Νέα
 • ΓΔ: 859.52 -0.09%
 • Τζίρος: 32,68 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Brexit - επιχειρήσεις: 21 ερωτήσεις - απαντήσεις για ΦΠΑ και έμμεση φορολογία επιχειρήσεων

Παραμένει η απόσταση που χωρίζει την ΕΕ και τη Βρετανία για την τελική συμφωνία που θα ακολουθήσει το Brexit
Πηγή: APImages

Αναλυτικές οδηγίες για θέματα έμμεσης Φορολογίας και ΦΠΑ λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ από 1/1/2021 παρέχει προς τις επιχειρήσεις η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Παράλληλα με άλλη εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με το πως θα γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα κράτη μέλη προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο.

Από 1/1/2021, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών και εκτελεστικών του πράξεων, δεν ισχύουν πλέον στο ΗΒ.

1.Επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. έχει αποκτήσει ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα, μπορεί να συνεχίσει και μετά την 31/12/2020;

 • Ναι, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών στο εσωτερικό της Χώρας, διατηρώντας τον ίδιο Α.Φ.Μ., εφόσον ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στο εσωτερικό της Χώρας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 3 της με αριθ. ΠΟΛ.1113/2013 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών. Ωστόσο, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στη Βόρεια Ιρλανδία και επιθυμεί να διενεργήσει αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών φορολογητέων στο εσωτερικό της χώρας, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα.
   
 • Σημειώνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον εντολέα του ως προς το ΦΠΑ.


2. Επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει Α.Φ.Μ. για σκοπούς ΦΠΑ χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου. Για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/2020 έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ μετά την ημερομηνία αυτή;

 • Ναι, για τις πράξεις αυτές υποχρεούται και μετά την 31/12/2020 να υποβάλλει δήλωση Φ.Π.Α.

3. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στο Η.Β. (εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας), οι οποίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Μετά την 31/12/2020, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών;

Μετά την 31/12/2020 μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στο Η.Β.. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά:

 • θα θεωρούνται ως εξαγωγές για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οριζόμενες από την τελωνειακή νομοθεσία διατάξεις.
   
 • δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

4. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στην Βόρεια Ιρλανδία. οι οποίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Μετά την 31/12/2020, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών;

 • Ναι, μετά την 31/12/2020 μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στην Βόρεια Ιρλανδία.
   
 • Οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά θα συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, καθώς και σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών.
   
 • Σημειώνεται ότι, στους εν λόγω ανακεφαλαιωτικούς πίνακες θα πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ των υποκειμένων στο ΦΠΑ εμπόρων αγαθών της Βόρειας Ιρλανδίας με το πρόθεμα "XI".


5. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί αγορές βρετανικών προϊόντων από εμπόρους στο Η.Β. (εκτός της Β. Ιρλανδίας), τις οποίες συμπεριλαμβάνει στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καθώς και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Μετά την 31/12/2020 μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών;

Μετά την 31/12/2020 μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί αγορές βρετανικών προϊόντων από εμπόρους στο Η.Β.. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά:

 • θα θεωρούνται ως εισαγωγές για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οριζόμενες από την τελωνειακή νομοθεσία διατάξεις,
   
 • δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ούτε και σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.


6. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί αγορές προϊόντων Βόρειας Ιρλανδίας από εμπόρους στην Βόρεια Ιρλανδία, τις οποίες συμπεριλαμβάνει στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καθώς και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Μετά την 31/12/2020 μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών;

 • Ναι, μετά την 31/12/2020 μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί αγορές προϊόντων από εμπόρους εγκατεστημένους στη Βόρεια Ιρλανδία.
   
 • Οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά θα συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών.
   
 • Σημειώνεται ότι, στους εν λόγω ανακεφαλαιωτικούς πίνακες θα πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ των υποκειμένων στο ΦΠΑ εμπόρων αγαθών της Βόρειας Ιρλανδίας με το πρόθεμα «XI».


7. Πρακτορείο ταξιδιών εγκατεστημένο στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες «πακέτο» για ταξίδι-εκδρομή που πραγματοποιείται μετά την 31/12/2020 από την Ε.Ε. αποκλειστικά ή εν μέρει στη χώρα αυτή. Πώς αντιμετωπίζεται από πλευράς ΦΠΑ;

 • Η φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ κρίνεται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού - εκδρομή σε χώρες της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες και όχι κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής από μέρος του πρακτορείου.
   
 • Συνεπώς, τα ταξίδια που θα πραγματοποιούνται μετά την 31.12.2020 θα θεωρούνται ως ταξίδια διενεργούμενα εν όλω ή εν μέρει (μικτά πακέτα, σχετ. η ΠΟΛ.1221/1995 εγκύκλιος) εκτός ΕΕ.


8. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα παρείχε μέχρι 31/12/2020 υπηρεσίες προς επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. για τις οποίες είχε υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων παροχής υπηρεσιών.

Εφόσον μετά την 31/12/2020 συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλει για τις υπηρεσίες αυτές ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παροχής υπηρεσιών;

 • Όχι, για τις παροχή υπηρεσιών που θα διενεργήσει μετά την 31/12/2020 δεν θα υποβάλλει ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παροχής υπηρεσιών.

9. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ενωσιακό και μη ενωσιακό καθεστώς MOSS στο Η.Β., μετά την 31/12/2020, επιθυμεί να συνεχίσει να παρέχει ραδιοτηλεοπτικές, τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μη υποκείμενους στον φόρο στην Ένωση.

Μπορεί να επιλέξει την Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγραφής στο καθεστώς MOSS;

 • Ναι μπορεί η επιχείρηση να επιλέξει τη χώρα μας ως κράτος μέλος εγγραφής στο MOSS. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο καθεστώς MOSS στην Ελλάδα, μπορεί να αποστείλει αίτημα για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]


10. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ενωσιακό και μη ενωσιακό καθεστώς MOSS στην Ελλάδα παρέχει ραδιοτηλεοπτικές, τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς Βρετανούς μη υποκείμενους στον φόρο μετά την 31/12/2020. Πώς θα αποδώσει τον φόρο γι' αυτές τις υπηρεσίες στο Η.Β.;

 • Η εν λόγω επιχείρηση για τις ανωτέρω υπηρεσίες που θα παράσχει μετά την 31/12/2020 προς Βρετανούς μη υποκείμενους στον φόρο θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια βρετανική Φορολογική Αρχή για την εκπλήρωση τυχόν φορολογικών της υποχρεώσεων εκεί.
   
 • Εννοείται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες που παρέχονται προς Βρετανούς μη υποκείμενους στον φόρο μέχρι και την 31/12/2020 θα περιληφθούν στην οικεία δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που αυτές αφορούν ακόμη και αν η δήλωση αυτή υποβληθεί μέσω του MOSS στην Ελλάδα σε μεταγενέστερη της 31/12/2020.

11. Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες ελληνικών επιχειρήσεων στο Η.Β., οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31/12/2020;

 • Για τις εν λόγω δαπάνες μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση μέσω της δικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ το αργότερο την 31η Μαρτίου 2021. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το εν λόγω διάστημα, εντός του α' τριμήνου 2021 και πριν την 31η Μαρτίου 2021, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβασή τους από την Ελλάδα (κ-μ εγκατάστασης) στο Η.Β. (κ-μ επιστροφής) (σχετ. αρ. 48 του Κανονισμού 904/2010).

12. Τι θα γίνει αν μία ελληνική επιχείρηση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής ή δεν διαβιβαστεί η αίτησή της μέχρι και την 31/3/2021;

 • Στην περίπτωση που μία ελληνική επιχείρηση δεν προλάβει να υποβάλει αίτηση επιστροφής ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 ή λάβει ενημέρωση από την Α.Α.Δ.Ε. ότι η αίτησή της δεν διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά προς το Η.Β. εντός της εν λόγω προθεσμίας, για τις εν λόγω δαπάνες θα ισχύει η διαδικασία που θα εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις επιστροφές ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες.

13. Τι θα γίνει αν δεν υποβληθεί ή δεν διαβιβαστεί από το Η.Β. ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής από επιχείρηση του Η.Β. για δαπάνες του 2020μέχριτην προβλεπόμενη ημερομηνία (31/3/2021);

 • Εφόσον η επιχείρηση του Η.Β. δεν υπέβαλε εγκαίρως (έως 31/3/2021) την αίτησή της για δαπάνες του 2020 ή έχει λάβει ενημέρωση ότι η ηλεκτρονική της αίτηση δεν διαβιβάστηκε στην Ελλάδα, υπό τον όρο της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας, εφαρμόζεται η 13η οδηγία 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1986 και υποβάλλεται αίτηση απευθείας (με φυσικό φάκελο) στην αρμόδια φορολογική αρχή της Ελλάδας. Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης για επιχειρήσεις με εγκατάσταση εκτός EE. βρίσκεται αναρτημένο μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

14. Θα μπορεί μία επιχείρηση να τροποποιήσει μία ήδη υποβληθείσα αίτηση επιστροφής (από και προς το Η.Β.) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31/12/2020);

 • Για τυχόν υποβολή αλλαγών/διορθώσεων μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31/12/2020) σε αρχική αίτηση που έχει υποβληθεί για δαπάνες που διενεργήθηκαν εντός του 2020:
   
 • Μέχρι την 31/3/2021 η επιχείρηση (είτε ελληνική είτε βρετανική) μπορεί να τροποποιήσει την αρχική της αίτηση και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά με τον ίδιο αρ. αίτησης (μέσω της δικτυακής πύλης του κ- μ εγκατάστασης).
   
 • Μετά την 31/3/2021. η βρετανική επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή της απευθείας (με φυσικό φάκελο) στην αρμόδια Υπηρεσία χρησιμοποιώντας το έντυπο 015-ΦΠΑ   σημειώνοντας ευδιάκριτα τον αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης που έχει υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης του κ-μ εγκατάστασης. Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσει την αντίστοιχη διαδικασία που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις τρίτες χώρες.

15. Ποιες προθεσμίες θα ισχύουν για την έκδοση απόφασης επιστροφής στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31/12/2020);

 • Βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης για αιτήσεις επιστροφής που αφορούν δαπάνες πραγματοποιηθείσες εντός του 2020 και οι οποίες θα υποβληθούν το αργότερο την 31η Μαρτίου 2021, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στα αρ. 20, 21 και 22 της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ (έκδοση της απόφασης το αργότερο 8 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης).

 
16. Πώς θα υποβληθεί αίτηση επιστροφής στην Ελλάδα από επιχειρήσεις (υποκείμενες στον ΦΠΑ) με εγκατάσταση στο Η.Β. (τρίτη χώρα) μετά την 31/3/2021;

 • Μετά την 31/3/2021, οπότε και δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ από και προς το ΗΒ και υπό τον όρο της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας, οι επιχειρήσεις του Η.Β. που επιθυμούν να αιτηθούν επιστροφής ποσού Φ.Π.Α. για δαπάνες πραγματοποιηθείσες στην Ελλάδα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31/12/2020), θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής απευθείας (με φυσικό φάκελο) στην αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή (Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας -Τμ. Γ'), σύμφωνα με το έντυπο 015-ΦΠΑ.  Ωστόσο, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Β. Ιρλανδία (άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου), συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τη Βόρεια Ιρλανδία οι διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για τον ΦΠΑ, σχετικά με τα εμπορεύματα και μετά την 31/12/2020. Επομένως, αποκλειστικά και μόνο για δαπάνες αγαθών, θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις από και προς τη Β. Ιρλανδία μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης.

17. Που μπορεί να απευθυνθεί μία ελληνική επιχείρηση για επιστροφή του ΦΠΑ που έχει καταβάλει στο Η.Β., μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31/12/2020);

 • Πληροφορίες για θέματα επιστροφών ΦΠΑ από το Η.Β. προς τρίτες χώρες, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/vat-refunds-for-non-eu-businesses-visiting-the-uk
   
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Η.Β., είναι τα ακόλουθα: ΗΜ Revenue & Customs / VAT Overseas Repayment Unit, Tel.: 444 (0) 3000 545 316, Email: [email protected]

18. Μπορεί μία ελληνική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για επιστροφή του ΦΠΑ που έχει καταβάλει στη Β. Ιρλανδία μετά την 1/1/2021;

 • Εφόσον ελληνική επιχείρηση έχει διενεργήσει δαπάνες για την αγορά αγαθών στην Β. Ιρλανδία μετά την 1/1/2021 και έχει εκδοθεί τιμολόγιο προς αυτήν από επιχείρηση της Β. Ιρλανδίας που διαθέτει ΑΦΜ με πρόθεμα XI, τότε η ελληνική επιχείρηση μπορεί να υποβάλει για τις δαπάνες αυτές αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά (σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ) μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-pros-chores-tes-ee
   
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εν λόγω αιτήσεις δεν μπορούν γίνουν πριν την 1.4.2021 καθότι σύμφωνα με την Οδηγία Επιστροφών Φ.Π.Α. θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον τρίμηνο για την υποβολή αίτησης επιστροφής.

19. Μπορεί μία ελληνική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για επιστροφή του ΦΠΑ που έχει καταβάλει στη Β. Ιρλανδία για δαπάνες σχετικές με υπηρεσίες μετά την 1/1/2021;

 • Για την περίπτωση δαπανών που σχετίζονται με υπηρεσίες, η ελληνική επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση επιστροφής σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις τρίτες χώρες. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης νια τις εν λόγω δαπάνες

20. Μπορεί μία ελληνική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για επιστροφή του ΦΠΑ που έχει καταβάλει στη Β. Ιρλανδία για δαπάνες σχετικές με αγαθά και υπηρεσίες μετά την 1/1/2021;

 • Εφόσον για τις εν λόγω δαπάνες έχει εκδοθεί ένα τιμολόγιο, τότε η ελληνική επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση επιστροφής σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις τρίτες χώρες. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης για τις εν λόγω δαπάνες.
   
 • Στην περίπτωση όμως που οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να διαχωριστούν και η ελληνική επιχείρηση λάβει ξεχωριστά τιμολόγια για την αγορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής για τις δαπάνες των αγαθών, εφόσον και το παραστατικό που έχει εκδοθεί αναφέρει το ΑΦΜ της εκδότριας στην Β. Ιρλανδία με το πρόθεμα XI. Για την εν λόγω περίπτωση η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-pros-chores-tes-ee
   
 • Αν το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί αφορά τόσο αγαθά όσο και υπηρεσίες, τότε η αίτηση επιστροφής θα υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις τρίτες χώρες.

21. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι δυνατή η επαλήθευση της εγκυρότητας των ΑΦΜ/ΦΠΑ επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του VIES-on-the-Web;

 • Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της εγκυρότητας των ΑΦΜ/ΦΠΑ επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του VIES-on-the-Web, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αποχώρησης. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Βόρεια Ιρλανδία στις οποίες έχει αποδοθεί διακριτός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το ειδικό πρόθεμα «ΧΙ» για συναλλαγές αγαθών.

Tελωνεία

Στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι από 1/1/2021 το ΗΒ αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες : 2  το ΗΒ γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 (εφεξής ΕΕ27), δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένουü Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27,  απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών,  το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27, πλην τηςü πρόσβασης στο NCTS ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης. 

Κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου το ΗΒ προσχωρεί αυτόνομα στη σύμβαση περί κοινούü καθεστώτος διαμετακόμισης και ως εκ τούτου μπορεί να κάνει χρήση του καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης και να εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στο Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (NCTS) και σε άλλα σχετικά συστήματα ως συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω σύμβασης.

Κατά συνέπεια, από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης.

Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος. Η αρχική περίοδος εφαρμογής του πρωτοκόλλου εκτείνεται στα τέσσερα (04) έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι έως τις 31/12/2024. Σκοπός της παρούσας, είναι η παροχή οδηγιών προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου την 01.01.2021 ανά καλυπτόμενο τομέα.
 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ