Νέα
  • ΓΔ: 1480.09 -1.10%
  • Τζίρος: 422,35 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Οργανικά κέρδη 464 εκατ. το 9μηνο - Ο δείκτης NPEs στο 5,9%

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς / Πηγή: Intime

Η ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων και η συγκράτηση του κόστους και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ωθούν τα οργανικά κέρδη εννεαμήνου 2022 της Εθνικής Τράπεζας σε αύξηση ύψους 41% σε ετήσια βάση.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΕΤΕ, η επέκταση των Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα ενίσχυσε τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά +5% σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2022, παρά τη σημαντική μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €78 εκατ. ετησίως και τη μικρότερη συνεισφορά κατά €28 εκατ. ετησίως του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) κατά την ίδια χρονική περίοδο. Το Γ’ τρίμηνο 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 11% σε τριμηνιαία βάση.

Η εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διατηρήθηκε (+22% σε ετήσια βάση) μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών από κάρτες, πληρωμές και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance), καθώς και της αύξησης των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα  

Επίσης, σημειώθηκε συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (+2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της διαχείρισης της ζήτησης και της αυτοματοποίησης και κεντροποίησης των διαδικασιών, παρά τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τις υψηλότερες αποσβέσεις που απορρέουν από το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Η ενίσχυση των οργανικών εσόδων βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε 45,2% το Γ’ τρίμηνο 2022.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, και διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. το Εννεάμηνο 2022, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο που έχει θέσει η τράπεζα για το 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα οργανικά κέρδη εννεαμήνου 2022 ύψους €464 εκατ. ήδη προσεγγίζουν το στόχο της Τράπεζας για οργανικά κέρδη ύψους περίπου €490 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου για το σύνολο του έτους. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπά μη οργανικά και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη / (ζημίες), τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε €680 εκατ.

Υγιής επέκταση των Εξυπηρετούμενων Δανείων

Τα Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €1,3 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2021, παρά τις υψηλότερες του αναμενομένου αποπληρωμές το Γ’ τρίμηνο 2022 και την εποχικότητα.

Ενόψει των υψηλών εκταμιεύσεων Εταιρικής Τραπεζικής που αναμένονται το Δ’ τρίμηνο 2022, τα Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα προβλέπεται να προσεγγίσουν τα €27 δισ. στο τέλος του 2022, σημειώνοντας καθαρή αύξηση πάνω από €1,5 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιτυγχάνοντας τον στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα.

Στην Ελλάδα τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε 0,3 δισ.

Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η διατήρηση των οργανικών ροών σε αρνητικά επίπεδα οδήγησε σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των ΜΕΑ στην Ελλάδα σε €1,8 δισ. το Γ’ τρίμηνο 2022.

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε κάτω από τον στόχο που έχουμε θέσει για το τέλος του έτους, στο 5,9% στην Ελλάδα (6,1% σε επίπεδο Ομίλου), καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 600 μ.β. περίπου σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις συνεχίζει να ενισχύεται και διαμορφώθηκε σε 83% στην Ελλάδα το Γ’ τρίμηνο 2022 (+200μ.β. περίπου σε τριμηνιαία βάση), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Επίσης, στην ανακοίνωση της ΕΤΕ επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των καθυστερήσεων δανείων άνω των 30 ημερών, παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα.

Δείκτης CET1 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της ΕΤΕ ενισχύθηκαν κατά 20 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 15,2% και 16,3%, αντίστοιχα, μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9, αντανακλώντας την ισχυρή κερδοφορία της Τράπεζας (+40 μ.β.) το Γ’ τρίμηνο 2022.

Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,8% και 16,9%, αντίστοιχα.

Η Moody's αναβάθμισε τo αξιόχρεο του μη εξασφαλισμένου χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της ΕΤΕ σε ΒΒ-, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές της Τράπεζας, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία, καθώς και της ισχυροποίησης του Ισολογισμού και της σημαντικής βελτίωσης της οργανικής κερδοφορίας της ΕΤΕ.

Σημαντικά τα επιτεύγματα του Προγράμματος Μετασχηματισμού

Αξιοποιώντας τα οφέλη του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΤΕ, «σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στις εμπορικές μας δραστηριότητες σε επίπεδο Εταιρικής Τραπεζικής, συνεχίσαμε να ενισχύουμε το μερίδιο της αγοράς μας στις εκταμιεύσεις Λιανικής Τραπεζικής, αυξήσαμε τις πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων και καρτών, ενώ προωθήσαμε νέες στρατηγικές συνεργασίες. Σε λειτουργικό επίπεδο, εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες και ενισχύουμε το επίπεδο κεντροποίησης των διαδικασιών πιστοδοτήσεων Εταιρικής Τραπεζικής. Παράλληλα, η διαδικασία αντικατάστασης του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) της ΕΤΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Η ψηφιακή στρατηγική μας εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμμένους χρήστες των ψηφιακών καναλιών να αγγίζουν τα 3,6 εκατ. (+9% σε ετήσια βάση) και τους ενεργούς χρήστες να ανέρχονται σε 2,7 εκατ. (+13% σε ετήσια βάση) το Γ’ τρίμηνο 2022. Η ΕΤΕ απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση για τις ψηφιακές υπηρεσίες της και συγκαταλέγεται στο 10% των κορυφαίων ψηφιακών πρωτοπόρων στην παγκόσμια έρευνα Digital Banking Maturity Survey που διεξήγαγε η Deloitte για το 2022, σε δείγμα περισσότερων από 300 παραδοσιακών και ψηφιακών (challenger) τραπεζών παγκοσμίως.

Προωθούμε τη στρατηγική μας για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την ευρύτερη ESG ατζέντα μας, οδηγώντας την αγορά στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας, παρακολουθώντας το αποτύπωμα άνθρακα των πελατών μας και εφαρμόζοντας πρότυπες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές».

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ