Νέα
  • ΓΔ: 823.92 +0.09%
  • Τζίρος: 43,00 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Ανάπτυξη έως 4,8% - Παραμένουν οι αβεβαιότητες

Βουλή
Πηγή: Eurokinissi

Ρυθμό ανάπτυξης έως 4,8% του ΑΕΠ προβλέπει η έκθεση για το Α' τρίμηνο του 2021 από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ταυτοχρονα, όμως προειδοποιεί για κινδύνους στην οικονομία και αβεβαιότητες, οι οποίες συνδέονται και με την πορεία της πανδημίας αλλά και με την πορεία του τουρισμού. «Εφόσον τα επόμενα τρίμηνα εξελιχθούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ετήσια μεγέθυνση αναμένεται να υπερβεί το βασικό μας σενάριο (2,7%), και να κινηθεί κοντύτερα στο θετικό σενάριο μεταξύ 3,6% και 4,8%» εκτιμάται.

Οι κίνδυνοι

Μεσοπρόθεσμα, οι αβεβαιότητες συνδέονται με την άρση των έκτακτων επεκτατικών μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, αναφέρεται. Αυτή η μεταστροφή της οικονομικής πολιτικής αποτελεί μια μείζονα πρόκληση τόσο από μακροοικονομική όσο και από δημοσιονομική σκοπιά, εκτιμά. 

«Η μακροοικονομική αφορά τις επιχειρήσεις που λάμβαναν για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταβιβαστικές πληρωμές από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι οποίες, πλέον, θα επαναλειτουργήσουν χωρίς την κρατική στήριξη.

Η παρατεταμένη διακοπή της παραγωγικής τους λειτουργίας ενδέχεται να έχει προκαλέσει μόνιμες απώλειες, εξαιτίας της απαξίωσης του κεφαλαιακού αποθέματος και των εργασιακών δεξιοτήτων. Με δεδομένο ότι η δημοσιονομική επέκταση δεν ήταν δυνατόν να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες της πανδημίας, θα υπάρχουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά με συσσωρευμένα χρέη που θα χρειαστούν πρόσθετη ρευστότητα για να τα εξυπηρετήσουν. Η υπερβάλλουσα ρευστότητα που έχει συσσωρευτεί στο τραπεζικό σύστημα λόγω των ειδικών νομισματικών συνθηκών και των αυξημένων αποταμιεύσεων δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Αντίθετα, αναμένεται να στραφεί προς τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων σε ανερχόμενους κλάδους, όπως άλλωστε προβλέπει και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τίθεται, επομένως, το ζήτημα της ανακατανομής του κεφαλαίου και της απασχόλησης από τους κλάδους που αδυνατούν να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας προς τους δυναμικούς κλάδους που πληρούν κριτήρια μακροχρόνιας βιωσιμότητας. Μια τέτοια διαδικασία δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε ομαλή. Θα πρέπει, εκτός από τη στήριξη των ανερχόμενων κλάδων, να υπάρξει και μέριμνα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των συντελεστών παραγωγής από τους φθίνοντες κλάδους».

Δημοσιονομικά στοιχεία Ιανουαρίου - Απριλίου 2021 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το πρώτο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2021 καταγράφει πρωτογενές έλλειμμα 7.496 εκατ. ευρώ που ισοδυναμεί με επιδείνωση 4.975 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τετράμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα (πρωτογενές έλλειμμα 6.201 εκατ. ευρώ) μειωμένο κατά 4.685 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τετράμηνο του 2020. Στην πλευρά των εσόδων, εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 723 εκατ. ευρώ και τα μη φορολογικά και μη τακτικά έσοδα κατά 244 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ εμφανίζονται αυξημένα κατά 75 εκατ. ευρώ. Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 5.750 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τετράμηνο του 2020, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των δαπανών ΠΔΕ κατά 1.092 εκατ. ευρώ, των Πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 4.462 εκατ. ευρώ, και των δαπανών για τόκους κατά 196 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 17 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 86 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα (έλλειμμα 51 εκατ. ευρώ) μειωμένο κατά 74 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τετράμηνο του 2020.

Η αύξηση των εσόδων των Νομικών Προσώπων δεν οφείλεται στις μεταβιβάσεις (κυρίως από φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης) καθώς μειώθηκαν κατά 192 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εξόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως σε αυξημένες αγορές μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων κατά 80 εκατ. ευρώ.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 162 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 173 εκατ. ευρώ, με συνέπεια το πρωτογενές πλεόνασμά τους (145 εκατ. ευρώ) να είναι μειωμένο κατά 18 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τετράμηνο του 2020. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεταβιβάσεων κατά 221 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εξόδων των ΟΤΑ οφείλεται κυρίως σε αυξημένες αγορές μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων κατά 159 εκατ. ευρώ (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα που ακολουθεί). Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 543 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 825 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την μείωση του πρωτογενούς αποτελέσματος τους (πρωτογενές έλλειμμα 548 εκατ. ευρώ) κατά 281 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τετράμηνο του 2020.

Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεταβιβάσεων (κυρίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) κατά 598 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εξόδων των ΟΚΑ οφείλεται κυρίως σε αυξημένες δαπάνες για Κοινωνικές Παροχές κατά 671 εκατ. ευρώ (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα που ακολουθεί). Τέλος, η μεγαλύτερη αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 477 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2021 έναντι μικρότερης αύξησης κατά 417 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο τετράμηνο του 2020 είχε περισσότερο αρνητική επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο τετράμηνο του 2021.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ