Νέα
 • ΓΔ: 1444.74 +0.18%
 • Τζίρος: 17,14 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της το ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε. στις 10 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή μέσα στο λιμάνι στο κτίριο της Διοίκησης του Ο.Λ.Θ., ωστόσο θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, όπως προβλέπεται στο καταστατικό. Στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η έγκριση διανομής μερίσματος, αλλά και η Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΛΘ αναφέρει: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί τους Μετόχους της, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 17.04.2024 απόφασή του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (εντός του Λιμένα, Προβλήτα Ι, ΤΚ. 54012, Κτίριο Διοίκησης Ο.Λ.Θ.), η οποία, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο  διεξαγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του καταστατικού της Εταιρείας άρθρο 11 παρ.4 και δυνάμει του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 24η εταιρική χρήση (01/01/2023-31/12/2023), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2023 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
 3. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.
 4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
 5. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την  εταιρική χρήση 2023.
 6. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.
 7. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
 8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής της.
 9. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
 10. Τροποποίηση της αδείας που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του N.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας.
 11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοινώσεις

Με την υπ’ αριθμ. 7779/02.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Arie Koppelaar ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Franco Nicola Cupolo, ο οποίος παραιτήθηκε στις 15.07.2022. Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Arie Koppelaar πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 16 Μαΐου  2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με το άρθρα 121, 123, 124 παρ. 6, 125, 128  και 141 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στηv Γενική Συνέλευση της 10ης Μαΐου 2024 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της, 5ης Μαΐου 2024 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 5ης Μαΐου 2024 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Μαΐου 2024 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.05.2024).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Β. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 10ης Μαΐου 2024 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr/el/home.

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών ZOOM από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους. 

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.thpa.gr/el/general-meetings/ και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τo Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση shares@thpa.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2310 593.335, 2310 593.376 (καθημερινά μεταξύ 8:00 και 16:00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]  

15 λεπτά πριν

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και –εφόσον επιθυμούν– να τροποποιήσουν τον εν λόγω αριθμό μόνο προς το μικρότερο.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που, θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (ZOOM) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

 • παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
 • λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,  ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:
 • ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
 • λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 • είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 • είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 • είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 • είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α’ έως γ’.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 10ης  Μαΐου 2024 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 08.05.2024 και ώρα 11:30 μ.μ.) για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 14.05.2024 ώρα 12.00 μ.μ. για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 10ης Μαΐου 2024 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας: (Εντός Λιμένος, Πύλη 11, κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, τ.κ. 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ.+30 2310 593.335 ή +30 2310 593.376), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας : https://www.thpa.gr/el/general-meetings/

Το έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, τ.κ. 54625, Θεσσαλονίκη, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: τηλ. +30 2310 593.335 ή +30 2310 593.376 (Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων).

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 ενημερώνουμε τους μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν:

 • να ζητήσουν την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του N.4548/2018. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας.

 • να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης,  με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

 • να αιτηθούν από τον Πρόεδρο της συνέλευσης να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.

 • Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
 • Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.thpa.gr/el/general-meetings/.

Ε. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.thpa.gr/el/general-meetings/ και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων στην διεύθυνση, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, τ.κ 54625, Θεσσαλονίκη τηλ. +30 2310 593.335 ή +30 2310 593.376, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ