Νέα
 • ΓΔ: 878.76 -0.46%
 • Τζίρος: 43,84 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Βοήθημα ανεργίας για αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους

Βοήθημα Ανεργίας
Πηγή: Eurokinissi

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, σε περίπτωση που οι αυτοαπασχολούμενοι προβούν σε διακοπή εργασίας στην ΔΟΥ της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, τότε δικαιούνται, υπό προϋποθέσεις, το Βοήθημα Ανεργίας.

Προϋποθέσεις:

Α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Β. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ευρώ) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ευρώ).

Διευκρινίζεται ότι: για τον υπολογισμό του συνολικού ατομικού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα εξής ποσά: το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από κάθε πηγή, η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών τα απαλλασσόμενα ποσά και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Αντίστοιχα για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα ποσά του υπόχρεου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2021, θα ληφθούν υπόψη οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα) με την αντίστοιχη ένδειξη «Φορολογικό έτος 2019» και «Φορολογικό έτος 2020».

Γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος. 

Δ. Ο δικαιούχους μετά τη διακοπή επαγγέλματος:

 1. Να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να μην αυτοαπασχολείται, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
 2. Να μην έχει υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 3. Να μην λαμβάνει σύνταξη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου (χηρείας).

Ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

ΣΤ. Ο δικαιούχος να μην έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχει σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

Ζ. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Η. O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

Το βοήθημα δικαιούνται πλέον και οι οφειλέτες του τ. ΟΑΕΕ, καθώς δεν υπάρχει πλέον  η προϋπόθεση που υπήρχε και ανέφερε πως ο δικαιούχος πρέπει να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης δεν υφίσταται πλέον η 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής» ως επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος.

Χρόνος υποβολής της αίτησης για το βοήθημα ανεργίας:

Εντός τριών μηνών από την απόφαση του e-ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα:

 • Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος/ ιδιότητας: 15/06/2020
 • Ημερομηνία έκδοσης της ειδικής βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ: 10/7/2020
 • 3μηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης: 11/07/2020-10/10/2020
 • Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: π.χ. 06/08/2020
 • Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 06/08/2020
   

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 399,25 ευρώ μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Το βοήθημα ανεργίας διακόπτεται λόγω:

Α) Μη εμφάνισης του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης.

Β) Συνταξιοδότησης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς (εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου).

Γ) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης.

Δ) Θανάτου.

Ε) Οριστικής ανικανότητας για εργασία.

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της.  Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Ο επιδοτούμενος (βοήθημα αυτοτελώς απασχολουμένων) άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ηλεκτρονικά την παρουσία του, για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα λόγω κορονοϊού.

Η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας μπορεί να γίνει μόνο εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων που του έχει γνωστοποιηθεί.

Το πρώτο χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παρουσίας καταγράφεται στην αίτησή του, ενώ τα επόμενα αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξής του στην επιδότηση.  

Ο δικαιούχος επιδοτούμενος θα χρειαστεί είτε τους κωδικούς πρόσβασης του, στο TAXISnet  ή τους κωδικούς πρόσβασης του, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Διάρκεια και ποσό Βοηθήματος Ανεργίας:

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ - τ.Ο.Α.Ε.Ε. ή τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στον οποίο υπαγόταν ο δικαιούχος κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματός του, ως εξής:

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

3 έως 4

3

5 έως 6

4

7 έως 8

5

9 έως 10

6

11 έως 12

7

13 έως 14

8

14 και άνω

9

 
   
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ