Νέα
  • ΓΔ: 1424.04 +0.16%
  • Τζίρος: 184,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Attica Bank: Μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και αύξηση καταθέσεων το 2022

Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank

Το 2022 ήταν μια σημαντική χρονιά για την Attica Bank, με την Τράπεζα να παρουσιάζει βελτίωση σε σχεδόν όλες τις λειτουργικές γραμμές των επαναλαμβανόμενων οργανικών αποτελεσμάτων, σηματοδοτώντας την έναρξη της πλήρους και οριστικής εξυγίανσης του ισολογισμού της, με σημαντικότερα στοιχεία τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και την εξάλειψη του DTC, τονίζεται σε ανακοίνωση της Attica Bank.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 473,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2023, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αποκαθίστανται σε επίπεδα υψηλότερα των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων και ανέρχονται pro-forma σε επίπεδο Ομίλου, ο δείκτης CET Ι και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 15,1% και 19,2%, αντίστοιχα.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 2% στο σύνολο του 2022 και κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 2,97 δισ. ευρώ, χωρίς ενδείξεις αλλαγής στην σύνθεσή τους, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τη σημαντική άνοδο στην αύξηση των καταθέσεων από επιχειρήσεις. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου επιβεβαιώνεται και από το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) και από το δείκτη σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) στο 131% τον Δεκέμβριο του 2022.

Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση κατά περίπου 3% στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, ύψους €374 εκατ. το 2022. Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, καθώς και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 5% σε ετήσια βάση (ή κατά €112 εκατ.) με το σχετικό δείκτη να περιορίζεται κατά 310 μ.β., στο 65,7%. Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης ενισχύθηκε κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες, στο 67%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν πτώση κατά 10,6% για το σύνολο του 2022 λόγω της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Omega το β΄ εξάμηνο του 2021, ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης επιβραδύνθηκε σημαντικά σε σχέση με το 9μηνο του 2022 (-23,5%). Ειδικότερα, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους, σημείωσαν υψηλό έτους, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 56% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Βασικοί συντελεστές στην αύξηση αυτή αποτέλεσαν τα υψηλότερα επιτόκια δανείων και οι νέες εκταμιεύσεις, παρά την αύξηση στο κόστος καταθέσεων.

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά 13% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανόδου των προμηθειών χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, καθώς και της συνεχιζόμενης θετικής συνεισφοράς των εργασιών μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας.

Το 2022 σημειώθηκε μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 9,8%. Εξαιρουμένων των αποσβέσεων, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ήταν ακόμη μεγαλύτερη, στο 14% σε ετήσια βάση, χωρίς τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. Η μείωση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης για περιστολή των γενικών λειτουργικών εξόδων παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις αυξημένες επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής. Παράλληλα, η μείωση του προσωπικού, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου, συνετέλεσε στη μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 10,3% σε ετήσια βάση.

Η Attica Bank για το 2022 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων ζημία ύψους €38,5 εκατ. κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η ζημία προ προβλέψεων περιορίστηκε στα €23,4 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων σε σχέση με ζημίες ύψους €25,1 εκατ. το 2021.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy), η Τράπεζα έλαβε στα μέσα Απριλίου δεσμευτικές και μη προσφορές από υποψήφιους επενδυτές για την απόκτηση των χαρτοφυλακίων Astir 1 και Metexelixis και προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου. Οι προβλέψεις αυτές, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2022. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 317,6 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους σε ζημία 388,6 εκατ. ευρώ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού δήλωσε σχετικά: «Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών αποφάσεων για την Attica Bank. Η δουλειά που ξεκίνησε πέρυσι σηματοδότησε τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών μας στην εξυγίανση και ανάπτυξη της Τράπεζας, ώστε να καταστεί ένας δυναμικός, ανταγωνιστικός και κερδοφόρος χρηματοπιστωτικός οργανισμός και επισφραγίστηκε με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 473,3 εκατ. ευρώ. Μέσα από την κεφαλαιακή ενίσχυση που πετύχαμε, η Τράπεζα θα μπορέσει να υλοποιήσει τους βασικούς στόχους της που αφορούν κυρίως την κάλυψη των άμεσων κεφαλαιακών αναγκών, την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της που περιλαμβάνει δυναμική και ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και κυρίως τη βιώσιμη κερδοφορία εντός της τριετίας εστιάζοντας σε δράσεις ανάπτυξης, αλλά και στη μείωση της βάσης κόστους μέσω καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης, μείωσης των αμοιβών τρίτων και την επανεστίαση του δικτύου λιανικής. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας για το 2023 με στόχευση στη δυναμική και υγιή πιστωτική επέκταση, στην αύξηση των εσόδων μέσα από τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, αλλά και στην αποδοτικότερη λειτουργία της Τράπεζας».

Τι αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας

«Η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2022 σηματοδοτεί την έναρξη της πλήρους και οριστικής εξυγίανσης του Ισολογισμού της Attica Bank, εστιάζοντας στον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και την εξάλειψη του DTC λόγω της τρίτης ενεργοποίησης του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013. Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών μας στην εξυγίανση και ανάπτυξη της Τράπεζας, ώστε να καταστεί ένας δυναμικός, ανταγωνιστικός και κερδοφόρος χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

Στις 20.04.2023 υπεγράφη μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd, της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία και της Attica Bank, επενδυτική συμφωνία επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Attica Bank, της οριστικής αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και επιστροφής της στην οργανική κερδοφορία. Περαιτέρω σημειώνεται ότι επιδιώκεται η συγχώνευση των δύο Τραπεζών με βάση τους όρους της ανωτέρω συμφωνίας.

Στις 26.04.2023, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €473,3 εκατ., με κύριο στόχο την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων και τη βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών της Τράπεζας. Η Διοίκηση, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το εγκεκριμένο από το Διοικητικό της Συμβούλιο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα επόμενα τρία έτη, με στόχο, μεταξύ άλλων, την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας στο τέλος του 2024.

Για τη χρήση που έληξε, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε €374 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 3% σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, σημειώθηκε σχετική βελτίωση σε σχεδόν όλες τις λειτουργικές γραμμές των επαναλαμβανόμενων οργανικών αποτελεσμάτων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 12,7% σε ετήσια βάση με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων από τη χρήση καρτών και λοιπών πληρωμών και από την αύξηση χορήγησης εγγυητικών επιστολών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 15%. Παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022, με τη συνολική ετήσια μείωση να ανέρχεται σε 26,2%. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, ως αποτέλεσμα της αύξησης των υπολοίπων των καταθέσεων των πελατών κατά περίπου 2%, σε ετήσια βάση. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά το δ΄ τρίμηνο επετεύχθη αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 5% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο, το οποίο αποτελεί υψηλό έτους.

Οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση εστιάσαμε στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη στήριξη των πελατών μας, αξιοποιώντας την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία.

Προτεραιότητα της Attica Bank για το 2023 παραμένει η πιστωτική της επέκταση, καθώς και η αύξηση των εσόδων της, μέσα από τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών της και της αποδοτικότερης λειτουργίας της. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα μπορέσει να υλοποιήσει τους βασικούς στόχους της: α) να καλύψει άμεσα τις ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ΜΕΑ, β) να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο που θα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της και κυρίως γ) να πετύχει βιώσιμη κερδοφορία εντός της επόμενης 3ετίας, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Για το 2023, οι ισχυρές βάσεις της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρήσουν θετικό το πρόσημο της ανάπτυξης της χώρας. H αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα παράλληλα με τη συγκράτηση του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης θέτουν τις βάσεις για ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες για τον τραπεζικό κλάδο. Η χώρα αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα έτη, επωφελούμενη και από ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις παραμένουν, με τις επιπτώσεις τους στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα να φαίνονται τουλάχιστον προς το παρόν περιορισμένες. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας ανοίγει το δρόμο για ένα κερδοφόρο οργανισμό που θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία και να βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή του, καλύπτοντας το χρηματοδοτικό κενό στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Attica Bank συνεχίζει να δίνει το δυναμικό παρόν με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ψηφιακές υπηρεσίες, συμπληρωματικά στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Attica Bank καλείται να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια τον ρόλο που της αρμόζει στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να καταστεί ο 5ος πόλος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, που θα εστιάζει δυναμικά και ανταγωνιστικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσω της χρηματοδότησης και στήριξης υγιών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών».

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ