Νέα
  • ΓΔ: 1015.48 +1.13%
  • Τζίρος: 73,34 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ετσι θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων - Ιδρύεται νέα Αρχή

Πηγή: Pixabay

Τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που θα έχει ως βασικό σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή χθες το βράδυ.

Μέσω της συλλογής και αξιολόγησης πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και των τραπεζών θα μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ο ρόλος της νέας Αρχής

Με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών φορέων για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους (credit scoring) σε σχέση με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Με βάση τη πιστοληπτική βαθμολόγηση που θα λαμβάνει δωρεάν από την αρχή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για πολίτες (φυσικά πρόσωπα), είτε επιχείρηση αλλά και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα μπορεί να αναζητήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, αποστολή της Αρχής είναι η παραγωγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων μέσω του Συστήματος, η τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων και η ανταλλαγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων και πληροφοριών με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, προς τον σκοπό μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους φορείς και ιδιώτες πιστωτές, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

Ποια δεδομένα συλλέγονται

Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται:

α) οι πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ κ.λπ),

β) γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται: βα) για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ββ) για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους

γ) πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, στις οποίες περιλαμβάνονται:
γα) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης,
γβ) η φύση της οφειλής,
γγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι μεταβολές τους, γδ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους,
γε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
γστ) ρυθμίσεις της οφειλής,
γζ) μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,
γη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη

δ) πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές των φορέων του δημοσίου τομέα προς το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις οποίες περιλαμβάνονται το είδος της οφειλής, το ποσό της οφειλής και ο οφειλέτης φορέας του δημοσίου τομέα,

ε) πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του,

στ) πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου των δεδομένων, όπως:
στα) η ιδιότητά του ως ανέργου,
στβ) φορολογικά δεδομένα και, συγκεκριμένα, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.

Απόρρητη η επεξεργασία

Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά από την Αρχή.

  • Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Διοικητής της Αρχής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής.
  • Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής, ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  • Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός. Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς διορισμό γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από: τον πρόεδρο Α.Σ.Ε.Π, έναν  Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλη.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ