Νέα
  • ΓΔ: 1442.21 -2.04%
  • Τζίρος: 134,90 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Αλμα 10% στα κέρδη με €158 εκατ. στο α' τρίμηνο

Η MYTILINEOS Energy & Metals(RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ τριμήνου 2024.

  • 10% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €158 εκατ. έναντι €143 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,141, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • 12% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €252 εκατ., έναντι €225 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023.
  • Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.143 εκατ., σε σύγκριση με €1.358 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023, μία μείωση ~16%, αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.
  • Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.592 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €607εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).
  • Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο ~1,6x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις αναβαθμίσεις από τις FITCH και S&P, με την MYTILINEOS Energy & Metals να βρίσκεται ένα βήμα πριν το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2023, η MYTILINEOS στο ξεκίνημα του 2024 παραμένει σταθερά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με το αδύναμο περιβάλλον τιμών, την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία έχει άμεσα αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, ενόσω τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν ακόμα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Μοχλός ανάπτυξης παραμένει το επιχειρηματικό μοντέλο που χαρακτηρίζει τη MYTILINEOS, το οποίο βασίζεται στις πανίσχυρες συνέργειες που απορρέουν από την συνύπαρξη των κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, αλλά και την ικανότητα της MYTILINEOS να υλοποιεί επενδύσεις υψηλής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τη μόχλευση και το επιχειρηματικό ρίσκο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Όπως αναμενόταν, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε αισθητά χαμηλότερα (-16%) , λόγω της αισθητής αποκλιμάκωσης των τιμών Φ.Α., Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και των μετάλλων.

Είναι η πρώτη φορά μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS το 2022, που η εταιρεία είχε να αντιμετωπίσει σοβαρές εξωτερικές αντιξοότητες (headwinds), οι οποίες στην κυριολεξία «δοκίμασαν» τις αντοχές του synergistic Model of Energy and Metals. Τα αποτελέσματα, δικαίωσαν τον ιστορικό αυτό μετασχηματισμό: Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση, κατά 12%, στα €252 εκατ. έναντι €225 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου Ενέργειας και ιδιαίτερα της δραστηριότητας των ΑΠΕ.

Τα παραπάνω οδήγησαν στην ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά ~5,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 22%, , επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS, το οποίο παράγει σταθερά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου των τιμών ενέργειας.

Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση στα €158εκ (+10%), επίδοση που συνιστά ρεκόρ Α’ Τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας. Η επίδοση αυτή επετεύχθη με οδηγό τις ΑΠΕ, συνεπικουρούμενη τόσο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ενισχυθεί από τη λειτουργία της νέας μονάδας 826MW, όσο και από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Κλάδου Μεταλλουργίας. Η MYTILINEOS, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει πλέον θέσει τις βάσεις για να εδραιώσει την κερδοφορία της, σταθερά, σε επίπεδα άνω του €1 δισ. και εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης.

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του σε επίπεδο EBITDA κατά 22% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με κινητήριο μοχλό την M Renewables. Η MYTILINEOS ευνοήθηκε επίσης σημαντικά και από τη δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας, και συγκεκριμένα από τη σημαντική συνεισφορά της νέας μονάδας H-CLASS 826MW, η οποία επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, είναι πλέον ο πιο αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου της χώρας, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην αυξημένη παραγωγή της MYTILINEOS σε σύγκριση με τα επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2023.

Παρά τη σημαντική πτώση των premia, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, ο Κλάδος Μεταλλουργίας προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Α’ τριμήνου του 2023. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνέργειες κομβικής σημασίας που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, διατηρούν την MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως. Η θέση της Εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να παγιωθεί στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους, τόσο λόγω της μετάβασης σε λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όσο και από την πρόσφατη εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ (πλέον Ευρωπαϊκοί Βωξίτες), η οποία ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της MYTILINEOS.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας Παραχωρήσεων), τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2024, από €5 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, λόγω συγκυριακής φάσης λήξης και παράδοσης κάποιων εκτελούμενων μεγάλων έργων και έναρξης νέων σε πρόδρομη φάση. Σήμερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, ξεπερνάει το € 1 δισ. (περιλαμβάνει μόνο το ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, όπου αφορά σε κοινοπραξίες) . Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, με ιδιαίτερη ανάπτυξη και ιδιωτικών έργων, και το 2024 αναμένεται η πρώτη θετική επίδραση από την ενοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων της 100% κατασκευαστικής θυγατρικής METKA ATE.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ