Νέα
 • ΓΔ: 1400.61 -1.14%
 • Τζίρος: 122,79 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

Prodea: Ανάπτυξη 40% και ισχυρή κερδοφορία το 2022 – Ο σχεδιασμός για το 2023

Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments

Με ανάπτυξη που άγγιξε το 40% (στα €187 εκατ.) έκλεισε το 2022 για την Prodea Investments, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στα μισθώματα από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης και της τρέχουσας χρήσης, καθώς και από την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (€105,12 εκατ.) και EBITDA (€108,55 εκατ.), με τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€61,68 εκατ.) να κλείνουν στα επίπεδα του 2021.

Επενδύσεις

Ο όμιλος Prodea συνέχισε και πέρυσι τις επενδύσεις της, οι οποίες εντάσσονται πλήρως στην στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με επιλεγμένες επενδύσεις σε ακίνητα με αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Οι νέες αποκτήσεις χρηματοδοτήθηκαν από δανειακά κεφάλαια. Την 31 Δεκεμβρίου 2022, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείτο συνολικά από 381 (έναντι 373 στα τέλη του 2021) ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.435 χιλ. τ.μ. Από αυτά, τα 327 ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας.

Τα άλλα ακίνητα βρίσκονται σε:

 • Κύπρο (24)
 • Ιταλία (26)
 • Βουλγαρία (2)
 • Ρουμανία (2)

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε €2,57 δισ. από €2,33 δισ. στα τέλη του 2021 συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αξίας του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου της εταιρείας, των αποθεμάτων ακινήτων και των ακινήτων επένδυσης τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση.

Η απόκτηση της Θέτις

Σημειώνεται ότι φέτος (22 Φεβρουαρίου) η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση της «Θέτις Κτηματική – Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» (Θέτις) η οποία είναι ιδιοκτήτρια συγκροτήματος τεσσάρων ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών της Θέτις υπολογίστηκε βάσει της καθαρής θέσης της εταιρείας την ημερομηνία της απόκτησης και ανήλθε σε €26,2 εκατ. εκ των οποίων ποσό €16,585 εκατ. είχε δοθεί ως προκαταβολή.

Εστίαση στα logistics

Από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η Prodea Investments εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), -ένα στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της.

Στρατηγική της εταιρείας είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των γραφείων, ανωτέρω, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Ξενοδοχειακός κλάδος

Αναφορικά με τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των πολυτελών resorts σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω της συμμετοχής της στην «MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited» (η οποία αποτελεί το κοινό επενδυτικό όχημα της Εταιρείας, της Invel Real Estate και του κυπριακού ομίλου εταιρειών YODA Group) και με απευθείας επιλεκτικές επενδύσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πιο πρόσφατη τοποθέτηση της εταιρείας αφορά στο Moxy Athens City by Marriott, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλάδα πιστοποιημένο κατά LEED Gold.

Μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων

Η διοίκηση επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων της Prodea μέσα από ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και δημιουργία υπεραξίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται μεταξύ άλλων:

 • η προσπάθεια βελτιστοποίησης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος)
 • η απόκτηση και/ή ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων
 • η αλλαγή χρήσης και/ή ανακαίνιση ώριμων ακινήτων
 • η εκμίσθωση κενών χώρων

Αυτές οι ενέργειες απαιτούν ένα διάστημα ωρίμανσης, με τα συνεπαγόμενα έξοδα (σχετιζόμενα με ακίνητα και χρηματοοικονομικά), προκειμένου να αποδώσουν νέα έσοδα στον Όμιλο. Ήδη τα πρώτα έργα ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί και σταδιακά ολοκληρώνονται και άλλα με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώματα και τη βελτίωση της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις.

Πως αντιμετωπίζει τις απειλές

Σημειώνεται ότι έχει καταγραφεί αυξητική τάση στα επίπεδα των μισθωμάτων στους κλάδους της ελληνικής αγοράς ακινήτων στους οποίους δραστηριοποιείται η Prodea Investments με αποτέλεσμα η όποια αύξηση του κατασκευαστικού κόστους να αναμένεται να εξισορροπηθεί ως ένα βαθμό από τα αυξημένα έσοδα από μισθώματα.

Συνεπώς δεν αναμένεται να είναι ουσιώδης η επίπτωση στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου. Αναφορικά με την έναρξη νέων έργων ανάπτυξης, η Prodea είναι σε φάση αναμονής και αξιολόγησης πριν προβεί στην έναρξη εργασιών.

Ως προς την αύξηση του Euribor, ο Όμιλος έχει ήδη συνάψει σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για ποσό €575.000. Το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου με όρους σταθερού επιτοκίου ή για τα οποία έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου ανέρχεται σε 64,3%.

Αναφορικά με τις πληθωριστικές πιέσεις, τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή. Πάντως, σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η γενικότερη επίπτωση που μπορεί να έχει στην οικονομική κατάσταση των πελατών του ομίλου μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και αύξηση των τιμών εν γένει.

Τέλος, η εταιρεία θα εντατικοποιήσει τις ενέργειές της για την υλοποίηση σε επιλέξιμα ακίνητά της «πράσινων» ενεργειακών επενδύσεων (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές αποθηκευτικών χώρων) έτσι ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των μισθωτών της μέσω του περιορισμού της εξάρτησής τους από παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Τα πιστοποιημένα και υπό πιστοποίηση πράσινα κτήρια του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea Investments: 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ