν σημαντικές καθυστερήσεις στο προγραμματισμένο επενδυτικό σχέδιο και τη διαδικασία παραγωγής, η Εταιρεία πέτυχε ικανοποιητικό παραγωγικό αποτέλεσμα, φθάνοντας τους 206 χιλιάδες τόνους έναντι 227 χιλιάδες τόνους το 2021. Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, η εταιρεία επιχειρεί την χαρτογράφηση της εγχώριας αγοράς άλατος.
 • Η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο απόκτησης ΠΓΕ για το προϊόν της Αφρίνας. Ολοκληρώθηκε η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. και η νέα ιστοσελίδα της εταιρείας σηματοδοτεί μια εκκίνηση εξωστρέφειας, την οποία έχει θέσει ως στόχο το Υπερταμείο.
 • Την 18.05.2023 το Υπερταμείο προέβη στην αγορά 1.087.063 κοινών ονομαστικών μετοχών της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» με ονομαστική αξία 1,59 ΕΥΡΩ η καθεμία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,81% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ανήκαν στην “Κ.Ε. Καλαμαράκης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΚAΛAΣ A.E. Α.Ε.”. Μετά την εν λόγω εξαγορά το Υπερταμείο κατέχει πλέον το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Υπερταμείο διερευνά τις επιλογές για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΔΑΑ

 • Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών του αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο 2024. 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Μηχανισμός Συντονισμού για τον ΟΑΣΑ ύψους €83,6 εκατ. πλέον ΦΠΑ (2022 & 2023 αντίστοιχα): Εφαρμόζοντας μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία, βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, το Υπερταμείο μέσω του Μηχανισμού Συντονισμού που προβλέπεται από τη νομοθεσία του, και της αρμόδιας Επιτροπής, συντόνισε τη διαδικασία για την υπογραφή Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υποδομών και ΟΑΣΑ, για τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης για την ανάληψη ειδικών υποχρεώσεων, που περιλαμβάνει δωρεάν μετακίνηση και μειωμένα κόμιστρα για δικαιούχους (άνεργοι, ΑμεΑ, φοιτητές κ.α) στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
 • Οι αστικές συγκοινωνίες της Αττικής γίνονται πιο αποτελεσματικές, βάσει του σχεδίου μετασχηματισμού του ΟΑΣΑ, με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβάτη μέσω διασύνδεσης των μέσων μεταφοράς, ολοκληρωμένης πληροφόρησης, και εκπλήρωση των επιταγών ενός μοντέλου «πράσινων» και φιλικών προς το περιβάλλον μετακινήσεων.
 • Έγινε ένα αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών των Συγκοινωνιών Αθηνών με την εναλλακτική δυνατότητα χρήσης τραπεζικής κάρτας ανέπαφων συναλλαγών για κάθε επιβίβαση σε ΜΜΜ. Υπεγράφη σύμβαση για την αναβάθμιση του συστήματος κομίστρου του ΟΑΣΑ με εφαρμογή χρήσης τραπεζικών καρτών και κινητών συσκευών για επιβιβάσεις στα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία, Τρόλεϊ), μεταξύ ΟΑΣΑ και HST A.E., στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης ΣΔΙΤ. Η αναβάθμιση θα έχει πολλαπλά οφέλη για το επιβατικό κοινό και θα περιλαμβάνει υλοποίηση MaaS - Mobility as a Service και Account-based ticketing, δίνοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα διασύνδεσης και συνδυαστικών πωλήσεων προϊόντων κομίστρου ΟΑΣΑ, με υπηρεσίες τρίτων μερών όπως ταξί, ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, κτλ.
 • Στις Συγκοινωνίες Αθηνών, η τελευταία διετία, από τη σταδιακή λήξη της έξαρσης του κορωνοϊού το 2021, χαρακτηρίστηκε έντονα από την επιστροφή των επιβατών στα ΜΜΜ: Σύμφωνα με τα στοιχεία των επικυρώσεων, η αύξηση της κίνησης στα μέσα το 2022 σε σχέση με το 2021 πλησίασε το 35%, ενώ το 2023 παρουσιάστηκε περαιτέρω αύξηση κατά 12%, πλησιάζοντας την επιβατική κίνηση προ κορωνοϊού, του 2019.
 • Η ΣΤΑΣΥ, θυγατρική του ΟΑΣΑ, υλοποιεί παρεμβάσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: η αντικατάσταση σε όλο το δίκτυο των παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led, η αντικατάσταση 5.600 μέτρων της περίφραξης από συρματόπλεγμα με νέα κιγκλιδώματα, η αντιολισθητική προστασία των εκτεθειμένων επιφανειών, ο χρωματισμός του συνόλου των εγκαταστάσεων, καθώς και η ενίσχυση της φύλαξης της Γραμμής με εναέρια μέσα (drones). Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του σταθμού «Ομόνοια». Η Γραμμή 1 επελέγη και για την εγκατάσταση και λειτουργία, για πρώτη φορά σε σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας, ενός νέου συστήματος ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας από την πέδη των συρμών, που θα μετατρέπει την κινητική σε ηλεκτρική ενέργεια. 

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΕΔΙΚ (100% ποσοστό συμμετοχής)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στη Διώρυγα της Κορίνθου, οι οποίες θα δώσουν τεράστια ώθηση στο εμπόριο, τη ναυσιπλοΐα μέσω της Διώρυγας, την προώθηση της πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας, και την τουριστική και συνολική ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τη Διώρυγα.

Milestones:

 • Επανεκκίνηση λειτουργίας τον Ιούλιο 2022 μετά την αποκατάσταση των πρανών
 • Αναβαθμισμένες υπηρεσίες (online ticketing, πεζοδρόμηση, περίφραξη)
 • Ανανέωση ιστοσελίδας https://corinthcanal.com/
 • Στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περαιτέρω αξιοποίηση της Διώρυγας
 • Προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας (prefeasibility study) χωροθέτησης τουριστικού/ων λιμένα/ων

Από τον Οκτώβριο του 2022 προχωρά η δεύτερη φάση των έργων αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη λειτουργία της εταιρείας τον Μάιο του 2023. Το Υπερταμείο εκπονεί σειρά μελετών για ολιστική ανάπτυξη της Διώρυγας και εκμετάλλευση του Real Estate που της ανήκει, ώστε να δημιουργηθούν νέες ροές εσόδων. Σχεδιάστηκε online ticketing για τις υπηρεσίες της ΑΕΔΙΚ. 

22 Περιφερειακά Αεροδρόμια + ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δικαιώματα Διαχείρισης)         

 • Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές από επιχειρηματικά σχήματα (GEK TERNA, ELLAKTOR, MYTILINEOS, FRAPPORT), ενώ γίνεται προετοιμασία για τον διεθνή διαγωνισμό για τα 22 υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια. Τον Ιούλιο του 2023 ολοκληρώθηκε η Α Φάση του διαγωνισμού (προ-επιλογή) και ο διαγωνισμός εισήλθε στη Β (τελική) φάση.
 • Το 2021 απετέλεσε κρίσιμη χρονιά για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, αρχής γενομένης από την Καλαμάτα και συνεχίζοντας το 2022 με τα υπόλοιπα 22 περιφερειακά αεροδρόμια. Η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων αποτελεί θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την τουριστική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, και ιδίως των απομακρυσμένων νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος. Κατά τη διάρκεια του έτους 2022, το Υπερταμείο εκκίνησε τις διαδικασίες αξιοποίησης των 22+1 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας τα οποία λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5G Ventures (100% ποσοστό συμμετοχής) - Διαχειρίστρια εταιρεία του Ταμείου «Φαιστός»

 • Μέσα σε ενάμιση χρόνο, η εταιρεία ανακοίνωσε 7 επενδύσεις σε καινοτόμες εταιρείες, προσελκύοντας και ξένες εταιρείες τεχνολογίας αιχμής να επενδύσουν στην Ελλάδα. Από τα 101 εκατ. ευρώ, που είναι το ενεργητικό του Phaistos, έχουν ήδη επενδυθεί μέσα σε 21 μήνες κεφάλαια άνω των 41,5 εκατ. ευρώ (commitments). Το portfolio μέχρι στιγμής αποτελείται από τις εταιρείες: Matternet, OQ Technology, Pandas Holdings, SafeSize, EdgeQ , Movandi και WINGS ICT. ‘Εχει συνεπενδύσει με διεθνείς στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς επενδυτές, όπως η «Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures LLC», «Sony Innovation Fund», «Mercedes-Benz», «Boeing Horizon X», «Swiss Post», «UPS», «DST», «Gemini Ιnvestments L.P.» κλπ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΤΑ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Κατά την διάρκεια του 2022, προτεραιοποιήθηκαν δράσεις σχετικές με την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη μέσω σύγχρονων ψηφιακών λύσεων, σχεδιάστηκαν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με στόχο την αναβάθμιση υποδομών προς εξυπηρέτηση του περαιτέρω αναγκαίου επιχειρησιακού μετασχηματισμού, και υλοποιήθηκαν επείγουσες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας.
 • Σχεδιάστηκε η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη (με υπηρεσίες όπως κούριερ και express parcel) και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα εκπονήθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης του δικτύου και επαναπροσδιορισμού προϊόντων και υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα αναλυτικής μελέτης βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας, που ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος 18 μηνών.
 • Το 2022 ολοκληρώθηκε η επέκταση του συστήματος ρομποτικής ταξινόμησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με συνολικά 165 mini-robots προς 312 εξόδους και ταχύτητα διαλογής έως 9.000 αντικείμενα/ώρα.
 • Ανάλογο σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στο Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης με δυναμικότητα ταξινόμησης 2,600 αντικείμενων την ώρα σε 120 προορισμούς. Αντίστοιχα ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της υπηρεσίας έξυπνης προτεραιότητας σε 70 σημεία.
 • Το 2023 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των πρώτων 18 έξυπνων θυρίδων σε στρατηγικά σημεία σε όλη την Ελλάδα για 24/7 παραλαβή αντικειμένων, με την προοπτική να προστεθούν και άλλες 22, η υλοποίηση της υπηρεσίας έξυπνης προτεραιότητας σε 70 καταστήματα, και ο ψηφιακός ταχυδρόμος για περίπου 480 διανομείς σε 35 μονάδες διανομής πανελλαδικά. 
 • Το 2023 υλοποιήθηκε ο “Ψηφιακός Ταχυδρόμος” ("PostMate") με στόχο την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών (επιδόσεις, ειδοποιήσεις, ανέπαφες συναλλαγές PoS, εκτυπώσεις αποδείξεων κ.α.) μέσω συσκευών PDA και φορητών εκτυπωτών λειτουργεί σε 478 PostMates σε 35 Μονάδες Διανομής πανελλαδικά, και σε δεύτερη φάση να προστεθούν ακόμη 457 PostMates σε 29 Μονάδες Διανομής, φτάνοντας τους 935 συνολικά.
 • Παράλληλα προετοιμάστηκε το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των βασικών λειτουργιών των ΕΛΤΑ (Διαλογής, Διαβιβάσεων και Διανομής), που ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά από το 2023. Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση αναδιοργάνωσης του Δικτύου Καταστημάτων, που περιλάμβανε την αναστολή λειτουργίας 143 καταστημάτων ΕΛΤΑ,  την μείωση του λειτουργικού κόστους και την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας σε 19 καταστήματα ΕΛΤΑ πανελλαδικά, ενώ εκκίνησαν δράσεις κεντρικοποίησης της διαλογής, όπως η μεταφορά της διαλογής νήσων στο Κέντρο Διαλογής Κρυονερίου. 
 • Το 2023 ο όμιλος ΕΛΤΑ προχώρησε στον προσδιορισμό των περιοχών ανάπτυξής του, με εστίαση στο ταχυδρομικό και ταχυμεταφορικό έργο, αλλά και νέες εναλλακτικές στην αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έθεσε τους μακροσκοπικούς οικονομικούς στόχους της εταιρείας βάσει των τάσεων ανάπτυξης της αγοράς και της συγκριτικής ανάλυσης με άλλους ταχυδρομικούς παρόχους του εξωτερικού. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ESG ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΑΙΠΕΔ (100% ποσοστό συμμετοχής)       

 • To ΤΑΙΠΕΔ έχει δημοσιεύσει Στρατηγική Αειφορίας και Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης / Κριτηρίων ESG.
 • Έχει εκπονηθεί μελέτη Κοινωνικού Αντικτύπου από το έργο προστασίας δασών (PPF ΤΑΙΠΕΔ).
 • H Πρωτοβουλία του επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων «ΜΕΝΑ MARITIME ACCELERATOR» στην οποία συμμετέχει και το ΤΑΙΠΕΔ, αναδείχθηκε στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2023, στον Πυλώνα «ΑΓΟΡΑ».
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΕΤΑΔ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Η ΕΤΑΔ ενίσχυσε την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της, και πραγματοποίησε έλεγχο προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα της.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΓΑΙΑΟΣΕ (100% ποσοστό συμμετοχής)      

 • Η ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε πιστοποίηση ISO για την περιβαλλοντική διαχείριση, και έθεσε πλαίσιο πράσινων προμηθειών.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες για λειτουργία με χαμηλούς ρύπους. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήλθε σε ~1.250 MWh, υπερκαλύπτοντας (περισσότερο από 100x) την κατανάλωση, καθώς η εταιρεία διατηρεί δύο φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής δυναμικότητας 1,1 MW, στο Θριάσιο. Η εταιρεία προχώρησε στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος - carbon footprint (Οκτώβριος 2022) και υλοποίησε δράση για τη βελτίωση αυτού, εγκαθιστώντας στο κεντρικό της κτίριο μετρητικές διατάξεις κατανάλωσης ενέργειας. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε η αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού με Net metering στο δώμα του κτιρίου της εταιρείας προκειμένου να μειωθεί το ανθρακικό της αποτύπωμα της Εταιρείας κατά 44%.
 • Τον Ιούλιο 2023 η ΓΑΙΑΟΣΕ απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®. Υιοθετώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η ΓΑΙΑΟΣΕ πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO:14001, ενώ το Δεκέμβριο 2022 έγινε η πρώτη επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας (ISO 50001). Τον Δεκέμβριο 2022 ολοκληρώθηκε ο Απολογισμός Βιωσιμότητας βάσει των προτύπων GRI. Η εταιρεία προχώρησε στην εκτίμηση του ψηφιακού δείκτη DRI ως προς την ψηφιακή της ωριμότητα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που τέθηκε από το Υπερταμείο, και είναι σε διαδικασία εκπόνησης ψηφιακής στρατηγικής, ενώ εκπονήθηκε 5-ετές σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, το οποίο στην παρούσα φάση επικαιροποιείται με βάση πιο πρόσφατα επιχειρησιακά δεδομένα. Τον Ιούλιο 2022, η εταιρεία ανάθεσε καθήκοντα Risk Οfficer σε εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των κινδύνων για τη ΓΑΙΑΟΣΕ τον Ιούνιο 2023. Η εταιρεία προχωρά σε αξιολόγηση και σχεδιασμό δράσεων για τη διαχείριση τους. 

ΔΕΘ/HELEXPO (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Η ΔΕΘ/HELEXPO υλοποίησε 2 εκθέσεις με μηδενικά απόβλητα.
 • Έγινε Certified Great Place to Work.
 • Στις 8-9-10 Ιουνίου 2023, διοργάνωσε την πρώτη έκθεση κυκλικής οικονομίας “Forward Green Expo - Adapting Circular Economy”.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΘ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Η ΚΑΘ έλαβε πιστοποίηση ISO για την Υγιεινή και την Ασφάλεια.
 • Τον Φεβρουάριο του 2023, στο πλαίσιο της συμμετοχής της, ως συνδικαιούχος, στο έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, προχώρησε στην επέκταση του ψυκτικού θαλάμου συντήρησης των διασωσμένων φρούτων και λαχανικών αναβαθμίζοντας έτσι τις δράσεις της που αφορούν στην μείωση οργανικών απορριμμάτων και στη διάσωση τροφής.
 • Από τον Απρίλιο 2018 μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, διασώθηκε πάνω από το 73% των 1.250 τόνων οπωροκηπευτικών που συγκεντρώθηκε, το οποίο διατέθηκε σε 70 δικαιούχους οργανισμούς.
 • Πάνω από 950 τόνοι τροφίμων διασώθηκαν και διανεμήθηκαν μέσω του Social Plate σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • Έγινε παρουσίαση του Social Plate, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης του Interreg στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία επελέγη ως επιτυχημένο παράδειγμα κοινωνικής καινοτομίας. Επιπλέον, σημαντική αναγνώριση έλαβε η ΚΑΘ μέσα από τη δημοσιευμένη Φθινοπωρινή Επισκόπηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κεντρικών Αγορών (World Union of Wholesales Markets) για το έτος 2023, όπου το Social Plate συμπεριλήφθηκε στις καλύτερες πρακτικές με στόχο τη διάσωση τροφής που εφαρμόζονται από τις κεντρικές αγορές τροφίμων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΟΚΑΑ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Στις 17 Δεκεμβρίου 2022, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο ΟΚΑΑ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΣΕΚΛΑ), συγκέντρωσε από τις επιχειρήσεις της Λαχαναγοράς του Ρέντη 40 τόνους φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τα οποία διανεμήθηκαν, ενόψει των εορτών, σε Δήμους, Μητροπόλεις, κοινωνικά παντοπωλεία και άλλους φορείς στήριξης ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων.
 • Διοργανώνει δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας δύο φορές το χρόνο
 • Green awards 2022: Ο ΟΚΑΑ βραβεύτηκε με το Silver award στην κατηγορία Best Green Project, για την συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Οι πρωτοβουλίες της εταιρείας για την κυκλική οικονομία και το food waste υποβλήθηκαν από το Υπερταμείο ως best practice στο διεθνή οργανισμό One Planet.
 • Ο ΟΚΑΑ προχώρησε σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» στην αξιολόγηση της προσβασιμότητας στην Κεντρική Λαχαναγορά και εντάχθηκε στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων».
 • Η εταιρεία ξεκίνησε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Healthy Habits που απευθύνεται σε μαθητές σχολείων και στοχεύει στην έμπνευση μιας νέας γενιάς, διατροφικά και περιβαλλοντικά, ευαισθητοποιημένων ατόμων.
 • Παρέχει σταθερά υποστήριξη τροφίμων στο Χαμόγελο του Παιδιού.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ (80% ποσοστό συμμετοχής)

 • Ολοκληρώθηκαν οι αδειοδοτικές διαδικασίες για τις αλυκές Μεσολογγίου, Κίτρους, Καλλονής, Πολιχνίτου, Νέας Κεσσάνης και Μέσης, καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση της αλυκής Αγγελοχωρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας εναρμόνισης με περιβαλλοντικούς όρους. Επίσης, εντός του 2022, ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις και τηλεκπαίδευση του προσωπικού από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).
 • Οι Ελληνικές Αλυκές έλαβαν πιστοποίηση ISO για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Οι Συγκοινωνίες Αθηνών ενίσχυσαν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες τους και πραγματοποίησαν έλεγχο προσβασιμότητας στις ιστοσελίδες τους.
 • Ο σταθμός "Μοναστηράκι" έγινε πλήρως προσβάσιμος, ως πιλοτικό έργο που θα επεκταθεί σταδιακά σε όλο το δίκτυο σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ενώ ακολουθεί ο σταθμός "Καλλιθέα".
 • Στην ιστοσελίδα των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει τεθεί σε λειτουργία ChatBot για τη διευκόλυνση εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
 • Η εταιρεία υλοποίησε καμπάνια με τίτλο «Δώσε του μία ευκαιρία» στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Συγκοινωνιών Αθηνών, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του επιβατικού κοινού για επαναφόρτιση του εισιτηρίου τους.
 • Οι οδικές συγκοινωνίες (ΟΣΥ) συμμετέχουν ως εταίρος στο έργο TRIERES (πρώτη κοιλάδα υδρογόνου στην Ελλάδα) με στόχο την κυκλοφορία τριών λεωφορείων υδρογόνου.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (100% ποσοστό συμμετοχής)               

 • Η ΑΕΔΙΚ εφάρμοσε σύστημα online ticketing που περιλαμβάνει υπολογισμούς τελών διέλευσης, ηλεκτρονική ανακοίνωση άφιξης και πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του συστήματος Pay By Link.
 • Συμμετέχει ως εταίρος στο έργο TRIERES (πρώτη κοιλάδα υδρογόνου στην Ελλάδα).
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • -5G Ventures (100% ποσοστό συμμετοχής) - Διαχειρίστρια εταιρεία του Ταμείου «Φαιστός»
 • Η εταιρεία Συμμετοχές 5G έγινε Certified Great Place to Work.
 • Πραγματοποιεί μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΛΤΑ (100% ποσοστό συμμετοχής)

 • Τα ΕΛΤΑ έχουν πιστοποίηση ISO για την Υγιεινή και την Ασφάλεια και πιστοποίηση ISO για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Ενίσχυσαν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες τους.
 • Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν δωρεάν διανομή ταχυδρομικών αντικείμενων, βάρους έως 7 κιλών, σε τυφλούς ή άτομα με αναπηρία όρασης.
 • Πραγματοποιούν μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (scope 1&2), ετησίως.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Διοργανώνονται ημερίδες με θέμα «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος», με τη συμμετοχή της Εκτελεστικής Διοίκησης, της Επιτροπής Ελέγχου και στελεχών των θυγατρικών.
 • Διοργανώνονται και πραγματοποιούνται σεμινάρια/ διαδικτυακά σεμινάρια/ημερίδες για την επαγγελματική ανάπτυξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Θυγατρικών.
 • Θεσπίζονται και παρακολουθούνται συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης (KPIs) για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Θυγατρικών. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Η θέσπιση και εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης σε κάθε εταιρεία του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου, είναι μία περιοχή συστηματικής παρακολούθησης μέσω συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης (KPIs).
 • Σεμινάρια Επιχειρηματικής Ηθικής στα ΔΣ θυγατρικών: H Κανονιστική Συμμόρφωση του Υπερταμείου έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης των θυγατρικών σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης και οργανώνει παρουσιάσεις και σεμινάρια στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να σημειώσει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις τα επόμενα έτη, υποστηριζόμενη από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, τη διαρκή βελτίωση των τουριστικών εσόδων, την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων καθώς και την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων από την πολιτεία. Υπό αυτό το πρίσμα, η περίοδος 2023- 2024 θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Υπερταμείο, καθώς θα λάβουν χώρα μια σειρά από πρωτοβουλίες με σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο. Σε αυτές περιλαμβάνεται το έργο αποτίμησης της αξίας των θυγατρικών και συμμετοχών μας, καθώς και η υλοποίηση του έργου της αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.

Ταυτόχρονα, προωθείται ένα πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης της Διώρυγας της Κορίνθου και των Ελληνικών Αλυκών, ενώ προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας σε συνδυασμό με τις διαδικασίες αξιοποίησης και των υπολοίπων περιφερειακών αεροδρομίων. Όλα τα παραπάνω συνάδουν στην δικαιολογημένη αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζουμε την πορεία ολοκλήρωσης του τριετούς πλάνου 2022- 2024, για τη μετατροπή του Υπερταμείου σε έναν καταλύτη ανάπτυξης και μια πηγή βέλτιστων πρακτικών για το Δημόσιο Τομέα και ευρύτερα την οικονομία.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ