Νέα
  • ΓΔ: 1442.21 -2.04%
  • Τζίρος: 134,90 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Ποιοι άνεργοι θα διαγράφονται και θα χάνουν το επίδομα

Εργαζόμενος εξ αποστάσεως
Πηγή: barnimages.com

Τριπλά χαμένοι θα είναι οι άνεργοι, εγγγραμμένοι στη Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που είτε αρνούνται εργασία που τους προτείνουν σύμβουλοί της, είτε εισπράτουν το επίδομα κι εργάζονται.

Ριζικές αλλαγές και ποινολόγιο φέρνει για τους εγγεγραμμένους ανέργους του πρώην ΟΑΕΔ, ηαπόφαση του διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρου Πρωτοψάλτη, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. 

Οι παραβάτες θα χάνουν το επίδομα, θα διαγράφονται και θα καταβάλλουν και πρόστιμο που ξεκινά από 500 ευρώ και φτάνει έως και 10.000 ευρώ ανάλογα με το εύρος της παράβασης και την επανάληψή της.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ένα σύστημα με βάση το οποίο διαγράφεται ένας άνεργος από τα Μητρώα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) έως και δύο χρόνιαόταν του προσφερθούν τρεις κατάλληλες δουλειές για τον ίδιο, που θα τις έχουν επιλέξει οι σύμβουλοι και τις απορρίψει και τις τρεις.

Ποινές και αναδρομική επιστροφή επιδομάτων επιφέρει η ταυτόχρονη εγγραφή και παραμονή του ανέργου στο ψηφιακό μητρώο ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή ασκεί επάγγελμα ή δεν έχει διακόψει το επάγγελμά του ή, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αρχίσει να απασχολείται και δεν έχει δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη ΔΥΠΑ. 

Οι υποχρεώσεις των ανέργων θεσπίστηκαν με το νόμο 4921/2022 («Δουλειές ξανά») του υπουργείου Εργασίας ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα παράνομης λήψη παροχών από τη ΔΥΠΑ από άνεργους οι οποίοι δεν αναζητούν εργασία.

Αναλυτικά το ΦΕΚ

Οι πράξεις ή παραλείψεις που αντίκεινται στη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος αμοιβαίων υποχρεώσεων και επιφέρουν τις συνέπειες του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, είναι οι κάτωθι:

α) η σκόπιμη παραπλάνηση των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., μέσω δήλωσης ψευδών στοιχείων, τα οποία δηλώνει ο αναζητών εργασία κατά την εγγραφή και παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.

β) η παράλειψη του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που ανακύπτει ο λόγος επικαιροποίησης και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ή την επόμενη δήλωση παρουσίας του,

γ) η ταυτόχρονη εγγραφή και παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, ασκεί επάγγελμα, κατά παράβαση της προϋπόθεσης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) ή δεν έχει διακόψει το επάγγελμά του, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α.

δ) η παράλειψη ή η εκπρόθεσμη ανανέωση της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων,

ε) η παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας των επιδοτουμένων ανέργων,

στ) η εκπρόθεσμη ενημέρωση ή παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. για τη συνδρομή άλλων λόγων διαγραφής, εκτός των λόγων διαγραφής της περ. γ’, από το Ψηφιακό Μητρώο ή αναστολής ή διακοπής της επιδότησης από τον επιδοτούμενο άνεργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ζ) η παράλειψη ανταπόκρισης του αναζητούντα εργασία σε πρόταση θέσης εργασίας ή σε προτεινόμενα προγράμματα ή δράσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων, καθώς και σε προτεινόμενα προγράμματα ή δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή συμμετοχής σε συμβουλευτικές υπηρεσίες,

η) η σκόπιμη ή από αμέλεια μη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών απαιτούμενων για την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α., εντός δέκα (10) ημερών,


θ) η μη εμφάνιση του αναζητούντα εργασία, κάθε φορά που προσκαλείται ή η μη εμφάνισή του στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο,

ι) η παράλειψη της κατάρτισης ψηφιακού ΑΣΔ ή της αναθεώρησής του, σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α., κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,

ια) η σκόπιμη ή από αμέλεια παράλειψη ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο του εργασιακού συμβούλου για την έκβαση της πρότασης σε θέση εργασίας και την εξέλιξη των ενεργειών του εντός δέκα (10) ημερών,

ιβ) η μη συμμετοχή σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που του υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α. Σημειώνεται ότι ως συμμετοχή νοείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4921/2022, η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.

ιγ) η άρνηση συμμετοχής σε δράσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων, πλην των δράσεων της περ. ιβ’ της αυτής παραγράφου, καθώς και η άρνηση αποδοχής της πρότασης για επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή συμμετοχή σε συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ιδ) η άρνηση αποδοχής από τον αναζητούντα εργασία τριών (3) προτάσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό ΑΣΔ,

ιε) η μη προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων ενεργού αναζήτησης εργασίας μετά την κατάρτιση του ψηφιακού ΑΣΔ, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,

ιστ) η παράλειψη ανταπόκρισης σε παραπομπή για ιατρική εξέταση, σε περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για την ικανότητα του αναζητούντα εργασία προς εργασία.

Άρθρο 4

Συνέπειες που απορρέουν από το ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβαίων υποχρεώσεων
Οι συνέπειες που απορρέουν από τις ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις ή παραλείψεις των αναζητούντων εργασία διαμορφώνονται ως εξής:

α) Για τις περ. α’ και β’ του άρθρου 3 της παρούσας, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4921/2022, όπου ορίζεται ότι, μπορεί να επιβληθεί, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. Αν, εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, εφαρμόζονται αναλογικά οι συνέπειες της περ. β’ του παρόντος άρθρου.

β) για την περ. γ’ του άρθρου 3 της παρούσας, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4921/2022, σύμφωνα με την οποία, προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα (12) μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη.

Επιδόματα και χρηματικές παροχές προς ανέργους της περ. (στ) του άρθρου 16 που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή της. Οι συνέπειες αυτές επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση διαπιστώνεται, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.

γ) Για την περ. δ‘ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με ημερομηνία την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος διαγραφής.

δ) Για την περ. ε’ του άρθρου 3 της παρούσας, ισχύουν τα εξής:
αα) Η παράλειψη δήλωσης παρουσίας ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας συνεπάγεται τη στέρηση των μηνιαίων επιδομάτων που εμπίπτουν στον μήνα παρουσίας.

ββ) Η παράλειψη δήλωσης σε μήνα υποχρεωτικής παρουσίας, συνεπάγεται ότι το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνών του επόμενου τριμήνου κατοχυρώνεται με τη δήλωση παρουσίας στον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεωτικής παρουσίας.

γγ) Η παράλειψη δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενα διαστήματα υποχρεωτικής παρουσίας επιφέρει τη διακοπή της επιδότησης από την πρώτη ημέρα του μηνιαίου επιδόματος που αντιστοιχεί στο πρώτο εκ των δύο συνεχόμενων διαστημάτων.

ε) Για τις περ. στ’, θ’, ια’, ιγ’, ιε’ και ιστ’ του άρθρου 3 της παρούσας, προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με ημερομηνία την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος διαγραφής και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Εφόσον ο αναζητών εργασία λαμβάνει επιδόματα ή παροχές, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στον μήνα που εμφανίζεται ο λόγος επιβολής της συνέπειας. Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρόνου επιδότησης, προκύψουν λόγοι επιβολής συνέπειας, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη δύο (2) μηνών (του τρέχοντος και του επόμενου), ενώ εάν υπάρξει και τρίτη φορά λόγος επιβολής συνέπειας, γίνεται διακοπή της επιδότησης και διαγραφή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με εκ νέου κατοχύρωση του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. μετά από τριάντα (30) ημέρες.

στ) Για την περ. η’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής έως την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. Εφόσον ο αναζητών εργασία λαμβάνει επιδόματα ή παροχές, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στον μήνα που εμφανίζεται ο λόγος επιβολής της συνέπειας. Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρόνου επιδότησης, προκύψουν λόγοι επιβολής συνέπειας, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη δύο (2) μηνών (του τρέχοντος και του επόμενου), ενώ εάν υπάρξει και τρίτη φορά λόγος επιβολής συνέπειας, γίνεται διακοπή της επιδότησης και διαγραφή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με εκ νέου κατοχύρωση του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. Στην περίπτωση που τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση αιτήματος καταβολής επιδόματος ή παροχής, αυτό δύναται να μην εγκριθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011.

ζ) Για την περ. ι’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4921/2022.

η) Για την περ. ιβ’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διακοπή της καταβολής των παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4921/2022 και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4921/2022.

θ) Για την περ. ιδ’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διακοπή της καταβολής των παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4921/2022 και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δυο (2) έτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4921/2022.
2. α) Στις περιπτώσεις που η επιβαλλόμενη συνέπεια έγκειται σε διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ή σε διακοπή της επιδότησης ανεργίας, ως ημερομηνία έναρξης της συνέπειας θεωρείται η ημερομηνία της εμφάνισης του λόγου ή των λόγων επιβολής της συνέπειας, με εξαίρεση την υποπερ. γγ’ της περ. δ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β) Στις περιπτώσεις που η επιβαλλόμενη συνέπεια έγκειται σε στέρηση του δικαιώματος επανεγγραφής από το Ψηφιακό Μητρώο, ως ημερομηνία έναρξης της συνέπειας θεωρείται η ημερομηνία της διαπίστωσης του λόγου ή των λόγων επιβολής της συνέπειας.

Σε περίπτωση υποτροπής του αναζητούντα εργασία σε νέα ή νέες πράξεις ή παραλείψεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, από την επανεγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., το χρονικό διάστημα στέρησης του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο, όπως αυτό περιγράφεται στις ως άνω περιπτώσεις, πλην της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, διπλασιάζεται.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ