Νέα
 • ΓΔ: 805.79 -0.57%
 • Τζίρος: 48,50 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Eurobank: Kέρδη 424 εκατ. ευρώ το 2021 - Ο στρατηγικός σχεδιασμός για το 2022-2024

Χρονιά ορόσημο ήταν το 2021 για τη Eurobank, καθώς έγινε η πρώτη τράπεζα που μείωσε τα ΝPEs σε μονοψήφιο ποσοστό και ειδικότερα στο 6,8% από 14% το 2020 και ταυτόχρονα ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 και τον στρατηγικό σχεδιασμό 2022-2024.

Ειδικότερα, την προηγούμενη χρονιά τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 900 εκατ.  ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 424 εκατ. ευρώ το 2021, με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 8,2%.

Επίσης, οι κεφαλαιακοί δείκτες ενισχύθηκαν περισσότερο του αναμενομένου, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές «Mexicο», «Wave» και «Triangle». Κατά συνέπεια, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,8%7 και ο δείκτης CET με την πλήρη εφαρμογή των όρων της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 13,6%, έναντι πρόβλεψης 12,8%.

Αναλυτικά:

 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,1% το 2021 σε 1.321 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το 2021, από 2,03% το 2020.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 456 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2021, έναντι 58 μονάδων βάσης το 2020.
 • Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,5% σε 1.776 εκατ. ευρώ το 2021. Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε 128 εκατ. ευρώ το 2021, από 439 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από κέρδη ομολόγων. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3% σε 1.904 εκατ. ευρώ το 2021.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 876 εκατ. ευρώ, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σταθερά κάτω του 50%, στο 46,0%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα 900 εκατ. ευρώ.
 • Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 21,1% το 2021 σε 1.028 εκατ. ευρώ, λόγω χαμηλότερων λοιπών εσόδων.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 418 εκατ. ευρώ το 2021 και αντιστοιχούσαν σε 111 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, καθώς ο σχηματισμού νέων NPEs ήταν σημαντικά χαμηλότερος του αναμενομένου.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,9% έναντι του 2020 σε 482 εκατ. ευρώ.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 585 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 424 εκατ. ευρώ το 2021.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 148 εκατ. ευρώ το 2021. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 7,5% και ανήλθαν σε 259 εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,0% σε 186 εκατ. ευρώ το 2021.
 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,8% στο τέλος του 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά 2,9 δισ. ευρώ το 2021 και διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 69,2%.
 • CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,5% και 16,8% στο τέλος του 2021, αυξημένοι κατά 60 και 50 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του 2020. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 160 μονάδες βάσης το 2021 και διαμορφώθηκε σε 13,6%8, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης του αναμενομένου κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές «Mexicο», «Triangle» και «Wave».
  Η δεσμευτική συμφωνία με την Worldline B.V. για την πώληση 80% των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (Project «Triangle») συνεισφέρει θετικά 80 μονάδες βάσης στο δείκτη κεφαλαίων και η συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους €1,7δισ. (Project «Wave») συνεισφέρει 40 μονάδες βάσης. Η σημαντική μείωση των NPEs το 2021 σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων οδήγησαν στη βελτίωση του δείκτη Texas από 63% το 2020 σε 36% το 2021.
 • Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 39,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ το 2021. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά σε ετήσια βάση κατά 1,5 δισ. ευρώ. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 40,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 5,1 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 22,4 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10,1 δισ ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,2 δισ. ευρώ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 5,9 δισ. ευρώ το 2021. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 40,6 δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε 12,6 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,2%, από 79,1% το 2020. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 152,4% το 2021, από 123,7% το 2020.

Στρατηγικός Σχεδιασμός 2022-2024

Εχοντας επιτύχει όλους τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2021, η Eurobank, χωρίς να αγνοεί τις επιπτώσεις από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος, έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την ανάκαμψη των οικονομιών στις οποίες διαθέτει παρουσία. Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί τόσο το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει παρουσία στην Ελλάδα, σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και εργασίες στον τομέα των Επενδυτικών Ακινήτων (Investment Property) όσο και ο ισχυρότερος ισολογισμός μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η στρατηγική μας για την περίοδο 2022-2024 συνοψίζεται ως εξής:

 • Στη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού κύκλου.
 • Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες.
 • Στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των δεδομένων.
 • Στην επίτευξη διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους και η επιστροφή στη διανομή μερίσματος.
 • ESG: Στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης και της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς.

Πιο αναλυτικά, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι έχουν ως εξής:

 • Μέση αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 13% το χρόνο.
 • Επίτευξη διατηρήσιμης απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10% κατ’ έτος.
 • Δημιουργία τουλάχιστον 100 μονάδων βάσης κεφαλαίων ετησίως από την κερδοφορία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τη διανομή μερίσματος και την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης.
 • Διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2022 σε ποσοστό περίπου 20%, υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.
 • Μείωση του δείκτη NPEs από 6,8% το 2021 σε 4,8% το 2024.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ