Νέα
  • ΓΔ: 1480.23 -0.15%
  • Τζίρος: 74,42 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΓΕΚ: Αιτήσεις για πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνα για το '23

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι εκκινεί η υποβολή αιτημάτων προς πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2023 (φορολογικό έτος 2023).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4965/2022 (Α΄ 162), καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για αιτούμενο ύψος δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από την επιχείρηση άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αίτημα πιστοποίησης δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας το αργότερο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ώρα 14:00 αυτής.

Το αίτημα υποβάλεται με αίτηση, (διαβιβαστικό), του ενδιαφερόμενου δικαιούχου σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (υπογεγραμμένο και με τη σφραγίδα της επιχείρησης), προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο, σε Ενιαίο Σειριακό Δίαυλο (Universal Serial Bus) / usb, φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Στα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνονται τα κάτωθι:

1) Για την εφαρμογή των φορολογικών εκπτώσεων, οι δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας πρέπει να συνδέονται με έργα αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενα που υλοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση, ενώ εξαιρούνται τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα.

2) Το έντυπο στοιχείων υποβολής για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου καθώς και τα παραδοτέα εκάστου έργου πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Εάν η επιχείρηση υλοποίησε περισσότερα του ενός ερευνητικά έργα για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτών θα συμπληρώνεται αντίστοιχος αριθμός εντύπων.

Στο έντυπο υποβολής πρέπει να περιλαμβάνεται η σύνοψη των βασικών σημείων του προς πιστοποίηση έργου σε σύντομο τεχνικό κείμενο (έως 30 σελίδες), στο οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση του υποβαλλόμενου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρωτοβουλία (νόμοι και ΚΥΑ). Η προσθήκη τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών / στοιχείων τεκμηρίωσης που κρίνει ο αιτών ότι είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση, θα υποβάλονται σε προσαρτήματα ή ηλεκτρονικούς φακέλους που θα συμπεριληφθούν στο USB.

3) Στο αρχείο με τίτλο: «Δικαιολογητικά και επεξηγήσεις για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας έτους 2023» αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στο USB, προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης δικαιολογητικών και να τεκμηριώνονται οι υποβληθείσες προς πιστοποίηση δαπάνες.

Αιτήματα με ελλιπή δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο σχετικό αρχείο excel «λίστα ελέγχου», δεν θα εξετάζονται από τα όργανα ελέγχου και θα εκδίδεται μηδενική βεβαίωση. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει την λίστα ελέγχου και να την συμπεριλάβει στον φάκελο υποβολής.

4) Στις περιπτώσεις που το υποβληθέν προς πιστοποίηση έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενης χρήσης ή/και η υλοποίησή του συνεχίζεται στην επόμενη χρήση (φορολογικό έτος), πρέπει να προσδιορίζεται διακριτά η διαφοροποίηση/ εξέλιξη/ αναβάθμιση και σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνεται το υλοποιηθέν τμήμα των παραδοτέων με στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν στην ελεγχόμενη περίοδο.

5) Η Γ.Γ.Ε.Κ. είναι αρμόδια για την έκδοση βεβαιώσεων και όχι για θέματα που άπτονται φορολογικού ενδιαφέροντος.

6) Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους τεκμηρίωσης των Δικαιούχων, υποβάλονται σαρωμένα είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και τα οριζόμενα στην υπ’ αρθμ. 9134 ΕΞ 2020/10.4.2020-ΑΔΑ 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ, εγκυκλίου με θέμα: «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων»

Οι αιτούντες οφείλουν να τηρούν πλήρεις τους φακέλους τεκμηρίωσης που κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτέλεση των Έργων, καθ’ όσον σύμφωνα με τα κατά νόμον προβλεπόμενα δύναται να υπαχθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

Τα αιτήματα θα παραδίδονται από τον δικαιούχο ή εκπρόσωπο του, ή μέσω ταχυδρομείου, ή εταιρειών ταχυμεταφοράς, στην είσοδο της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Μεσογείων 14  – 18, 11527 Αθήνα.

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, T.K. 11527 Αθήνα.

Παρασκευή Οικονόμου: αρ. τηλ.: 213 1300 171, e-mail: [email protected]

Θεώνη Σοφιανοπούλου: αρ. τηλ.: 213 1300 160, e-mail: [email protected]

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ