Νέα
 • ΓΔ: 1414.51 +0.09%
 • Τζίρος: 63,89 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Alpha Bank: Το στρατηγικό σχέδιο για ισχυρή αύξηση κερδών, μείωση ΜΕΑ στο 4% και μέρισμα από τα κέρδη του 2023

«Στηρίζουμε την πρόοδο στη ζωή και στην επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο» είναι ο νέο σκοπός της Alpha Bank  που παρουσίασε το νέο στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2023 – 2025.

Στο investment day που πραγματοποιήθηκε σήμερα η διοικητική ομάδα της Αlpha Bank υπό τον CEO, Βασίλη Ψάλτη, παρουσίασε σε αναλυτές και επενδυτές τους νέους επικαιροποιημένους στόχους για το 2025.

Οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας επικεντρώνονται στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού και στη δημιουργία και τη διανομή κεφαλαίων, ενώ βασίζονται στην επιτυχή υλοποίηση του Μετασχηματισμού της και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου.

Ειδικότερα:

 •  Η Τράπεζα στοχεύει σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE1 ) > 12% μέχρι το 2025.
 • Τα κέρδη θα παραμείνουν σε ανοδική τροχιά, με αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20% σε ετήσια βάση.
 • Έως το 2025, η Τράπεζα σκοπεύει στη δημιουργία €2,3 δισ. εποπτικών κεφαλαίων, ποσό που υπερβαίνει κατά €1,4 δισ. τον στόχο CET1 της Τράπεζας, ενεργοποιώντας τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους.
 • Επανέναρξη καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τις εποπτικές αρχές.
 • Πρόβλεψη για Ενσώματη Λογιστική Αξία άνω των €7 δισ. έως το 2025.

Οπως τόνισε ο Β. Ψάλτης, «σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό».

«Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, «για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Αναλυτικά το Στρατηγικό Σχέδιο 2023 – 2025 της Alpha Bank περιλαμβάνει τα εξής

Η Alpha Bank παρουσιάζει το Στρατηγικό της Σχέδιο 2023-2025, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία αξίας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της κερδοφορίας, αξιοποιώντας τη δυναμική της ισχυρής παρουσίας της στην αγορά, την ηγετική της θέση σε εξειδικευμένους και με ισχυρές προοπτικές κλάδους της οικονομίας, τη διαρκή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους Mετόχους της και την αποδεδειγμένη προσήλωσή της στην τήρηση των δεσμεύσεών της.

Στον πυρήνα της Στρατηγικής μας βρίσκεται ο νέος Σκοπός της Alpha Bank, που συνοψίζει τον ρόλο που επιθυμούμε να έχουμε έναντι της κοινωνίας. Ο σκοπός μας, «Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο» αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας για περαιτέρω μεγέθυνση μέσα από την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μας με τις εξελισσόμενες ανάγκες των Πελατών μας και με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή νέων ευκαιριών και πεδίων ανάπτυξης και
συνεργασίας. Παράλληλα, ο νέος Σκοπός μας είναι ο καταλύτης για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών των Εργαζομένων μας, την επιτάχυνση της αλλαγής της εταιρικής μας κουλτούρας με έμφαση στους πυλώνες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης και, τέλος, την οικοδόμηση μίας ισχυρής πρότασης αξίας για τους Ανθρώπους μας.

Οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας επικεντρώνονται στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού και στη δημιουργία και τη διανομή κεφαλαίων, ενώ βασίζονται στην επιτυχή υλοποίηση του Μετασχηματισμού της και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου.

Η αποφασιστική μας εστίαση στη βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου με ετήσιο ρυθμό άνω του 20%, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η ευνοϊκή δυναμική στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, που υποστηρίζεται περαιτέρω από το μακροοικονομικό περιβάλλον, θα συνεχίσει να αυξάνει τα έσοδα, ενώ η συνεχής επικέντρωση στην εξοικονόμηση κόστους θα δημιουργήσει περιθώριο ασφαλείας έναντι των πληθωριστικών πιέσεων.

Η Alpha Bank θα συνεχίσει να εστιάζει στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της και να εφαρμόζει συνετή πολιτική στις χορηγήσεις, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει το τελικό στάδιο μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για την περαιτέρω συρρίκνωση του Δείκτη ΜΕΑ, διατηρώντας παράλληλα τη διαφοροποιημένη και ανθεκτική βάση χρηματοδότησης που διαθέτει.

Η βελτίωση της κερδοφορίας και η μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) διευκολύνουν τη δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, δημιουργώντας κεφάλαια ύψους €1,4 δισ., άνω των όσων απαιτούνται για τη στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ισχυρή δέσμευση για την επιστροφή αξίας στους Μετόχους

 • Η Τράπεζα στοχεύει σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE1 ) > 12% μέχρι το 2025.
 • Τα κέρδη θα παραμείνουν σε ανοδική τροχιά, με αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20% σε ετήσια βάση.
 • Έως το 2025, η Τράπεζα σκοπεύει στη δημιουργία €2,3 δισ. εποπτικών κεφαλαίων, ποσό που υπερβαίνει κατά €1,4 δισ. τον στόχο CET1 της Τράπεζας, ενεργοποιώντας τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους.
 • Επανέναρξη καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τις εποπτικές αρχές.
 • Πρόβλεψη για Ενσώματη Λογιστική Αξία άνω των €7 δισ. έως το 2025.

Σαφώς καθορισμένοι στρατηγικοί πυλώνες για την αύξηση της κερδοφορίας

 • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική: Αύξηση των βασικών εσόδων με ετήσιο ρυθμό +7%, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και μετάπτωση του μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά κανάλια, μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% την περίοδο 2023-2025. Στόχος: ο υπερδιπλασιασμός της απόδοσης κεφαλαίων, με επίτευξη δείκτη RoCET1 περίπου 23% έως το 2025.
 • Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management: Ενίσχυση της «μηχανής του wealth» και αναβάθμιση των παρεχόμενων λύσεων για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στο private banking, τα εύπορα στρώματα και άλλα τμήματα Πελατείας με υψηλή αξία, με παράλληλες επενδύσεις σε τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών. Στόχος η εξασφάλιση ετήσιας αύξησης εσόδων (CAGR) 14% και απόδοσης Κεφαλαίων κατηγορίας (RoCET1) 26% στο σύνολο των δραστηριοτήτων Wealth and Treasury.
 • Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking: Ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου στις χορηγήσεις και διασφάλιση ισχυρών αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και συνεχή βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου. Στόχος η ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR) 4% μέσω νέων εκταμιεύσεων άνω των €14 δισ. και απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET19) στο 18%.
 • Βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου: Διπλασιασμός της κερδοφορίας με επιτάχυνση της δυναμικής των χορηγήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία στον τομέα των πληρωμών και του Wealth Management για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος η αύξηση των εσόδων κατά 14% CAGR, η μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 19% και η επίτευξη RoCET1 21% έως το 2025.
 • Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού: Συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά επίπεδα ρευστότητας. Η Alpha Bank στοχεύει στον περιορισμό του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου και διατηρώντας τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω από 80%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου.
 • Πλήρης υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας: Κλιμάκωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς και να τηρηθούν οι σταθερές δεσμεύσεις στα θέματα ESG. Στόχος η χορήγηση €3 δισ. σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance, στοχεύοντας παράλληλα να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιο της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στο πλαίσιο αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων και πλήρης ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων σε όλο το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας.
 • Οι στρατηγικοί πυλώνες υποστηρίζονται από τη διαρκή δέσμευση για ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με παράλληλη διεύρυνση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να επενδύει στην εδραίωση μίας κορυφαίας στην ελληνική αγορά πρότασης αξίας για τους Εργαζομένους της (Employee Value Proposition) και θα ενισχύσει περαιτέρω τη φιλοδοξία της να ψηφιοποιήσει πλήρως όλο το παρεχόμενο Customer Journey.

Φιλόδοξη στρατηγική που εδράζεται στην επιτυχή πορεία της Τράπεζας και τις ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

 • Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας 2019 – 2022. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η Alpha Bank εξυγίανε τον ισολογισμό της και αντιμετώπισε αποφασιστικά και αποτελεσματικά το ζήτημα των ΜΕΑ.
 • Στο διάστημα αυτό, η Τράπεζα αναβάθμισε το εμπορικό της μοντέλο, επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση σε τμήματα Πελατών υψηλής αξίας και αναδιαρθρώθηκε, με γνώμονα μία πιο λιτή δομή και με απόλυτη επικέντρωση στην ψηφιακή τεχνολογία στο σύνολο των λειτουργιών της και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παράλληλα, η Alpha Bank αναβάθμισε το πλαίσιο εταιρικής της διακυβέρνησης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ εισήγαγε ένα δυναμικό πλαίσιο αξιοποίησης του ταλέντου των ανθρώπων της.
 • Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δέσμευση της Πολιτείας για δημοσιονομική πειθαρχία να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επικείμενη αξιολόγηση για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα για την Ελλάδα.
 • Τα θεμελιώδη μεγέθη και η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης ισχυροποιούν τις βάσεις για αύξηση της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών από Επιχειρήσεις και Ιδιώτες. Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μεγεθύνεται με ρυθμό περί το 3% ετησίως έως το 2025, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία θα μειωθεί περαιτέρω και το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% ετησίως. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή δυναμική από την εισροή των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ καθώς και από την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

Β. Ψάλτης: Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ.

«Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό.

Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία.

Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας».

Δείτε αναλυτικά το δελτίο Τύπου και την ενημέρωση της Alpha Bank:

 

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ