Νέα
  • ΓΔ: 906.65 +0.28%
  • Τζίρος: 15,29 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία σε όσους απορρίφθηκαν - Διαδικασία και έλεγχοι

Πηγή: Pixabay

Δεύτερη ευκαιρία να λάβουν επιστρεπτέα προκαταβολή θα έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που απορρίφθηκαν αρχικά, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Οι αιτήσεις για λήψη των κρατικών δανείων που είχαν απορριφθεί για διάφορους λόγους κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων θα επανεξεταστούν μετά από φορολογικούς ελέγχους σε βιβλία και στοιχεία, ενώ θα διενεργηθούν και άλλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επανεξέτασης που θα υποβληθούν θα ολοκληρωθεί έως τις 28.02.2023.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

Η υπουργική απόφαση περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος. Σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται από τη ΓΔΟΥ στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση.

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις αυτές περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων και διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης, δημιουργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι η ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών δύναται να αιτείται από τις επιχειρήσεις την παροχή στοιχείων που δεν συμπληρώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης, λόγω του ότι αυτό δεν ήταν δυνατό ηλεκτρονικά, ή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του αιτήματος επανεξέτασης. Το σύνολο των στοιχείων αυτών θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χορήγησης και για τα πρόσθετα στοιχεία πρέπει να φέρουν την έγκριση του λογιστή/φοροτεχνικού της επιχείρησης, εφόσον αφορούν οικονομικά δεδομένα για την υποβολή των οποίων στις αρμόδιες υπηρεσίες φέρει σχετική ευθύνη ο λογιστής/φοροτέχνης.

Για την τεκμηρίωση της έγκρισης υποβάλλεται, ως αποδεικτικό στοιχείο, σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η υποβολή των στοιχείων δύναται να πραγματοποιείται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport.

Η επιστροφή του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής γίνεται με το ίδιο καθεστώς που ισχύει για τις επιστρεπτέες που καταβλήθηκαν στα αρχικά στάδια, δηλαδή σε έως 96 δόσεις και με «κούρεμα» της αρχικής οφειλής.

Ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης έως 31.5.2023.

Ειδικά για τα αιτήματα επανεξέτασης που η ημερομηνία αναγνώρισης του έννομου δικαιώματος χορήγησης της ενίσχυσης με βάση το εφαρμοστέο εθνικό νομικό πλαίσιο είναι μετά την 30.6.2022, η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.

Μετασχηματισμοί

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται. Ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για τη διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία, σε απόλυτη τιμή.

Για την τήρηση των προϋποθέσεων καθώς και τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των στοιχείων/δεδομένων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών.

Όπου απαιτείται να γίνει επιμερισμός, όπως στην περίπτωση της διάσπασης, αυτός πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των ακαθαρίστων εσόδων με βάση τις δηλωθείσες δραστηριότητες και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, ο επιμερισμός πραγματοποιείται με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.

Ειδικά στην περίπτωση συγχώνευσης τα οικονομικά δεδομένα και λοιπά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των οικονομικών δεδομένων και λοιπών στοιχείων της νέας επιχείρησης, ανεξαρτήτως της περιόδου έναρξης και λήξης του μετασχηματισμού.

Επίσης, για την περίοδο μεταξύ έναρξης και λήξης του ισολογισμού μετασχηματισμού λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά δηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXIS.

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου της ενίσχυσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.

Οι ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των ακαθαρίστων εσόδων για κάθε δραστηριότητα.

Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ