Νέα
  • ΓΔ: 1204.11 -1.28%
  • Τζίρος: 74,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΤΧΣ: Πώς θα γίνει η αποεπένδυση του Ταμείου από τις τράπεζες - Την Τρίτη η συζήτηση στη Βουλή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Τρίτη το μεσημέρι ξεκινάει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής συζήτηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο βίος του οποίου παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος (3 χρόνια) προκειμένου να ικανοποιήσει έναν επιπλέον, κρίσιμο ρόλο που του έχει ανατεθεί, αυτόν της αποεπένδυσης από τις ελληνικές τράπεζες.

Ετσι, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, πέραν της συνεισφοράς του Ταμείου στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος,  το ΤΧΣ έχει σκοπό την αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματος, η οποία συντελείται βάσει στρατηγικής αποεπένδυσης με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα οριστικής και πλήρους υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2025.

Το σχέδιο για το ΤΧΣ

Ειδικότερα, το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μηδενίσει το ποσοστό που κατέχει σήμερα στις τράπεζες και ειδικότερα στην Εθνική Τράπεζα  στην οποία ελέγχει το  40,39%, στην Πειραιώς 27%, στην Αlpha Bank  9% και μόλις 1,4% στην Eurobank αλλά και το 62,93% στην Attica Bank η οποία έχει δρομολογήσει την αύξηση κεφαλαίου ώστε να μειωθεί το ποσοστό του Ταμείου υπέρ του σχήματος ΤΜΕΔΕ/Εllington.

Πιο αναλυτικά το 9μελές Δ.Σ του Ταμείου που θα αποτελεί το μοναδικό όργανο διοίκησης καθώς για λόγους μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας καταργούνται τα η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή και το 7μελές Γενικό Συμβούλιο, με απόφασή του καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσης (στρατηγική αποεπένδυσης) του συνόλου ή μέρος των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο.

Η διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάθεση των μετοχών δεν δύναται να γίνει προς επιχείρηση, η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

To Δ.Σ του Ταμείου συντάσσει αιτιολογημένη στρατηγική αποεπένδυσης, η οποία περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα διάθεσης των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία κατέχει το Ταμείο, καθώς και ειδικότερες κατευθύνσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα, για τις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής του Ταμείου σε αυτό.

Η στρατηγική αποεπένδυσης τηρεί τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και διέπεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από τις ακόλουθες αρχές: (α) την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος, (β) τις συνθήκες της αγοράς, τις μακροοικονομικές συνθήκες, και τις συνθήκες που διέπουν τον κλάδο των πιστωτικών ιδρυμάτων, (γ) τις ευλόγως αναμενόμενες συνέπειες της στρατηγικής αποεπένδυσης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά και την ευρύτερη οικονομία της χώρας, (δ) τον σεβασμό στην αρχή της διαφανούς δράσης, (ε) την αναγκαιότητα κατάρτισης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της στρατηγικής αποεπένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια του Ταμείου, (στ) την ανάγκη διάθεσης σε εύλογο και έγκαιρο χρονικό διάστημα, (ζ) την ανάγκη επιστροφής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα σε καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση.

Η στρατηγική αποεπένδυσης περιλαμβάνει προβλέψεις, ενδεικτικά, για τα ακόλουθα: (α) τις ενδεδειγμένες ανταγωνιστικές διαδικασίες προσφορών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές, (β) τις απαιτήσεις διαφάνειας και συμμόρφωσης με την νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, και (γ) τις πιθανές μεθοδολογίες διάθεσης.

Προκειμένου να λάβει την απόφαση θέσπισης της στρατηγικής αποεπένδυσης, το ΔΣ του Ταμείου αναθέτει τη σύνταξη εκθέσεως σε ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο («σύμβουλος στρατηγικής αποεπένδυσης»). Η στρατηγική αποεπένδυσης, λαμβάνει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών «το οποίο δύναται να ζητά προηγουμένως τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος».  H στρατηγική αποεπένδυσης διατηρείται επικαιροποιημένη. 

Ο «σύμβουλος διάθεσης»

Σε ό,τι αφορά την απόφαση περί διάθεση, το Ταμείο λαμβάνει έκθεση από έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο («σύμβουλος διάθεσης»).  Η έκθεση εκπονείται εν όψει σχεδιαζόμενης διάθεσης για συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την εισήγηση του συμβούλου διάθεσης προς το Ταμείο για τα ακόλουθα: (α) πρόταση συγκεκριμένης συναλλαγής διάθεσης σύμφωνα με τη στρατηγική αποεπένδυσης, (β) αποτύπωση και αξιολόγηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, (γ) αιτιολογημένη πρόταση της πλέον ενδεδειγμένης δομής της συναλλαγής.

Ο σύμβουλος διάθεσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο Ταμείο και μετά την υποβολή της εκθέσεώς του, καθώς και σε όλα τα στάδια υλοποίησης της συναλλαγής. Η διάθεση της συμμετοχής του Ταμείου σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιείται με τρόπο που να συνάδει με τoυς σκοπούς του Ταμείου και τις σχετικές εκθέσεις «και εξ αυτού του λόγου συνιστούν επιμελή διαχείριση της περιουσίας του»

Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα βέτο, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών. Η πώληση των μετοχών δεν επιτρέπεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που μπορεί να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δημόσιο.

Το γεγονός ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών που κατέχει το Ταμείο ενδέχεται ή προβλέπεται να υπολείπεται της τρέχουσας χρηματιστηριακής ή της πιο πρόσφατης τιμής κτήσης από το Ταμείο, δεν συνιστά ικανή συνθήκη για τη μετάθεση της υιοθέτησης ή υλοποίησης της στρατηγικής διάθεσης από το Ταμείο.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ