Νέα
  • ΓΔ: 1420.4 +1.96%
  • Τζίρος: 97,12 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτια με δωρεάν ενοίκιο σε νέους: Αποζημίωση έως 4 ενοίκια στους ιδιοκτήτες για τις φθορές

ΠΗΓΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Τα επόμενα 24ωρα ξεκινά το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τη στέγαση ευάλωτων νέων 25-39 ετών σε ιδιωτικές κατοικίες με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο. Η ΚΥΑ καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στόχος σε αυτή τη φάση είναι να στεγαστούν 3.000 ωφελούμενοι 25-39 ετών με την αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 κατοικιών. Το πρόγραμμα καλύπτει και δαπάνες για την επισκευή φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Με τη λήξη της μίσθωσης, ιδιοκτήτες θα μπορούν να λάβουν αποζημίωση έως και τέσσερα ενοίκια. Το πρόγραμμα, καλύπτει επίσης και τις δαπάνες μετακόμισης του νοικοκυριού (500 ευρώ). 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στους παρακάτω Δήμους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες κατοικιών.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα απευθύνει πρόσκληση στους αντίστοιχους Δήμους για να συμπράξουν στο Πρόγραμμα. Οι Δήμοι μπορούν να συνεργάζονται και με τα νομικά τους πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών Ο.Τ.Α., για τη σύμπραξη στο Πρόγραμμα.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και υποβάλλουν την αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού. Ως νοικοκυριό ορίζεται το σύνολο των μελών που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

Διαβάστε επίσης: Εντός Μαρτίου οι αιτήσεις για σπίτια με δωρεάν ενοίκιο - Ποιοι δικαιούνται κρατική επιδότηση

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να κατοικούν, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, σε Δήμο ο οποίος είναι μεταξύ των συμβαλλόμενων με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υλοποίηση του  Προγράμματος.

Αποζημίωση έως 4 ενοίκια στους ιδιοκτήτες - Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος ορίζονται ως εξής:

Α. Οι δαπάνες μίσθωσης των κατοικιών για τρία έτη. Η δαπάνη για κάθε κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της μίσθωσης με το οποίο η κατοικία είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021», αναπροσαρμοζόμενο κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2022.

Η καταβολή των δαπανών μίσθωσης πραγματοποιείται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Είναι δυνατή η προκαταβολή σε μία δόση των μισθωμάτων του α’ εξαμήνου της μίσθωσης.

Β. Δαπάνες για την επισκευή φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και με τη λήξη αυτής. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είναι επιλέξιμο ποσό ύψους έως πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά κατοικία για φθορές που προκύπτουν κατά τη χρήση του ακινήτου και τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών δαπανών και εξόφλησης αυτών.

Με την λήξη της μίσθωσης καταβάλλεται ως αποζημίωση στον ιδιοκτήτη για την αποκατάσταση του ακινήτου ποσό το ύψος του οποίου δεν μπορεί να ξεπερνά το τετραπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος. Η καταβολή του ποσού γίνεται κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, συνοδευόμενου από βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού ως προς την εκτίμηση κόστους αποκατάστασης των φθορών στο ακίνητο.

Γ. Δαπάνες προσωπικού των συμπραττόντων φορέων που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος έως του συνολικού ποσού των χιλίων εφτακοσίων ευρώ (€1.700) μηνιαίως για κάθε υπάλληλο πλήρους απασχόλησης για το διάστημα των τριών ετών υλοποίησης του προγράμματος.

500 ευρώ για τη μετακόμιση

Δ. Κόστη για την κάλυψη δαπανών μετακόμισης του νοικοκυριού (μεταφοράς οικοσκευής, μεταφοράς λογαριασμών ΔΕΚΟ) έως του ποσού των χιλίων ευρώ (€1.000) ανά νοικοκυριό.

Ε. Διαχειριστικά κόστη έως του ποσού 3% επί των δαπανών των κατηγοριών Α και Β. Το ύψος των δαπανών για προσωπικό και διαχειριστικά κόστη συναρτάται με τον αριθμό των ωφελούμενων μονάδων και προσδιορίζεται στην προγραμματική σύμβαση.

Καταβολή πληρωμών σε 3 δόσεις

Οι πληρωμές προς τους Δήμους ή τα νομικά πρόσωπα αυτών πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρεις δόσεις ως εξής:

Α. Η Α’ δόση ύψους 40% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, καταβάλλεται με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Β. Η β’ δόση ύψους 40% της συνολικής χρηματοδότησης, καταβάλλεται με την απορρόφηση του 70% των δαπανών του ποσού της α’ δόσης, όπως τεκμηριώνεται με την υποβολή πίνακα δαπανών και τα αντίστοιχα παραστατικά.

Γ. Η τρίτη δόση (αποπληρωμή) ύψους έως 20% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης αφορά στην πληρωμή του υπολοίπου της χρηματοδότησης και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του διαχειριστικού έλεγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Διαδικασία πρόσκλησης προς ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021» υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατ’ ελάχιστον 10 ημερών, η οποία ορίζεται με Πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν κατοικίες που είχαν διατεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου.

Τα διαμερίσματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα κριτήρια των προστατευόμενων διαμερισμάτων της υπό στοιχεία Δ23/οικ.19061-1457 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (Β’ 1336), με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται για την οικοσκευή αυτών, με απόφαση ένταξης του νομίμου εκπροσώπου των φορέων του άρθρου 2.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος Δήμος δύναται δια μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν την μίσθωση των ακινήτων.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ:

 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ