Νέα
 • ΓΔ: 1262.47 +0.34%
 • Τζίρος: 97,01 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Eurobank: Στο 1,33 δισ. τα καθαρά κέρδη το 2022 - Στα 5,2 δισ. τα ΝPEs

Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank / Πηγή INTIME NEWS

Οι επιδόσεις της Eurobank το 2022, με βάση τα αποτελέσματα της τράπεζας, ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,2 δισ. το 2022, από €900 εκ. το 2021, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε €0,188, από €0,119 το 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε σε 11,4%8 το 2022, από 8,2%9 το 2021.

Οπως τόνισε ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, της τράπεζας, «η ανταμοιβή των μετόχων αποκτά πλέον κεντρική θέση στη στρατηγική μας. Συγκεκριμένα, για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο με την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που διατηρεί το ΤΧΣ στην Τράπεζα. Από το επόμενο έτος και μετά, στοχεύουμε στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών. 

Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας για σειρά ετών. Ο ισχυρός ισολογισμός και το δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο μάς επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρέχουν οι αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας, να στηρίξουμε την ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς διακρίσεις, να επιτύχουμε διατηρήσιμες αποδόσεις και να ανταμείψουμε τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια».

Πιο αναλυτικά:

 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 17,4% το 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1,6 δισ., από €1,3 δισ. το 2021, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,1% σε €543 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2022.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,8% σε €2,1 δισ. το 2022. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €717 εκ., από €128 εκ. το 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47,6% σε €2,8 δισ. το 2022.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €917 εκ. λόγω κυρίως των εργασιών στο εξωτερικό, με τις δαπάνες στην Ελλάδα να είναι υψηλότερες κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 43,8% το 2022, από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 32,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 30,6% στα €1,2 δισ. και ήταν υψηλότερα του αναμενομένου λόγω υψηλότερων εσόδων από τόκους και προμήθειες. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,9 δισ., από €1,0 δισ. το 2021.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν από €418 εκ. το 2021 σε €291 εκ. το 2022 και αντιστοιχούσαν σε 72 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. 
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 83,5% σε ετήσια βάση σε €885 εκ. 
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1,5δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €1,2δισ. το 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,3 δισ., έναντι €328 εκ. το 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη €231εκ. από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €224 εκ. το 2022, από €148 εκ. το 2021. Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 25,5% και ανήλθαν σε €325 εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 57,2% σε €293 εκ. το 2022. Το 47% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €105 εκ.) και  το 43% από αυτές στην  Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €96 εκ).
 • Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε περαιτέρω το 2022 παρά τις προκλήσεις που διαμορφώθηκαν στο διεθνές περιβάλλον. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το 2022, από 6,8% το 2021 και ήταν χαμηλότερος του αναμενομένου κατά 60 μονάδες βάσης, εξαιτίας του χαμηλού σχηματισμού νέων NPEs (€46 εκ. το 2022). Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,3 δισ. ή €0,6 δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 69,2% το 2021 σε 74,6% το 2022. 
 • Η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank ενισχύθηκε σημαντικά το 2022, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 16,0% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ενισχύθηκε κατά 290 μονάδες βάσης σε 19,0%11. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 15,2%.  
 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,70 και ήταν αυξημένα κατά 19,7% σε σχέση με το 2021.
 • Στο τέλος του 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,9 δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €81,5 δισ.
 • Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3 δισ. το 2022, έναντι αρχικής προσδοκίας12 €2,3 δισ. Το 66% της αύξησης προήλθε από την Ελλάδα και το 34% από το εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,9 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €25,0 δισ., τα στεγαστικά σε €10,2 δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4 δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €4,1 δισ. το 2022 σε €57,2 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 73,1% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  σε 172,9% το 2022.
 • Το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2023-2025 διαμορφώνεται ως εξής:

 

2023

2025

Οργανική Αύξηση Ενήμερων Χορηγήσεων

~€2,8δισ.

~€3,0δισ.

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων

~€1,4δισ.

~€1,5δισ.

Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη

~€1,1δισ.

~€1,2δισ.

Απόδοση των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων13

~13,0%

~12,0%

Κέρδη ανά Μετοχή13

€0,22

€0,25

Προβλέψεις προς Δάνεια

~0,85%

~0,60%

Δείκτης NPEs

~5,2%

~4,5%

Δείκτης Κάλυψης NPEs

~68,0%

~76,0%

FLB3CET1

~16,0%

~17,4%

Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια

~19,0%

~20,0%

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του 2022:

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ