Νέα
  • ΓΔ: 878.34 -0.10%
  • Τζίρος: 46,93 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Επενδύσεις: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

 Πηγή: Pixabay
Πηγή: Pixabay

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες (και έως τις 9 Σεπτεμβρίου) το Σχέδιο Νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση. 

Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις.

Το Σχέδιο Νόμου χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη.

  • Στο Α’ Μέρος περιλαμβάνεται η ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 και του ν. 3894/2010. Με την ενοποίηση των διατάξεων των δύο παραπάνω νόμων σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, διασφαλίζεται η απαραίτητη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Επίσης, αίρεται η παράλληλη ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση επί των ίδιων ζητημάτων προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές. 
  • Το Β’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν.4399/2016 και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο να καταστήσει  περισσότερο ελκυστικά τα καθεστώτα  ενισχύσεων του νόμου 4399/2016. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας, την αναμόρφωση των καθεστώτων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα καθώς και με την προσθήκη νέων επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, εισάγονται ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Διευρύνονται οι φορείς προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης και εμπλέκονται περισσότερο πιστοποιημένοι ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία.

Επιπλέον, εισάγεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την ολοκλήρωση του ελέγχου
πιστοποίησης της υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονικών ορίων θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης, προτείνονται ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται ειδική αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. 

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά από συγκροτημένη εργασία πολλών μηνών, παρουσιάζει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου το οποίο όταν γίνει Νόμος του κράτους θα επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων και θα κάνει την ζωή των επενδυτών ευκολότερη. Με σταθερά βήματα προχωρούμε στην υλοποίηση του στόχου μας: να μετατρέψουμε την Ελλάδα στην πιο φιλική για τις επενδύσεις χώρα» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί τη “Βίβλο των Στρατηγικών Επενδύσεων”. Σε αυτό, ένας επενδυτής θα βρει ό,τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου του και να το δει να υλοποιείται, χωρίς υπέρμετρες καθυστερήσεις, αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά προσκόμματα. Με αυτό το νομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κράτος όταν λαμβάνει ένα επενδυτικό σχέδιο» ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Τα κίνητρα για τους επενδυτές

Όσον αφορά στα κίνητρα που θα παρέχονται στους επενδυτές των στρατηγικών επενδύσεων, πέραν των φοροαπαλλαγών και της ταχείας αδειοδότησης εισάγονται και νέα κίνητρα.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί, μπορεί, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ` αυτών. Οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρμογών σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017 (Α’ 137). Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει για έργα που αφορούν κυρίως βα) στη βιομηχανική έρευνα τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, ββ) σε πειραματική ανάπτυξη τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και βγ) σε μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Οι «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» μπορεί, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν και ενισχύσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, με την ακόλουθη μορφή: α) της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ` αυτών, β) της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτού που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, γ)της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται παράλληλα επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου ενώ εισάγεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων  -προκειμένου να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου - καθώς και για την ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης διενεργείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόμιμης και εμπρόθεσμης αίτησης υπαγωγής, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους.

i. Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

ii. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στο φορέα, προκειμένου να τις παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

iii. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, αποτελούμενη από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, ειδικοί εισηγητές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Επιτροπής, καθώς και οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς παρ. 2 του άρθρου 13, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών, καθώς και των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΣΠΑ των Περιφερειακών Διοικήσεων και όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, των ανωτέρω φορέων, είτε από το ΕΜΠΑ, είτε από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών του άρθρου 24.

Τα μέλη της Επιτροπής, εφόσον απαιτείται, δύναται να προέρχονται και από τα στελέχη των λοιπών αρμόδιων φορέων της παρ. 2 του άρθρου 13. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της παρ. 3 κατά περίπτωση. Τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 δύναται να συγκροτούν περισσότερες της μιας επιτροπές. Αν η διάρκεια του χρόνου ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την Επιτροπή σε καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, ο έλεγχος ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών του άρθρου 24, ο οποίος, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών, ολοκληρώνει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

iv. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ