Νέα
  • ΓΔ: 878.76 -0.46%
  • Τζίρος: 43,84 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Επίδομα παιδιού: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πηγή: Pixabay
Πηγή: Pixabay

Κλείνει σήμερα, Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 18:00, η πλατφόρμα Α21 -επίδομα παιδιού- προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωμής της 1ης δόσης 2021 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου, τελευταία ημέρα του μήνα -ως είθισται άλλωστε- σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Καλούνται επομένως όσοι δεν έχουν υποβάλει ή δεν έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους, να το πράξουν άμεσα ώστε να τους χορηγηθεί το επίδομα παιδιού. Για να χορηγηθεί το επίδομα Α21, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδομα παιδιού

Το επίδομα παιδιού (γνωστό και ως επίδομα τέκνων) παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1,5 εκατ. παιδιά. Καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις. H αίτηση για το επίδομα τέκνων (Α21) υποβάλλεται μία φορά ετησίως, από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρήση των προσωπικών κωδικών Τaxisnet των δικαιούχων.

Για φέτος η υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα τέκνων έχει ανοίξει από τις 25 Φεβρουαρίου 2021 και θα παραμείνει ανοικτή έως 15 Ιανουαρίου του έτους 2022.

Ενδιάμεσα αρκετές φορές και για λίγες μέρες, η πλατφόρμα κλείνει λόγων των προγραμματισμένων σταδιακών πληρωμών προς τους δικαιούχους, χωρίς σε καμία περίπτωση οι δικαιούχοι να χάνουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν την αρχική αίτησή τους, αν δεν την έχουν υποβάλει. Απλά οι δικαιούχοι του επιδόματος που θα κάνουν αργότερα την αίτηση, θα εισπράξουν τα ποσά των προηγούμενων μηνών που δικαιούνται όλα μαζί (αναδρομικά).

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο κατά την διάρκεια του έτους:

Αν δεν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21, τότε υποβάλλεται η αίτηση με την προσθήκη του τέκνου (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του) και για το τέκνο αυτό ο δικαιούχος θα εισπράξει αναλογία επιδόματος.

Αν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21 (λόγω ύπαρξης και άλλων τέκνων), τότε πρέπει να προβεί σε τροποποιητική δήλωση (ηλεκτρονικά) και να προσθέσει το νέο τέκνο (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του).

Σχετικά παραδείγματα: αν γεννηθεί το τέκνο τον Απρίλιο, ο δικαιούχος υποβάλλοντας την αίτηση του, θα εισπράξει το επίδομα που δικαιούται για οκτώ (8) μήνες (για το νέο τέκνο). Αν γεννηθεί τον μήνα Νοέμβριο, θα εισπράξει το επίδομα που δικαιούται για ένα (1) μήνα, ενώ αν γεννηθεί τον μήνα Δεκέμβριο, δεν θα εισπράξει επίδομα για το τρέχον έτος (για το νέο τέκνο).

Τα τέκνα που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα εξής:

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμια ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους. Στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων. Εφόσον πληρούν τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, εξαρτώμενα θεωρούνται:

α) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, σε περίπτωση έγγαμων, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του τέκνου που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του.

β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη και έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο αιτών γονέας έχει με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια των τέκνων ή υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του τέκνου που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του.

Σε περιπτώσεις των ενήλικων τέκνων (φοιτητών, σπουδαστών) που δεν εμφανίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης Α21 το ΑΦΜ τους, αλλά μόνο το ΑΜΚΑ τους, τότε τα τέκνα πρέπει να μεταβούν σε ΚΕΠ ώστε να αντιστοιχίσουν το ΑΦΜ με το ΑΜΚΑ τους. Κατόπιν ο δικαιούχος γονέας πρέπει υα ακυρώσει την εκκρεμή αίτηση του και να υποβάλλει νέα στην οποία θα αντληθούν αυτόματα τα ορθά-διορθωμένα στοιχεία.

Σε περιπτώσεις των τέκνων που είναι φοιτητές σε Πανεπιστήμια, απαραίτητο είναι η καταχώρηση στην αίτηση Α21, του δωδεκαψήφιου αριθμού ακαδημαϊκής ταυτότητας τους. Σε περίπτωση που αλλάξουν Πανεπιστήμιο (λόγω μεταγραφής ή αλλαγής μετά από νέες εξετάσεις), τότε θα πρέπει να αναγραφεί ο νέος αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας τους.

Σε περίπτωση των τέκνων που είναι σπουδαστές (ιδιωτικά ΙΕΚ, δημόσια ΙΕΚ, κλπ), απαραίτητο είναι η καταχώρηση στην αίτηση Α21, της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική επισύναψη (σκαναρισμένη) της βεβαίωσης σπουδών.

Να σημειώσουμε ότι οι φοιτητές ή σπουδαστές θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα έως το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους κατά το οποίο έλαβαν πτυχίο. Το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους είναι η 31η Αυγούστου για τα τέκνα εκείνα που πήραν πτυχίο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και η 31η Δεκεμβρίου για εκείνα που πήραν πτυχίο από τον μήνα Σεπτέμβριο και μετά.

 

Ποια εισοδήματα προσμετρώνται για την καταβολή του επιδόματος τέκνων:

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).

Ο υπολογισμός γίνεται κάθε φορά από την Α.Α.Δ.Ε. και τα στοιχεία αντλούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), αυτόματα. Το ποσό που ανακτάται μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (της ΑΑΔΕ και του Α21), είναι συνολικό και προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων όλων των ΑΦΜ που συμμετέχουν στην αίτηση, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης των εισοδημάτων αυτών ή το μέλος της οικογένειας στο οποίο αντιστοιχούν.

Έτσι αν υπάρχει προστατευόμενο τέκνο που υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση, τότε το εισόδημά του προσμετράτε για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (βάση του οποίου θα δικαιούνται ή όχι το επίδομα οι γονείς).

Να θυμίσουμε ότι το προστατευόμενο τέκνο, πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ για να θεωρείται προστατευόμενο.

Από ποια φορολογική δήλωση αντλούνται τα οικονομικά και άλλα στοιχεία για τον υπολογισμό του επιδόματος τέκνων:

Εφόσον η αίτηση Α21, υποβληθεί πριν την υποβολή της φετινής δήλωσης (φ.ε.2020), τότε μετρούν τα στοιχεία της προηγούμενης δήλωσης (φ.ε.2019).

Όταν υποβληθεί η φετινή δήλωση (φ.ε.2020) τότε μετρούν τα στοιχεία της δήλωσης αυτής και συγκεκριμένα:

Εφόσον αρχικά χορηγήθηκε στον δικαιούχο μεγαλύτερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει ότι δικαιούται μικρότερο, η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και συμψηφίζεται με τις επόμενες πληρωμές. Σε περίπτωση που αρχικά χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο, το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά.

Το επίδομα παιδιού δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη (άρθρο 15 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’).

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ (Α21) - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

«ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ»

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΝ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

0-10.500,00

1

70

10.500,01-17.500,00

1

42

17.500,01-26.250,00

1

28

0-12.000,00

2

140

12.000,01-20.000,00

2

84

20.000,01-30.000,00

2

56

0-13.500,00

3

280

13.500,01-22.500,00

3

168

22.500,01-33.750,00

3

112

0-15.000,00

4

420

15.000,01-25.000,00

4

252

25.000,01-37.500,00

4

168

0-16.500,00

5

560

16.500,01-27.500,00

5

336

27.500,01-41.250,00

5

224

0-18.000,00

6

700

18.000,01-30.000,00

6

420

30.000,01-45.000,00

6

280

 

 

«ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ»

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΝ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

0-9.000,00

1

70

9.000,01-15.000,00

1

42

15.000,01-22.500,00

1

28

0-10.500,00

2

140

10.500,01-17.500,00

2

84

17.500,01-26.250,00

2

56

0-12.000,00

3

280

12.000,01-20.000,00

3

168

20.000,01-30.000,00

3

112

0-13.500,00

4

420

13.500,01-22.500,00

4

252

22.500,01-33.750,00

4

168

0-15.000,00

5

560

15.000,01-25.000,00

5

336

25.000,01-37.500,00

5

224

0-16.500,00

6

700

16.500,01-27.500,00

6

420

27.500,01-41.250,00

6

280

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ