Νέα
  • ΓΔ: 1209.34 +1.32%
  • Τζίρος: 71,73 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Επεκτείνεται η λειτουργία του «Ταμείου Εγγυοδοσίας» της Αναπτυξιακής τράπεζας και του ΤΜΕΔΕ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 1η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην επέκταση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», μετά τη λήξη της περιόδου παροχής ενισχύσεων όπως αυτή ορίζεται στο «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, από τις 3 Αυγούστου 2022 είχε κατατεθεί ηλεκτρονικό μήνυμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά το οποίο η σχετική τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη επιπλέον των προβλεφθέντων στην τροποποιούμενη υπ' αρ. 81848/21.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», κατά το άρθρο 3 της οποίας οι πόροι του Ταμείου ανέρχονται σε 28.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 19.600.000 ευρώ αποτελούν χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΑΤ (προερχόμενη από μεγαλύτερη επιχορήγηση από το ΠΔΕ προς την ΕΑΤ βάσει της υπ' αρ. 135912/30.12.2019 - Β'4880 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 8.400.000 ευρώ αποτελούν χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων προς την ΕΑΤ.

   Η απόφαση ορίζει αναλυτικά τα εξής:

   'Αρθρο μόνο

   1. Το άρθρο 1 της υπ' αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

   «1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του καταστατικού της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ», εφεξής ΕΑΤ, που περιλαμβάνεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α' 17) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4608/2019 (Α' 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ)" εφ' εξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΕΑΤ.

   2. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει ή επιθυμούν να αναλάβουν την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου COVID-19 και μετά από αυτήν, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για σημαντικό χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, αλλά και λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών συνεπεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (εφεξής ΕΧΟ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

   3. Το Ταμείο δύναται, για την επίτευξη των στόχων του, να επενδύσει σε χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους ΕΧΟ στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Ο σχεδιασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών συν-θηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και των συνεπειών αυτής, καθώς και των συνεπειών της ουκρανικής και κατ' επέκταση ενεργειακής κρίσης που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)) και στην Πρωτοβουλία για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

   4. Κατά τον σχεδιασμό του χρηματοδοτικού μέσου διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής αριθ. C(2020)1863 της 19ης Μαρτίου 2020, σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε με τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής αριθ. C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020, C(2020) 7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020 και C(2021) 8442 της 18ης Νοεμβρίου 2021, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το υπ' αρ. SA.62835 (2021/Ν) εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2021) 4318 final/11.06.2021).

   5. Μετά τη λήξη της περιόδου παροχής ενισχύσεων όπως αυτή ορίζεται στο Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύει, το Ταμείο θα παρέχει εφεξής ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα των παρεχόμενων ενισχύσεων από αυτό με τον εν λόγω Κανονισμό.».

   2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3267) αντικαθίσταται ως εξής:

   «1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές διαχείρισης, ως εξής: α) έως και τη λήξη του χρόνου επιλεξιμότητας των δανείων, όπως αυτή καθορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 7 της παρούσας, βασική αμοιβή επί των συνεισφορών που έχουν καταβληθεί στο Ταμείου και αμοιβή επιδόσεων επί του τμήματος της καταβληθείσας συνεισφοράς που έχει δεσμευτεί για εκκρεμείς συμβάσεις εγγυήσεων, ήτοι για εκταμιευμένα δάνεια, και β) μετά τη λήξη του χρόνου επιλεξιμότητας των δανείων, αμοιβή βάσει των ποσών εγγύησης που έχουν δεσμευτεί για την εγγύηση των υπό διαχείριση δανείων. Η μέθοδος υπολογισμού των αμοιβών διαχείρισης και τα σχετικά ποσοστά περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές διαχείρισης δεν δύναται να ξεπερνούν τα όρια που ορίζονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΕΑΤ».

   3. Οι λοιποί όροι της υπ' αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3267) παραμένουν ως έχουν.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ