Νέα
 • ΓΔ: 807.52 +1.87%
 • Τζίρος: 26,75 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

e-ΕΦΚΑ: Πώς θα βγάλετε τη «Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών»

ΕΦΚΑ
ΕΦΚΑ / Πηγή: Intimenews

Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του οργανισμού γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους του, αλλά και της αποφυγής προσέλευσης στις οργανικές του μονάδες, η Διοίκηση του Φορέα θέτει σε λειτουργία τη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία με την ονομασία «Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών».

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα –Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους ως μη μισθωτοί και πρόκειται να προβούν σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και να επανεγγραφούν στον e-ΕΦΚΑ ως Μη μισθωτοί.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr ή της δικτυακής πύλης gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxis net.

Ειδικότερα, για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει αναρτηθεί σχετικό link στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr -> Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους -> «Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών».

Συνιστάται, πριν από την είσοδο στην υπηρεσία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τον ΑΜΚΑ και τον/τους ΚΑΔ, κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας, που προτίθεται να ασκήσει εκ νέου.

Η Υπηρεσία παρέχει τις ίδιες λειτουργικότητες με την ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης». Ειδικότερα:

 • Υποβολή σχετικού αιτήματος επανεγγραφής
 • Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ και ταυτοποίηση του αιτούντος
 • Έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Καταχώριση στοιχείων ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας (διεύθυνση και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)) και στοιχείων επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων με σκοπό τον προσδιορισμό της ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχών, (ανάλογα με τη δηλωθείσα δραστηριότητα)
 • Δημιουργία της προβλεπόμενης Βεβαίωσης
 • Έλεγχο αυθεντικότητας των Βεβαιώσεων
 • Έκδοση Βεβαίωσης επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ με σκοπό την έναρξη ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Η Βεβαίωση αποτελεί δημόσιο έγγραφο που φέρει λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας.

Η υπογραφή έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της Βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.

Η Βεβαίωση φέρει ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα μπορούν μέσω ειδικής υπηρεσίας να ανακτούν και επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό της.

Η Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης περιλαμβάνει:

 • Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και Μητρώνυμο του ασφαλισμένου
 • ΑΜΚΑ
 • ΑΦΜ
 • Αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύουν
 • Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κωδικός και περιγραφή) που δηλώνει o ενδιαφερόμενος για κύρια και δευτερεύουσα/ες δραστηριότητα/ες
 • Αριθμό αίτησης και ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης
 • Κωδικό αριθμό ταυτοποίησης

Η Βεβαίωση Επανεγγραφής χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και δεν επέχει θέση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ