Νέα
  • ΓΔ: 903.97 -2.04%
  • Τζίρος: 84,23 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ελλάκτωρ: Εκτίναξη EBITDA κατά 65% στα 125,5 εκατ. το α' εξάμηνο - Σημαντικές προοπτικές

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομιλου Ελλάκτωρ Ευθύμιος Μπουλούτας

Δημοσιοποιήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2022 του Ομίλου Ελλάκτωρ, στα οποία διαπιστώνεται πως αυξάνει σημαντικά το ανεκτέλεστο η θυγατρική ΑΚΤΩΡ το οποίο φτάνει πλέον τα 2,8 δισ. ευρώ.

Οι προοπτικές αύξησης επίσης είναι σημαντικές, καθώς η μεγάλη τεχνική εταιρεία έχει αναδειχθεί ανάδοχος μόνη ή σε σχήματα σε σημαντικά έργα, όπως το τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, η επέκταση της Λ. Κύμης, η σήραγγα Κλεισούρας, η παράκαμψη Προβατώνα, έργα στο Μετρό Θεσσαλονίκης κ.ά.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η ΑΚΤΩΡ συνεχίζει, σταθερά, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο με θετική λειτουργική κερδοφορία και αύξηση ανεκτέλεστου. Οι θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές έφτασαν τα €42,3 εκατ. για το A’ Εξάμηνο 2022, έναντι εκροών €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Παράλληλα θετικό αναδεικνύεται και το πρόσημο για τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) και Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) έναντι ζημιών την αντίστοιχη περίοδο 2021. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε €31 εκατ. κέρδη προ φόρων στο Α΄ Εξάμηνο 2022, έναντι ζημιών €48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021. Σε επίπεδο καθαρών κερδών έφτασε τα 12 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ανοδικές οικονομικές επιδόσεις για τον Ομιλο

Σε επίπεδο ομίλου τώρα, η Ελλάκτωρ εμφάνισε έσοδα €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% και συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €125,5 εκατ., αυξημένα κατά 65%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. Αυτό που έχει επισημάνει ο όμιλος πως επιδιώκει είναι η επίτευξη οικονομικής εξυγίανσης και η εφαρμογή νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο Ελλάκτωρ.

Επόμενος στρατηγικός στόχος η δραστική μείωση του δανεισμού και η περαιτέρω ανάπτυξη στους κύριους τομείς δραστηριότητάς του.

Ο καθαρός δανεισμός στις 30 Ιουνίου ήταν στα €576 εκατ., έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021. Ο καθαρός δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €367 εκατ. Η ρευστότητα του Ομίλου στις 30 Ιουνίου ανήλθε στα€458 εκατ. αντί για €470 εκατ. στις 31.12.2021. Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός (2) /ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) σε 2,4x (2,6x με LTM συγκρίσιμο EBITDA).  Οι Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €42,3 εκατ. για το A’ Εξάμηνο 2022, έναντι εκροών €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Ευθ. Μπουλούτας: Επιβεβαιώνεται η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε ότι «οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου Εξαμήνου 2022 της Ελλάκτωρ, επιβεβαιώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια της προσφοράς εξαγοράς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΜΟΕ) του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και με δεδομένη τη θετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ την 25.08.2022 για τη συναλλαγή, οι δραστηριότητες του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν πλέον για τον Όμιλο διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».

Παρουσιάζονται, ωστόσο, ως μέρος του Ομίλου για σκοπούς συγκρισιμότητας των μεγεθών αλλά και διακριτά για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος παρουσίασε έσοδα €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων τα €426 εκατ. είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €125,5 εκατ., αυξημένα κατά 65%, από τα οποία τα €82,1 αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €30,9 εκατ. εκ των οποίων τα €5,6 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για τον Όμιλο σε €12,4 εκατ. έναντι ζημιών €54,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ωστόσο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημίες €7,4 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα, της οποίας το ανεκτέλεστο ανέρχεται πλέον σε €2,8 δισ., κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών. Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που φέρει σε όλους τους τομείς η ενεργειακή κρίση, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά την εξυγίανση του ισολογισμού του προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει τη δραστική μείωση του δανεισμού και την ανάπτυξη στους κύριους τομείς δραστηριότητάς του.

Διαδραματίζουμε πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου των υποδομών και στοχεύουμε στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Τα αποτελέσματα με μια ματιά

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 30.06.2022 διαμορφώθηκε σε €2,9 δισ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την 31.12.2021 (€2,8 δισ.). Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 30.06.2022, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €43 εκατ., μειώθηκαν στα €458 εκατ. από €470 εκατ. στις 31.12.2021, κυρίως λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνεια χωρίς αναγωγή €414,5 εκατ. και καταθέσεις €29,9 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €576 εκατ. στις 30.06.2022, εκ των οποίων €367 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021.

Στο σύνολο των δανείων συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (non recourse debt) ύψους €414,5 εκατ. Δηλαδή χωρίς τα δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2022 σε €1.004 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των δανείων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €252 εκατ.).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα €42,3 εκατ. εκ των οποίων τα €12,6 εκατ. αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εκροών ύψους €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €385 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2022 έναντι €363 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά €22 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €307 εκατ. την 30.06.2022 έναντι €286 εκατ. την 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά €21 εκατ.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ