Νέα
 • ΓΔ: 1264.69 -0.05%
 • Τζίρος: 110,50 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Κακοκαιρία Daniel: Εως 14.000 η προκαταβολή αποζημίωσης για επιχειρήσεις και 16.600 για νοικοκυριά - Πώς θα δοθούν

Πηγή: Eurokinissi

Από 7.000 έως 14.000 ευρώ κυμαίνονται οι προκαταβολές των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι επιχειρήσεις – πλην των αγροτικών εκμεταλλεύσεων – που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες και οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 9 Οκτωβρίου. Από 2.000 έως 4.000 ευρώ είναι η αποζημίωση για τον εξοπλισμό και το ενεργητικό, ενώ από 5.000 έως 10.000 ευρώ κυμαίνονται οι προκαταβολές αποζημιώσεων για τα επαγγελματικά ακίνητα.

Έως τις 9 Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνει οι αιτήσεις και από τα νοικοκυριά που επλήγησαν για την προκαταβολή της αποζημίωσης που κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ για το ακίνητο και 6.600 ευρώ για την οικοσκευή και τις πρώτες ανάγκες. Σύνολο από 11.600 έως 16.600 ευρώ.

Οι ΚΥΑ που ορίζουν τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και  ορίζουν πως:

Για τις επιχειρήσεις το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

 • Στις 4.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή
 • Στις 2.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.  

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις πληγείσες περιοχές και να έχουν υποστεί υλικές ζημιές από τις πλημμύρες σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση στην οικεία Περιφέρεια για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση, ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 9η Οκτωβρίου 2023.

Κατά την αίτηση, ο αιτών δηλώνει:

 • ότι λειτουργεί νόμιμα και έχει την έδρα του ή υποκατάστημα σε περιοχή του άρθρου 1 που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1 και για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,
 • ότι έχει υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πλημμύρες σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, τα οποία θα καταγραφούν ως κατεστραμμένα από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής,
 • αν τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί:
 • πολύ σοβαρές υλικές ζημιές
 • σοβαρές υλικές ζημιές,
 • ότι τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν υποστεί ζημιές ανήκουν στην επιχείρηση ή στον φορέα που επλήγη και όχι σε τρίτους,
 • ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 4797/2021 (Α' 66) και της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 2670) για την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών,
 • ότι πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού φερεγγυότητας.

Η ως άνω αίτηση αποτελεί μέρος της συνολικής αίτησης που υποβάλλεται ταυτόχρονα και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και για τη χορήγηση ενισχύσεων για την αντιμετώπιση και πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Για την καταβολή της ενίσχυσης διασταυρώνονται τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναλυτική κατάσταση των επιχειρήσεων και φορέων που έχουν υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια και βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, στην οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον η επωνυμία, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, το ΑΦΜ και η διεύθυνση δραστηριότητας της επιχείρησης ή του φορέα.

Κτίρια επαγγελματικά ή σπίτια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων είτε αυτά είναι επαγγελματικά είτε είναι σπίτια – νοικοκυριά δικαιούνται :

 • 10.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες, ή
 • 5.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση.

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής αποτελεί έναντι της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή επισκευή βλαβών σε κτίρια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τις πλημμύρες, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία περιουσιακή κατάσταση του ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων.

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο βρίσκεται σε πληγείσες περιοχές και να έχει υποστεί βλάβες που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες. Τα σπίτια δεν πρέπει να είναι εγκαταλειμμένα, δηλαδή δεν πρέπει να έχουν εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης, όπως ενδεικτικά έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες σε δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.) που εμφανώς προϋπήρχαν των πλημμυρών πλημμυρών και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.

Το κτίριο πρέπει να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και να έχει κριθεί:

 • επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ»)
 • προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ»)

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής χορηγείται στους ιδιοκτήτες. Ειδικά όσον αφορά τις κατοικίες η ενίσχυση χορηγείται τόσο για την κύρια όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αίτηση για την στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 9η Οκτωβρίου 2023.

Για οικοσκευή και πρώτες ανάγκες

Χορηγείται επίσης εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος:

 • για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και
 • για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών, των κύριων και των δευτερευουσών κατοικιών, που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Είτε το σπίτι – κατοικία (νοικοκυριό) είναι κόκκινο είτε είναι κίτρινο το επίδομα είναι ίδιο:

 • 600 ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και
 • 6.000 ευρώ, ανά κατοικία για την οικοσκευή.

Εφόσον το κτήριο της κατοικίας έχει υποστεί ελαφρές βλάβες και:

 • η οικοσκευή έχει υποστεί μεσαίες ζημιές (Κατηγορία Β), σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) ευρώ,
 • η οικοσκευή έχει υποστεί μικρές ζημιές (Κατηγορία Α), σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/ και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ,
 • βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί ολικώς από τις πλημμύρες του άρθρου 1, όπως αυτές προσδιορίζονται με υπό το στοιχείο 50 του προοιμίου έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώματος, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων (6.600) ευρώ, και με ανώτατο όριο το ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων (6.600) ανά δικαιούχο.

Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, τα ποσά της παρ. 1 για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, μειώνονται κατά 50% και οι ενισχύσεις χορηγούνται για μέχρι μία δευτερεύουσα κατοικία ανά δικαιούχο.

Οι εκτιμήσεις των ζημιών σε οικοσκευή αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.), ενώ αναφέρονται στο σύνολο της οικοσκευής (όπως εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός).

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, το ποσό ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός.

Για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης, διενεργείται αυτοματοποιημένος προκαταρκτικός έλεγχος με διασταύρωση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή, όπως έχουν υποβληθεί για κάθε ακίνητο.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ