Νέα
  • ΓΔ: 1015.48 +1.13%
  • Τζίρος: 73,34 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Epsilon Net: Αύξηση 92% στα κέρδη προ φόρων και 60% στο τζίρο το εννεάμηνο του 2022

Epsilon Net: Στις 11 Ιανουαρίου η μεταβίβαση της στις SingularLogic και Space Hellas
Πηγή: Google Maps

Σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του πέτυχε ο Ομιλος Εταιρειών Epsilon Net το εννεάμηνο του 2022. 

Η συνεχής αναπτυξιακή πορεία και τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

  • υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στα επαναλαμβανόμενα έσοδα και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου
  • ολοκληρωμένη αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων
  • συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με στόχο την παροχή  «all in one solution» για κάθε τομέα δραστηριότητας
  • δυναμικό σχέδιο στοχευμένων εξαγορών, για την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης και τη διείσδυση σε κάθετες αγορές.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το  εννεάμηνο του 2022 έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2022-30/9/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2022-30/09/2022

1/1/2021-30/09/2021

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

45.725,15

28.564,81

60,08%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

13.719,93

7.832,21

75,17%

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT)

11.080,20

5.819,28

90,41%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

10.619,68

5.525,61

92,19%

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/7/2022-30/9/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/7/2022-30/09/2022

1/7/2021-30/09/2021

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

14.973,22

10.736,30

39,46%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

 2.977,15

  1.637,73

81,79%

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT)

2.096,97

  615,06

240,94%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

 2.026,59

  549,34

268,91%

Τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών με συνολική αύξηση 60,08% στον Κύκλο Εργασιών, αύξηση 75,17% στα EBITDA και αύξηση 92,19% στα Κέρδη προ Φόρων είναι αποτέλεσμα, όπως τονίζεται σε στην ανακοίνωση της εταιρείας, τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξής της (55% επί της συνολικής αύξησης των εσόδων του εννεάμηνου), όσο και της συμβολής στις πωλήσεις και στην κερδοφορία των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνέχισε με συνέπεια το 2022.

Στα σημαντικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου 2022 περιλαμβάνονται για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των Hotel Availabilities  και  BookOnLineNow (από 01/08/2022 έως 30/09/2022) και τα αποτελέσματα της HotelonCloud μόλις για έναν μήνα (από 08/09/2022 έως 30/09/2022). 

Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2022-30/09/2022

1/1/2021-30/09/2021

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

21.489,02

18.120,46

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

6.798,41

9.509,61

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης

2.848,32

1.691,39

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση

10.931,14

6.331,26

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  Μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση

730,48

570,20

Καθαρός Δανεισμός

(180,66)

(17,99)

Ίδια Κεφάλαια

49.703,09

35.410,42

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

49.522,43

35.392,43

Συντελεστής Μόχλευσης

(0,0036)

(0,0005)

Η  ρευστότητα  του Ομίλου, συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 21,49 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου του 2022, (CSA, DIGITAL 4U, TAXHEAVEN, Hotel Availabilities, BookOnlineNow, HotelonCloud), παρέχοντας στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος επέκτασης μέσω εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων.

Περαιτέρω, κατά το εννεάμηνο του 2022 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+40%) τα οποία ανήλθαν σε  49,70 εκατ. ευρώ. 

Ο Όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 0,18 εκατ. ευρώ. Στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 2,89 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων λόγω ανόδου επιτοκίων, πληθωρισμού και αύξησης ενεργειακού κόστους

Ο Όμιλος EPSILON NET, διατηρεί υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση (αρνητικός καθαρός δανεισμός) με αποτέλεσμα η άνοδος των επιτοκίων να μην έχει σημαντικές  επιπτώσεις στην επιχειρηματική του δραστηριότητα και την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου. Τονίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων έχει συναφθεί με ευνοϊκούς όρους, απόρροια της πολύ καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης αλλά και των προοπτικών του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει ήδη προσαρμόσει την λειτουργία του ώστε να διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών δεν θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά του αποτελέσματα, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς των εταιριών του, τα συγκεκριμένα κόστη δεν συμμετέχουν σε ουσιαστικό βαθμό στο κόστος παραγωγής, στην ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και  στην παροχή υπηρεσιών.

Παράλληλα, η συνεχής αύξηση των πωλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων και το  Γ’ τρίμηνο του 2022, στηρίζει την επέκταση των επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν λόγω της παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον ιδιωτικό τομέα, που είναι ήδη σε εξέλιξη και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2022).

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες θα συνεχίσει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στη γενική οικονομία σε Ευρώπη και Ελλάδα (και ειδικά στην κατανάλωση) να μην αποτελούν παράγοντα ανάσχεσης του στόχου του Ομίλου για την αύξηση του Κύκλου Εργασιών για το 2022.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ