Νέα
  • ΓΔ: 1446.92 -0.17%
  • Τζίρος: 83,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: 30 ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα

Ανοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω - Νοικιάζω. Ακολουθούν 30 ερωτήσεις και απαντήσεις

1)       Τι είναι το νέο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της ανακαίνισης ή επισκευής περίπου 12.500 κενών οικιών και διαμερισμάτων ιδιωτών.  Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιθεισών δαπανών με μέγιστο ποσό 10.000 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται υλικά και εργασίες.

2)      Ποιος έχει δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα;

Μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα :

Φυσικό πρόσωπο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής για 1 ακίνητο με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,

β) το ακίνητο είναι κατοικία (διαμέρισμα ή μονοκατοικία), έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (δηλαδή: εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης),

γ) διαθέτει ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000,00 ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών, και

ε) δεν έχει λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. Προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του τα τελευταία 5 έτη και δεν έχω ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό μου.

3)      Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα;

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), καταχωρώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Επιλέγω την Υπηρεσία Αίτηση για το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Ακολουθώντας τις οδηγίες, επιλέγω από τα εμφανιζόμενα ακίνητά μου, εκείνο που επιθυμώ να ανακαινίσω και στην συνέχεια να εκμισθώσω.

Εάν για το ίδιο ακίνητο που έχω ήδη επιλέξει, υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες / επικαρπωτές, συμπληρώνω και τους υπόλοιπους σχετικούς Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Στη συνέχεια προχωρώ την συμπλήρωση της αίτησης, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Πλατφόρμας, και ολοκληρώνω την υποβολή της Αίτησης.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Συμπληρώνω υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που λείπουν. Ενδεικτικά: Τον / τους ΑΤΑΚ του ακινήτου, η ένταξη του οποίου επιδιώκεται και το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης. Καταχωρίζω τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου), καθώς και έναν ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών (IBAN) παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (Π.Υ.Π.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, του οποίου είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

4)      Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο κάποιο υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο;

Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών οφείλει να διορθώσει την έλλειψη στην Αρχή που υπέβαλε τη δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος για την υποβολή της Αίτησης. Μέχρι την συμπλήρωση της έλλειψης δεν είναι δυνατή η υποβολή της Αίτησης.

5)      Πώς πρέπει να δηλώσω τον προϋπολογισμό της ανακαίνισης;

Στο στάδιο της υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, ζητείται να καταχωρίσετε το ποσό που υπολογίζετε ότι θα σας στοιχίσει η ανακαίνιση (και μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ). Το ποσό δηλώνεται χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα, οικονομικές προσφορές των επαγγελματιών. Η δήλωση γίνεται ώστε να δεσμευθεί για την αίτησή σας το 40% της συνολικής δαπάνης.

6)      Δεν μπορώ να υποβάλω την Αίτησή μου, γιατί εμφανίζεται ότι έχω ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ δεν έχω λάβει επιδότηση. Τι μπορώ να κάνω;

Όταν εισέρχεστε στην πλατφόρμα, πραγματοποιείται αναζήτηση με βάση τον ΑΦΜ, εάν έχετε υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»), για οποιοδήποτε ακίνητό σας τα τελευταία 5 χρόνια. Εάν η αίτησή σας για την εξοικονόμηση δεν έχει απορριφθεί, αλλά παραμένει ενεργή (είτε σας έχει καταβληθεί η σχετική επιδότηση είτε όχι), τότε η αίτησή σας για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» απορρίπτεται. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε ένσταση, εάν θεωρείτε ότι η πληροφορία που εμφανίζεται, δεν είναι αληθής.

7)      Πώς επαληθεύεται η νομιμότητα του προς ένταξη ακινήτου;

Για τη νομιμότητα του ακινήτου, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγραφα, εφόσον του ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

8)      Πώς γίνεται ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας;

Ο έλεγχος και η επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022 γίνεται με τη διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων και την άντληση μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της εφαρμογής με τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου.

9)      Πως διαπιστώνεται η πλήρης κυριότητα ή η επικαρπία

 Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται αυτοματοποιημένα με βάση την τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του αιτούντος.

10)  Πώς ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο και τι λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του;

Η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου (ήτοι ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ), ελέγχεται αυτοματοποιημένα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος ή εάν δεν έχει εισέτι υποβληθεί, του προηγούμενου έτους, του αιτούντος, εφόσον δεν εμφανίζεται ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση με την υποβολή της αίτησης συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο και για τρέχον έτος. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

11)  Πώς ελέγχεται η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος;

Για την επαλήθευση της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος (η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ), διενεργείται αυτοματοποιημένα έλεγχος της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

12)  Πώς ελέγχεται το γεγονός ότι το προς ένταξη ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό τα τελευταία 3 έτη;

Το γεγονός ότι το προς ένταξη ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό, ελέγχεται αυτοματοποιημένα, όπως αντλείται από τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Έντυπα Ε2), τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά τα τελευταία 3 έτη.

13)  Πώς διαπιστώνεται ότι το προς ένταξη ακίνητο δεν λειτουργεί ως πρώτη κατοικία, δεν είναι μισθωμένο και είναι κενό κατά το τρέχον έτος;

Το γεγονός ότι το προς ένταξη ακίνητο δεν λειτουργεί ως πρώτη κατοικία, δεν είναι μισθωμένο και είναι κενό κατά το τρέχον έτος, διαπιστώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

14)  Πώς διαπιστώνεται το γεγονός ότι ο αιτών δεν έχει λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του τα τελευταία 5 έτη και δεν έχει ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό του;

Το γεγονός ότι ο αιτών δεν έχει λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του τα τελευταία 5 έτη και δεν έχει ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό του ελέγχεται μέσω διασταύρωσης του Α.Φ.Μ. του με τα τηρούμενα στοιχεία στα Πληροφοριακά Συστήματα των Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακίνισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο έλεγχος αφορά σε τυχόν ενεργές αιτήσεις κατά το τρέχον έτος, καθώς και σε επιδοτήσεις που έχει λάβει ο αιτών κατά τα τελευταία 5 έτη, ήτοι από 1.1.2019 και εφεξής.

15)   Από ποιες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις συνοδεύεται η αίτηση;

*  Με την υποβολή της αίτησης ο Αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτή είναι αληθή, πλήρη και ακριβή.

* Με την αίτηση ο Αιτών εξουσιοδοτεί τη Δ.ΥΠ.Α. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται σε αυτή με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα, τον έλεγχο των πληρωμών επιλέξιμων δαπανών και την επιδότησή του, εάν αυτή τελικώς εγκριθεί. Η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων και την καταβολή της επιδότησης και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων), για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία, καθώς και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

* Με την υποβολή της αίτησης ο Αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι το ακίνητο προς ένταξη έχει χρήση κατοικίας, είναι νομίμως υφιστάμενο, δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο και ευρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, ήτοι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης Σε περίπτωση που ο αιτών καταχωρεί περισσότερους του ενός Α.Τ.Α.Κ., δηλώνει υπευθύνως ότι αυτοί αφορούν αποκλειστικά 1 ακίνητο, το οποίο είναι υπό ένταξη στο Πρόγραμμα.

16)  Ολοκλήρωσα την οριστική υποβολή της αίτησής μου. Πώς μαθαίνω εάν εντάσσομαι στο Πρόγραμμα;

Με την οριστική υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, υπάρχουν 3 δυνατότητες:

·         Η αίτησή σας εγκρίνεται, καθώς πληρούνται όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αυτόματα και αμέσως εγκριτική απόφαση.

·         Η αίτησή σας απορρίπτεται, καθώς δεν πληρούται έστω και ένας από τους όρους του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται αυτόματα και αμέσως απορριπτική απόφαση, με σχετική αιτιολογία προς ενημέρωσή σας. Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να υποβάλετε ένσταση εντός 10 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες της Πλατφόρμας.

·         Εάν δεν εμφανίζεται ούτε εγκριτική ούτε απορριπτική απόφαση, η αίτησή σας βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε εξατομικευμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να καταχωρείτε σωστά το email σας.

17)   Σε περίπτωση απόρριψης έχει ο αιτών δικαίωμα υποβολής ένστασης;

Ναι, σε περίπτωση απόρριψης, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

18)   Πότε καταβάλλεται η προκαταβολή επιδότησης;

Κατόπιν της έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, προκαταβολή της επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης, όπως προκύπτει από την αίτησή του. Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την κατανομή της προκαταβολής στις επιδοτούμενες ενέργειες.

19)  Ποιες είναι οι Επιλέξιμες Δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου.

Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν:

•          ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας,

•          αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών,

•          αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων,

•          αντικατάσταση δαπέδων,

•          αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων,

•          αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

β) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής που περιγράφονται ανωτέρω υπό α).

γ) δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,

δ) δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στο πλαίσιο έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 700 €.

Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

20)  Πώς γίνεται η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών από τον δικαιούχο;

Τις εργασίες και τα υλικά της ανακαίνισης, αλλά και τις λοιπές επιτρεπόμενες από το Πρόγραμμα δαπάνες, πρέπει να τις εξοφλείτε υποχρεωτικά και αποκλειστικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, με οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών σας, η οποία έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. σας από τον Π.Υ.Π., όπου διατηρείτε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και συνδυαστικά τις κάρτες πληρωμών που διαθέτετε στον Π.Υ.Π. στον οποίο δηλώσατε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), ενώ παράλληλα, είναι επιτρεπτή και η πληρωμή με δόσεις, εφόσον το επιτρέπει ο τύπος κάρτας πληρωμών που θα επιλέξετε.

21)  Πώς μπορεί ο δικαιούχος να προβεί στην πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών, αν δεν διαθέτει κάρτα πληρωμών στον Π.Υ.Π. στον οποίο δήλωσε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού του;

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει οποιοδήποτε τύπο κάρτας πληρωμών στον ΠΥΠ που επέλεξε, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μια νέα κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τις πληρωμές του Προγράμματος.

22)  Ποιοι είναι οι Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και στους οποίους πρέπει να πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των δικαιούχων;

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, και οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο το ποσό της επιδότησης, όσο και το ποσό της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου, είναι απαραίτητο να αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες, και να κατευθύνονται σε συγκεκριμένους, στην Ελλάδα, Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρων (Merchant Category Codes – MCCs) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και είναι οι εξής:

Κατηγορία εμπόρου   Περιγραφή δραστηριότητας

1520    Εργολάβοι Γενικά — Οικιστικές και Εμπορικές Εργολαβίες

1711    Εργολάβοι Θέρμανσης, Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

1731    Εργολάβοι ηλεκτρολόγοι

1740    Εργολάβοι Τοιχοποιίας, Λιθοδομών, Τοποθέτησης Πλακιδίων, Σοβατισμάτων και Μονώσεων

1750    Εργολάβοι ξυλουργικών εργασιών

1761    Εργολάβοι εργασιών στέγης, πλαισίων και λαμαρινών

1771    Εργολάβοι σκυροδέματος

2842    Παρασκευάσματα Ειδικού Καθαρισμού, Στίλβωσης και Υγιεινής - Αποχέτευσης

5039    Δομικά Υλικά - Μη Ταξινομημένα Αλλού

5051    Κέντρα και Γραφεία Υπηρεσιών Μετάλλων

5065    Ηλεκτρικά / Ηλεκτρολογικά Μέρη και Εξοπλισμός

5072    Υλικά / Σιδηρικά, Εξοπλισμοί και Προμήθειες

5074    Εξοπλισμός και Προμήθειες για Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Θέρμανση

5198    Χρώματα, Βερνίκια και Προμήθειες

5200    Καταστήματα Αποθήκες Οικιακών Προμηθειών

5211    Καταστήματα Ξυλείας, Οικοδομικών Υλικών

5231    Καταστήματα Υαλοπινάκων, Χρωμάτων και Ταπετσαριών

5251    Καταστήματα Υλικών / Σιδηρικών

5712    Καταστήματα Επίπλων, Οικιακών Επιπλώσεων και Εξοπλισμού, Εκτός Συσκευών

5713    Καταστήματα Επίστρωσης Δαπέδων

5714    Καταστήματα Υφασμάτων, Κουρτινών και Ταπετσαριών

5718    Καταστήματα Τζακιών, Παραπετασμάτων Τζακιού και Εξαρτημάτων

5719    Διάφορα Εξειδικευμένα Καταστήματα Οικιακών Επιπλώσεων

5722    Καταστήματα Οικιακών Συσκευών

5932    Καταστήματα Παλαιών Αντικειμένων - Πωλήσεις, Επισκευές και Υπηρεσίες Αποκατάστασης

7217    Καθαρισμός Χαλιών και Ταπετσαριών

7342    Υπηρεσίες Εξολόθρευσης και Απολύμανσης

7349    Υπηρεσίες Καθαρισμού, Συντήρησης και Επιστασίας

7513    Ενοικιάσεις Φορτηγών / Ρυμουλκούμενων Γενικής Χρήσης

7623    Καταστήματα Επισκευής Κλιματισμού και Ψύξης

7629    Καταστήματα Επισκευής Ηλεκτρικών Συσκευών και Μικρών Συσκευών

7641    Επανατοποθέτηση, Επισκευή και Φινίρισμα Επίπλων

7692    Επισκευές Συγκολλήσεων

8911    Υπηρεσίες Μηχανικού (Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού/Τοπογράφου)

9311    Πληρωμή Φόρων (Ασφαλιστικές Εισφορές)

9399    Κυβερνητικές Υπηρεσίες

23)  Υπάρχει προθεσμία για τις πληρωμές στις επιλέξιμες δαπάνες; και ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησής της;

Οι πληρωμένες για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχουν γίνει εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα. Μετά το εξάμηνο η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Δυνατότητα παράτασης των 6 μηνών δεν είναι δυνατή. Κρίσιμο στοιχείο για την διαπίστωση πραγματοποίησης των πληρωμών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποτελεί η διενέργεια εγκεκριμένης συναλλαγής από πλευράς του δικαιούχου.

24)  Πώς διαπιστώνεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές που διενεργήθηκαν είναι έγκυρες, μοναδικές και αφορούν αποκλειστικά την πληρωμή επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής του ακινήτου;

Η εξακρίβωση και επαλήθευση των ηλεκτρονικών πληρωμών γίνεται συστημικά με την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ του δηλωθέντος ΠΥΠ και της ΔΥΠΑ. Εσείς πρέπει να συμβουλευτείτε και να γνωρίζετε τις επιτρεπόμενες συναλλαγές που παρατίθενται στο Παράρτημα της ΚΥΑ.

Συγκεκριμένα, για να ελεγχθεί ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές που διενεργήθηκαν είναι έγκυρες, μοναδικές και αφορούν αποκλειστικά την πληρωμή επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής του ακινήτου, οι Π.Υ.Π. αποστέλλουν στη Δ.ΥΠ.Α. αναλυτικές, εκκαθαρισμένες, κινήσεις των καρτών πληρωμών που είναι συνδεδεμένες με τους Α.Φ.Μ. των δικαιούχων του Προγράμματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.ΥΠ.Α., στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των σχετικών Α.Φ.Μ., ώστε να διαπιστωθεί η πραγματοποίηση επιλέξιμων δαπανών, συνολικού ύψους, κατά μέγιστον, 10.000 ευρώ.

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, ο δικαιούχος συναινεί ρητά στην αποστολή των κινήσεων/ συναλλαγών από τους Π.Υ.Π. στη Δ.ΥΠ.Α., τις οποίες διενεργεί με τις κάρτες πληρωμών του στους MCCs που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως εάν απενταχθεί από το πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του για οποιονδήποτε λόγο.

Η ανωτέρω ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, και συγκεκριμένα: στους 3, στους 6 και στους 9 μήνες από τον επόμενο μήνα αποδοχής του εκάστοτε δικαιούχου για ένταξή του στο Πρόγραμμα, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται στην αποστολή των στοιχείων όλες οι εγκεκριμένες συναλλαγές καρτών, οι οποίες, πραγματοποιήθηκαν εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκκαθαρίστηκαν, ωστόσο, το επόμενο τρίμηνο.Οι αναλυτικές, εκκαθαρισμένες, κινήσεις θα αφορούν αγορές, πληρωμές και τυχόν επιστροφές - ακυρώσεις συναλλαγών στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρων (MCCs) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα.

25)   Για πόσο διάστημα οφείλω να νοικιάσω το ακίνητό μου;

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και της διαδικασίας απόδειξης και ελέγχου δαπανών, πρέπει να ενοικιάσετε το επιλέξιμο ακίνητο για 3 έτη τουλάχιστον.

26)   Πώς αποδεικνύεται η μίσθωση του ενταχθέντος στο Πρόγραμμα ακινήτου;

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

α) να υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνοντας και τον / τους ΑΤΑΚ του ακινήτου και

β) να καταχωρήσει τα ζητούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος (ιδίως Α.Φ.Μ. του μισθωτή, τον/τους Α.Τ.Α.Κ. του μισθίου, καθώς και τον αριθμό του μισθωτηρίου κλπ.), εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

27)   Ποιες οι συνέπειες της μη καταχώρισης της μίσθωσης στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος; Τι συνέπειες υπάρχουν εάν δεν ενοικιάσω το ακίνητό μου ή εάν η ενοικίαση δεν διαρκέσει 3 χρόνια;

Εάν δεν υποβληθεί η Δήλωση και δεν καταχωρισθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή ως άνω, εμπροθέσμως (εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα), η εγκριτική απόφαση ανακαλείται και το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Δυνατότητα παράτασης των 9 μηνών δεν είναι δυνατή.

Αναλυτικότερα:

Α) Ειδικά ως προς το κριτήριο της διάρκειας της εκμίσθωσης του ακινήτου, η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Β) Εάν δεν ενοικιάσετε καθόλου το ακίνητό σας, τότε οφείλετε να επιστρέψετε την προκαταβολή της επιδότησης που έχετε λάβει και απεντάσσεστε από το Πρόγραμμα.

Γ) Εάν το μισθωτήριο συμφωνητικό λήξει πρόωρα, σας δίνεται η δυνατότητα να ενοικιάσετε εκ νέου το ακίνητό σας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, ώστε συνολικά ο χρόνος ενοικίασης του ακινήτου να είναι 3 έτη. Η νέα εκμίσθωση και ανάρτηση των στοιχείων της πρέπει να ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη διακοπή. Το δικαίωμα εκ νέου ενοικίασης του ανακαινισμένου ακινήτου παρέχεται μέχρι 2 φορές.

Δ) Στην περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές σας, δεν καταφέρετε να ενοικιάσετε το ακίνητό σας για (συνολικά) 3 έτη, τότε από τη συνολική επιδότηση αφαιρείται ποσό αντίστοιχο με το διάστημα που υπολείπεται της τριετίας. Το ποσό αυτό ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μηνών που αντιστοιχούν στο εναπομείναν χρονικό διάστημα υποχρέωσης εκμίσθωσης επί της μηνιαίας αναλογίας της συνολικής επιδότησης, η οποία προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου του ποσού της επιδότησης δια της συνολικής διάρκειας υποχρέωσης εκμίσθωσης (36 μήνες).

Για παράδειγμα, έστω ότι η ενοικίαση διήρκησε τελικά συνολικά 2 έτη και 3 μήνες (27 μήνες) και είχατε λάβει έγκριση για συνολική επιδότηση 4.000 €.

Το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψετε προκύπτει από τον τύπο:

Συνολική επιδότηση (€ 4.000)

________________________                        Χ          (36 – 27)          =          999,99 €

Συνολικό διάστημα υποχρέωσης

ενοικίασης (36 μήνες)

28)  Ποιοι είναι οι όροι μίσθωσης του ενταχθέντος στο Πρόγραμμα ακινήτου και πώς διαπιστώνονται;

Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα, δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκμίσθωσή του ούτε η παραχώρηση της χρήσης του.

Στο μισθωτήριο συμφωνητικό πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά ο όρος απαγόρευσης υπεκμίσθωσης και παραχώρησης χρήσης και αυτό να δηλώνεται υποχρεωτικώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε με την επιλογή του σχετικού πεδίου.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. και να καταχωρήσει στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, οποιαδήποτε μεταβολή ή τυχόν διακοπή, ήτοι λήξη ή λύση της μισθωτικής σχέσης. Κατά τα λοιπά για τις μισθώσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον αστικό κώδικα ως προς την ενοχική σχέση μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών.

29)  Πότε πιστώνεται το εναπομείναν ποσό της επιδότησης στον λογαριασμό του δικαιούχου;

Το εναπομείναν ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής πιστώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης

30)  Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις; Μπορεί το ποσό επιδότησης να κατασχεθεί ή να εκχωρηθεί;

Το ποσό της επιδότησης το οποίο εκταμιεύεται στον αντίστοιχο λογαριασμό του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (helpdesk) για την αναφορά/ επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών ([email protected]).

 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ