Νέα
  • ΓΔ: 805.79 -0.57%
  • Τζίρος: 48,50 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΛΠΕ: Υποτροφίες έως 20.000 ευρώ για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Φοιτήτρια / Πηγή: Unspalsh
Φοιτήτρια / Πηγή: Unspalsh

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που υλοποιεί, προκηρύσσει για 10η συνεχή χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι υποτροφίες αφορούν το ποσό των 20.000 ευρώ για δίδακτρα για σπουδές στο εξωτερικό και έως 10.000 ευρώ για δίδακτρα για σπουδές στην Ελλάδα.

Μέσω του Προγράμματος “Proud of Youth”, ο Όμιλος υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια, τελειόφοιτους ή απόφοιτους πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν αριστεύσει στις προπτυχιακές σπουδές τους και επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω τεχνογνωσία και εξειδίκευση, πραγματοποιώντας μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποτροφίες αναφέρονται σε σπουδές πλήρους φοίτησης, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ολλανδίας, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας και των Θετικών Επιστημών.

Θα χορηγηθούν 20 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα αφορούν στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: TME), όπως:
• Ενεργειακός Μετασχηματισμός
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχήματα, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές
• Μηχανική του Πετρελαίου
• Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:
• Οικονομικά της Ενέργειας
• Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική
• Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
• Ψηφιακό Marketing & Επικοινωνία
• Δίκαιο της Ενέργειας

Τομέας Θετικών Επιστημών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΘΕ), όπως:
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις
• Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
2. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 30ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1991).

Οι υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 32ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1989).
3. Να είναι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

4. Να κατέχουν πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με ελάχιστη βαθμολογία 8/10 ή πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού με βαθμό αντίστοιχο του «Άριστα». Ενδεικτικά:
• Πανεπιστήμια Μεγάλης Βρετανίας: First Class Honours Degree
• Πανεπιστήμια ΗΠΑ: 3.7/4
• Πανεπιστήμια Καναδά: (4 years Bachelor) 3.7/4, (3 years Bachelor) 3.9/4
• Πανεπιστήμια Γαλλίας: 16/20
• Πανεπιστήμια Ιταλίας: 110
• Πανεπιστήμια Κύπρου: 8/10
• Πανεπιστήμια Ισπανίας: 8.5/10
• Πανεπιστήμια Γερμανίας: 1.5/5
• Πανεπιστήμια Νορβηγίας: grade A
• Πανεπιστήμια Ελβετίας: 5.5-6/6
• Πανεπιστήμια Ολλανδίας: 8.5/10

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής. 

5. Να έχουν γραπτή προσφορά θέσης από το πανεπιστήμιο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θέλουν να παρακολουθήσουν. Η επιστολή αποδοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 27η Ιουνίου 2022. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη παρακολουθούν/έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος 2ετούς διάρκειας μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν αριστεύσει στις μέχρι τώρα εξετάσεις των μαθημάτων του 1ου έτους.

6. Να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα στην οποία διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ο υποψήφιος σκοπεύει να παρακολουθήσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή Advanced Diploma με βαθμό Α ή TOEFL με 79 μονάδες τουλάχιστον (ΙΒΤ) ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 και πάνω από 6 σε όλα τα subtests για την αγγλική γλώσσα, Dalf C1 ή C2 ή Sorbonne C2 ή C3 για τη γαλλική γλώσσα, Zertifikat C2 για τη γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχου επιπέδου πτυχίο για τις λοιπές
γλώσσες.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του διπλώματος ξένης γλώσσας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα τρία χρόνια. Η κατάθεση πτυχίου ξένου πανεπιστημίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος γνώσης της συγκεκριμένης γλώσσας στην οποία παρακολούθησε το προπτυχιακό του πρόγραμμα.

7. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των επιδιωκόμενων σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.

8. Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές του εταιρείες, καθώς και συγγενών πρώτου βαθμού αυτών.

9. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.

10. Η ημερομηνία έναρξης υποτροφίας καθορίζεται από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

11. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2022, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ