Νέα
 • ΓΔ: 1452.28 0.00%
 • Τζίρος: 98,43 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Attica Bank: Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου για ΑΜΚ έως 473,3 εκατ. ευρώ

Τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30 Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank για ποσό ως 473,4 εκατ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

H «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» ανακοινώνει ότι την 9η Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την κεφαλαιακή της ενίσχυση ύψους €490 εκατ. προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες του λειτουργικού και επιχειρηματικού της μετασχηματισμού.

Στόχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας είναι: 

 • να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας βάσει του Επιχειρηματικού της Σχεδίου,
 • η αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΑ, και
 • η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022 – 2025.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για ποσό έως €473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να του παρασχεθεί εξουσία για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας και τη διάθεση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ. σε συνδυασμό με τη μετοχική αναδιάρθρωση που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με νέα χρηματιστηριακή ανακοίνωση για την πρόοδο των σταδίων της εν λόγω διαδικασίας.

Η Attica Bank θα συμμετέχει στο εξοικονομώ-αυτονομώ
Πηγή: Intime

Σε άλλη ανακοίνωση της η τράπεζα αναφέρει:

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 09/12/2022, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, που θα πραγματοποιηθεί την 30/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 κτιρίου του ΤΜΕΔΕ, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,07 σε €10,50 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 150 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσoύ €104.198.935,50, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €10,50 σε €0,05, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €1.753.136,55, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης με καταβολή μετρητών και διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά μετοχή μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
 4. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τρόπο που να προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών κατ’ άρθρο 38 του Ν. 4548/2018, ορισμός του πλαισίου έκδοσης προνομιούχων μετοχών, απόφαση έκδοσης και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
 5. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και τη διάθεση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.
 6. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.
 7. Ρύθμιση θεμάτων αποχώρησης Στελέχους Διοίκησης.
 8. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις.

Επαναληπτική ΓΣ στις 11/1

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Αθήνα, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 κτηρίου του ΤΜΕΔΕ, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία (με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Δεδομένης ισχύος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες και προβλέψεις του άνω Κανονισμού.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ