Νέα
  • ΓΔ: 903.97 -2.04%
  • Τζίρος: 84,23 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό για αγγελίες πώλησης και ενοικίασης

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 μόνο με Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα μπορούν να δημοσιεύονται αγγελίες πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων στον τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, η έκδοση έγκυρου ενεργειακού πιστοποιητικού πριν κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα μπει στη διαδικασία της διάθεσης θα είναι υποχρεωτική εκτός από την πώληση και τις μακροχρόνιες μισθώσεις και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και υπεκμισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η Airbnb, η Booking κ.λπ., σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρότι το ΠΕΑ είναι απαραίτητο για κάθε μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτων ήδη από το 2011, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ακινήτων που προορίζονται για βραχυχρόνια ενοικίαση, η οποία κατά μία έννοια αποτελεί αστική μίσθωση, δεν υπέβαλλαν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατά την υποβολή δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ την 20η του επόμενου μήνα. Αυτό από την αρχή του νέου χρόνου θα αλλάξει.

Με άλλα λόγια, κατά την υποβολή δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής θα απαιτείται η υποβολή ΠΕΑ.

Επίσης σημαντικές αλλαγές έρχονται και σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις ακινήτων, δηλαδή σε κάθε αγγελία, όπως και σε κάθε ανάρτηση από μεσιτικά γραφεία. Συγκεκριμένα, τα  μεσιτικά γραφεία θα αναλαμβάνουν εντολή μεσιτείας μόνο υπό την προϋπόθεση ότι πριν την οποιαδήποτε διαφήμιση και καταχώριση (τύπο, διαδίκτυο, ακόμη και σε αναρτήσεις και καταλόγους στην έδρα  τους) θα έχουν τα στοιχεία έγκυρου ΠΕΑ. Οι διαφημιστές, οι εφημερίδες και οι ηλεκτρονικές σελίδες αγγελιών δεν θα παραλαμβάνουν αγγελίες προς  δημοσίευση που δεν θα έχουν  δήλωση ενεργειακής κατηγορίας.

Σκοπός είναι η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί βασικό συγκριτικό στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφερόμενου αγοραστή/ενοικιαστή.

Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ

Σε  περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), αμέλειας  προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης –μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής  κατάταξης της κτιριακής  μονάδας/κτιρίου, μη  καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του  ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από 200 έως 10.000 ευρώ.

Για πόσο καιρό ισχύει

Το ΠΕΑ ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια. Νέο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εκδοθεί όμως, σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Ποιος το πληρώνει

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση του ΠΕΑ, προκειμένου να εκμισθώσει ή να πωλήσει το ακίνητό του.

Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική:

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ ) (οι άδειες που εκδόθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις του),

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της ταυτότητας του κτιρίου,

δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου.

Δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες – logistics

β) για κτίρια που η διάρκεια χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη, όπως εργοταξιακοί οικίσκοι (αφορά τη διάρκεια και όχι τα υλικά κατασκευής)

γ) για κτίρια αγροτικών χρήσεων

δ) για άλλους χώρους π.χ. θέσεις στάθμευσης, πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά.

ε) για χώρο που δε νοείται ως κτίριο (στην κατάσταση που βρίσκεται), (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή κατασκευή ή ερειπωμένο κτίσμα).

στ) για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας

ζ) για μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από  50  τ.μ., όμως, η έκδοση ΠΕΑ είναι δυνατή εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης

Τι ισχύει για τις ενοικιάσεις

  • Για κάθε νέα μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, πρέπει να ενημερώνεται ο ενοικιαστής για την ενεργειακή απόδοση και κατάταξη του μισθίου (παραλαμβάνοντας αντίγραφο του ΠΕΑ πριν τη σύνταξη του συμφωνητικού.
  • Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ και ενημέρωσης του ενοικιαστή ισχύει τόσο για τις μακροχρόνιες μισθώσεις όσο και για τις υπεκμισθώσεις και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Τα στοιχεία του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) καταχωρούνται στην αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ.
  • Η δωρεάν παραχώρηση δεν είναι μίσθωση και δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ (δεν εξετάζεται η σχέση των αντισυμβαλλόμενων).
  • Η παραχώρηση ή ενοικίαση τμήματος κτιριακής μονάδας δεν απαιτεί την έκδοση ΠΕΑ δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η έκδοσή του για μέρος κτιριακής μονάδας (π.χ. ενοικίαση υπνοδωματίου σε διαμέρισμα, ή τμήματος διαμερίσματος που μετατράπηκε σε χώρο γραφείου επαγγελματία π.χ. δικηγόρος, λογιστής κ.λπ.).
  • Σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης από τον ίδιο μισθωτή δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ. Το ίδιο συμβαίνει και όταν για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων). Όμως αν κατά την σύναψη της αρχικής σύμβασης δεν είχε εκδοθεί ΠΕΑ, ενώ απαιτούταν, τότε εκδίδεται άμεσα και παραδίδεται στον μισθωτή.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ