Νέα
  • ΓΔ: 1054.59 +0.83%
  • Τζίρος: 88,43 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Στον «πάγο» με απόφαση ΣτΕ η πώληση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Πηγή: Intime
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Πηγή: Intime

Προσωρινό μπλόκο στην πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, βάζει απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η  Επιτροπή αποφάσισε να μην υπογραφεί η  σύμβαση για την πώληση του ακινήτου της ΕΤΑΔ ΑΕ στο οποίο περιλαμβάνεται η Προβλήτα 4 στην εταιρεία ιδιοκτησίας του κ. Προκοπίου,  η οποία αναδείχθηκε πλειοδότης στους διαγωνισμούς για την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία συμφερόντων Γ. Προκοπίου έχει επικρατήσει στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ υποβάλλοντας προσφορά ύψους 37,3 εκατ. ευρώ για την «Ελληνική Ναυπηγεία ΑΕ» (ΕΝΑΕ) και κατ' επέκταση για το ακίνητο επιφάνειας περίπου 332 στρεμμάτων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Προβλήτα 4 που αποτελεί και το μεγάλο «αγκάθι» στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης.  

Ειδικότερα, με την απόφαση γίνεται δεκτή η αίτηση του Δήμου Χαϊδαριού να ανασταλεί η εκτέλεση του διαγωνισμού πώλησης του ακινήτου ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ, μέχρις ότου ληφθεί οριστική απόφαση από το ΣτΕ επί της ουσίας της αίτησης ακύρωσης του Δήμου για τον διαγωνισμό. 

Στις 18 Ιανουαρίου η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης

Όπως επισημαίνει ο Δήμος σε σχετική ανακοίνωση, αφενός αποφεύγεται η παραχώρηση στην πλειοδότρια εταιρεία του ακινήτου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του ΣτΕ, κάτι το οποίο θα δημιουργούσε «βλάβη από τη δημιουργία της νομικής και πραγματικής αυτής  καταστάσεως,  η οποία παρίσταται δυσχερώς αναστρέψιμη», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης.

Αφετέρου, όπως υποστηρίζεται επίσης, η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς προφανώς να προκαταλαμβάνει την μελλοντική απόφαση του ΣτΕ επί της ουσίας της αίτησης ακύρωσης, καταδεικνύει ωστόσο ότι η αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χαϊδαρίου έχει στέρεα νομικά ερείσματα και σοβαρές πιθανότητες να γίνει τελικά  αποδεκτή από το ΣτΕ.

Η εκδίκαση επί της ουσίας της αίτησης ακύρωσης έχει προσδιοριστεί για τις 18 Ιανουαρίου και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2022.

Το σκεπτικό της απόφασης

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 319/2021 απόφαση της επιτροπής Αναστολών, έκανε προσωρινά δεκτή την αίτηση του δήμου Χαϊδαρίου κατά της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε." (ΕΤΑΔ Α.Ε.), με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση:

   1) της από 4.6.2021 προκηρύξεως της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση τμήματος ακινήτου της μείζονος εκτάσεως των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και

   2) της Α.Π. 9015/7.7.2021 αποφάσεως του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης η εταιρεία "MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED" με οικονομικό αντάλλαγμα 37.316.041,88 ευρώ.

    Επισημαίνεται, ότι η κυρία αίτηση ακύρωσης του δήμου Χαϊδαρίου θα συζητηθεί την 18η Ιανουαρίου 2022.

   Σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, «ο οριστικός πλειοδότης, δύναται, εφόσον λειτουργήσει στο ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου ή λοιπών υποστηρικτικών σε αυτό δραστηριοτήτων, να ζητήσει την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού, όπως έχει καθορισθεί με την υπ' αρ. 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομάρχου Δυτικής Αττικής, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου».

   Στο μεταξύ, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγητής ο πάρεδρος Ιωάννης Παπαγιάννης), στην απόφαση αναστολής, αναφέρει ότι ο οριστικός πλειοδότης, εφόσον ασκήσει στο υπό μεταβίβαση ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου, αποκτά αμέσως, εκ του νόμου, δικαίωμα να του παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, η αποκλειστική χρήση του υφισταμένου αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του υπό μεταβίβαση ακινήτου.

   Παράλληλα, συνεχίζει το ΣτΕ, «η απόκτηση, συμβατικού δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του αιγιαλού (και του αντίστοιχου θαλασσίου χώρου) συνεπάγεται, εξ αντικειμένου, απόλυτη αδυναμία ασκήσεως των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κοινοχρησία του αιγιαλού (η οποία υφίσταται, κατά νόμο, ανεξαρτήτως της φυσικής ή τεχνικής διαμορφώσεώς του)».

   Η αδυναμία αυτή -αναφέρει το ΣτΕ- δεν μπορεί να αρθεί ευχερώς σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως του εν λόγω δήμου, διότι η συμβατική μορφή της παραχωρήσεως δεν υπόκειται ευθέως σε ακυρωτικό έλεγχο» (σ.σ.: Δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ). 

   Καταλήγοντας, οι σύμβουλοι Επικρατείας, αναφέρουν ότι «προκειμένου, συνεπώς, να αποτραπεί η βλάβη από τη δημιουργία της νομικής και πραγματικής αυτής καταστάσεως, η οποία παρίσταται δυσχερώς αναστρέψιμη» το ΣτΕ «συνεκτιμώντας και το σύντομο της δικασίμου (18.1.2022) που ορίσθηκε για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, κρίνει ότι ως κατάλληλο μέτρο πρέπει να διαταχθεί, η - έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως - μη σύναψη συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος αιγιαλού και θαλασσίου χώρου που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα, του ακινήτου που εκποιείται με τον επίμαχο διαγωνισμό».

   Έτσι, το ΣτΕ «διατάσσει τη μη σύναψη συμβάσεως, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την αίτηση ακυρώσεως, με αντικείμενο την παραχώρηση αιγιαλού και θαλασσίου χώρου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού».

   Παράλληλα, το ίδιο τμήμα του ΣτΕ (με ίδια σύνθεση) με την υπ΄ αριθμ. 317/2021 απόφαση του, απέρριψε ως απαράδεκτη (έκρινε ότι αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια και όχι το ΣτΕ) την αίτηση του δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί:

    1) η από 3.6.2021 πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (ακίνητο 350.745 τ.μ.), η οποία έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως και

    2) η από 7.7.2021 δήλωση του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ, με την οποία γνωστοποιήθηκε η επιτυχής περάτωση του διαγωνισμού και ο ειδικός διαχειριστής θα προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο δικαστήριο.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ