Νέα
  • ΓΔ: 792.9 +0.56%
  • Τζίρος: 65,92 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια - Οροι και κριτήρια

Αυξημένο ενδιαφέρον δείχνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για άντληση φθηνής ρευστότητας μέσω των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα επιτελεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών βρίσκονται αυτή την περίοδο σε επαφές με μια σειρά από εκπροσώπους επιχειρήσεων από τους κλάδους του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των υποδομών, του real estate και της μεταποίησης και διερευνούν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής υποστήριξης των επενδυτικών τους σχεδίων από το ευρωπαϊκό πακέτο.

Στην επιτάχυνση της χορήγησης δανείων θα βοηθήσει και η λειτουργία του Μητρώου Αξιολογητών για τα δάνεια, που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι συμμετέχοντες στο Μητρώο θα αναλάβουν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία αιτείται χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η επιλογή τους, από τα συμμετέχοντα στο «Ελλάδα 2.0» πιστωτικά ιδρύματα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Το πρώτο δάνειο

Το πρώτο δάνειο ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκε στις αρχές Απριλίου στους Ελληνικούς Λευκόλιθους από την Εθνική Τράπεζα.

Στόχος είναι η δημιουργία υπόγειου (πράσινου) μεταλλείου μηδενικών εκπομπών CO2 με χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου, η συστηματική αξιοποίηση παλαιών σωρών αποθεμάτων λευκολίθου και παραπροϊόντων διεργασίας, η αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων με υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας (βιομάζα), η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση πετρελαιοκίνητων οχημάτων με ηλεκτρικά νέας γενιάς, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 1 MW στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Χαλκιδική, με σκοπό τον συμψηφισμό της ενεκτρικής ενέργειας (net metering).

►Διαβάστε και: Φόβοι για στάση πληρωμών σε εφορία, ΕΦΚΑ - Τσουνάμι ρυθμίσεων στο ρεύμα

Πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια

Με νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη καθορίζεται η διαδικασία διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα αποσαφηνίζεται:

1. Η διάθεση των κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής τους μετά από τη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης που εκδίδεται από τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δάνεια θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

Η Ίδια Συμμετοχή δύναται να καλύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή/και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση, αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον30% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις, υποβάλλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2026. Σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προβαίνει σε σχετική δημοσίευση, στην επίσημη ιστοσελίδα της.
3. Οι Όροι και Προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθοι:

Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση, και:

α) Δεν αποτελεί:
αα) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας,
αβ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,
αγ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μη συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει,
αδ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη «Δημόσια Δήλωση».
β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, δικαιούχος νοείται βα) κάθε ιδιωτική επιχείρηση και ββ) κάθε επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και βγ) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της που έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων. Επιτρέπεται η χρηματοδότηση από τα Δάνεια ΤΑΑ δανείων διασύνδεσης (bridge loans) συνδεδεμένων με επιλέξιμη επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι α) το δάνειο διασύνδεσης έχει συναφθεί μετά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του Δανείου ΤΑΑ και β) η επένδυση έχει ελεγχθεί και κριθεί ως επιλέξιμη.

5. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων του Ταμείου σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στην Πράσινη Μετάβαση και 20,8% σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στην Ψηφιακή Μετάβαση.

6. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών καθώς και της επίτευξης των σχετικών οροσήμων και στόχων, για κάθε σύμβαση αρμόδιο είναι το Επενδυτικό  που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού.

Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι τακτικά μέλη τα οποία επιλέγονται μαζί με τα αναπληρωματικά αυτών . Στις συνεδριάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται έως δύο εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών κατά περίπτωση ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Επίσης ενεργεί μεταξύ άλλων ως σημείο συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, κατά περίπτωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των οικείων συμβάσεων.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ