Νέα
 • ΓΔ: 942.46 -1.61%
 • Τζίρος: 98,73 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στα 14 εκατ. τα κέρδη στο 9μηνο - Καιρικά φαινόμενα και κίνηση στους δρόμους επέδρασαν στα μεγέθη

Τις οικονομικές επιδόσεις που κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2021 και το ενεάμηνο του 2021 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Συγκεκριμένα, για το 9μηνο του 2021:

 • Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση ύψους 4% και ανήλθαν στα 165,1 εκατ. ευρώ, έναντι 158,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στην εν λόγω αύξηση της παραγωγής συνεισέφερε ο Κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο Κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.
 • Τα Έσοδα Επενδύσεων και Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα 8,9 εκ. ευρώ, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 218,2%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των εσόδων κατά 3,9 εκατ. ευρώ από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, σε σύγκριση με την 30/09/2020.
 • Το Κόστος Ασφαλιστικών Εργασιών (Αποζημιώσεις ασφαλισμένων και Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων), ανήλθε στα 101,5 εκατ. ευρώ, έναντι 86,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 17,0%.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κατά 133,3%.
 • Ο αριθμός προσωπικού της εταιρείας ανήλθε σε 442 άτομα, έναντι 448 άτομα την 30/09/2020.

Αναφορικά με τα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού, σημειώνονται τα κάτωθι:

 1. Το Συνολικό Ενεργητικό της εταιρείας παρουσίασε αύξηση ύψους 1,3% και διαμορφώθηκε στα 516,6 εκ. ευρώ, έναντι 509,7 εκ. ευρώ την 31/12/2020.
 2. Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.
 3. Τα Μαθηματικά Αποθέματα και Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν στα 335,6 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.
 4. Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 153,2 εκ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψιν τα Αποτελέσματα Περιόδου ύψους 10,9 εκ. ευρώ, καθώς και το διανεμηθέν μέρισμα του έτους 2020 ύψους 7,9 εκ. ευρώ, έναντι 154,0 εκ. ευρώ την 31/12/2020, σημειώνοντας οριακή πτώση ύψους 0,5%.
 5. Τα ανωτέρω μεγέθη διαμόρφωσαν το Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στο 13,5%.

 Ράλι στο γ' τρίμηνο

Αναφορικά με το τρίτο τρίμηνο του 2021, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α σημείωσε σημαντική δυναμική τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Πιο αναλυτικά, το τρίτο τρίμηνο του 2021:

 • Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2021, έναντι 54,3 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020, παρουσιάζοντας μείωση 0,4%. Τα εν λόγω αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από τη μείωση παραγωγής ασφαλίστρων ύψους 3,0% στον Κλάδο Αυτοκινήτων, τα οποία ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021, έναντι 25,6 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 και από την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων των Λοιπών Γενικών Κλάδων καθώς και του Κλάδου Ζωής, ύψους 5,1% και 0,1% αντίστοιχα.
 • Τα Έσοδα Επενδύσεων και Λοιπά Έσοδα ανήλθαν στα 3 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 31,2%.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων κατέγραψαν υψηλή αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2021 ύψους 56,0% και διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου ανήλθαν στα 5,1 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά γεγονότα κατά το 9μηνο

- Διεύρυνση μεριδίου αγοράς στον Κλάδο Ζωής, η οποία εκτιμάται στο 3,9%, ενώ στον Κλάδο Ζημιών εκτιμάται στο 6,7%.

- Ανάπτυξη δύο νέων καινοτόμων προϊόντων στους Γενικούς Κλάδους και στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής.

- Διανομή μερίσματος ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αποφασίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου 2021. Η καταβολή μερίσματος ολοκληρώθηκε στις 11/05/2021.

- Εκλογή νέου Δ.Σ. πλήρους εναρμονισμένου με τη Νέα Νομοθεσία, N.4706/2020, για την Εταιρική Διακυβέρνηση εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιριών.

- Ένταξη της Εταιρίας στο νέο «Πράσινο» δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Υλοποίηση πολυάριθμων δράσεων Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (36 δράσεις μέσα στο πρώτο εννεάμηνο 2021) σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης και οικονομικής αβεβαιότητας, όπου η συνεισφορά ήταν καθοριστική.

- Επιτυχής ολοκλήρωση των Τηλε-Συνεδρίων, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στα οποία συμμετείχαν σχεδόν 2.000 Συνεργάτες από τις Διευθύνσεις Πωλήσεων της Εταιρίας.

- Βράβευση της Εταιρίας με Bronze βραβείο για το europaikipisti.gr στα Impact BITE Awards.

- Διπλή διάκριση στα βραβεία «Οι Χρυσοί Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2010 – 2020».

- Διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021, για την πρωτοβουλία «Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς.

- Διπλή διάκριση της εταιρείας στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020».

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας και προοπτικές

Για την εκδήλωση και την πορεία της πανδημίας Covid-19, η Εταιρία έχει εξετάσει τον οικονομικό και υγειονομικό αντίκτυπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική επίδραση στα κύρια οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας για το έτος 2021 από την πανδημία του Covid-19. Για το 2021 παραμένουν οι στόχοι όπως έχουν τεθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρίας, ως εξής:

•         Στόχος αύξησης της Καθαρής Παραγωγής κατά 5,3% και διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα.

•         Στόχος κόστους πρόσκτησης του Κλάδου Αυτοκινήτων σε επίπεδα μικρότερα του 20,5%.

•         Στόχος κόστους λειτουργίας ως (%) Καθαρών Ασφαλίστρων <14%.

•         Στόχος του Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων <60%.

•         Στόχος του Δείκτη Ζημιών των Λοιπών Γενικών Κλάδων <35%.

•         Στόχος του Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Ζωής Ομαδικών <70%.

Κατά την εμφάνιση της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε άμεσα σε ενεργοποίηση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων εξετάζοντας σε διαρκή βάση τη ρευστότητα και τις επιπτώσεις του Covid – 19 στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Εκτός από την επίδραση της πανδημίας, θεωρείται σκόπιμη η αναφορά των παρακάτω γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, το πρώτο ενεάμηνο του 2021:

•         Η αύξηση της κυκλοφορίας στους δρόμους καθώς και το πλήθος των ζημιών, μεγέθη τα οποία έχουν αυξηθεί ακριβώς μετά την κατάργηση των περιορισμών μετακινήσεων. Τα παραπάνω διαμόρφωσαν τον Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων στις 30/09/2021 (ετησιοποιημένο), αυξημένο κατά 5 π.μ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

•         Η κλιματική αλλαγή και το πλήθος των φυσικών φαινομένων. Τα ακραία φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιές) που ξέσπασαν τον Αύγουστο σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, Βόρειας Αττικής, Ηλείας και σε πολλά ακόμα σημεία της χώρας, επηρέασαν τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις της Εταιρίας κατά 2,7 εκ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 0,9 εκ. ευρώ περίπου αφορούν σε συμμετοχή αντασφαλιστών.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ