Νέα
  • ΓΔ: 1452.28 0.00%
  • Τζίρος: 98,43 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Αλμα καθαρών κερδών 59% στο 9μηνο (490,7 εκατ.) - Στο 7,2% ο δείκτης NPEs

Ενισχυμένη δυναμική τόσο σε κερδοφορία όσο και σε κεφαλαιακή επάρκεια δείχνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου Alpha Bank, που σημείωσε άλμα καθαρών κερδών 59%, φθάνοντας €490,7 εκατ. ευρώ.

Κύριες εξελίξεις

• Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα1 Κέρδη μετά από  Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,9% για το τρίτο τρίμηνο. 

• Η Alpha Bank ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας - ορόσημο με την UniCredit, η οποία προβλέπει τη  συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, όπου δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη  ρουμάνικη τραπεζική αγορά, την επίτευξη μακροπρόθεσμης εμπορικής συνεργασίας σε διαφορετικούς  τραπεζικούς τομείς και την αγορά στρατηγικού μεριδίου στην Alpha Bank από την UniCredit. 

• Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε  €31,8 δισ., 1% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων στην  Ελλάδα και των Διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

• Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €52,3 δισ. Τα υπό Διαχείριση  Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις  ενισχύθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 25% των εγχώριων  καταθέσεων της Τράπεζας, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των  επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου, ακολουθώντας  την τάση που παρουσιάζει ο κλάδος. 

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,2% το γ’ τρίμηνο,  μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης  δραστηριότητας που παρουσιάζει η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings), της περαιτέρω  εξυγίανσης του ισολογισμού και της θετικής επίπτωσης (-20 μονάδες βάσης) από την πώληση ενός  Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής τον  Οκτώβριο (Συναλλαγή Cell). Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο,  σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αυξήθηκε κατά 1  ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε στο 41%, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) αντιστάθμισε πλήρως την απόσχιση του χαρτοφυλακίου δανείων με υψηλό ποσοστό κάλυψης πιστωτικού  κινδύνου. 

• Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τους Δείκτες FL CET1 και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ενισχύονται κατά  177 μονάδες βάσης και 308 μονάδες βάσης αντίστοιχα, από την αρχή του έτους. Το γ’ τρίμηνο, ο Δείκτης  Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1),  διαμορφώθηκε σε 13,7%, ενισχυμένος κατά 33 μονάδες βάσης (μ.β.), ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 50 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου και κατά 15 μ.β. λαμβανομένης  υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα  Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET12, διαμορφώθηκε σε  13,9% ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18,2%.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 

• Η αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο (+8%), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων  επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Το Καθαρό Επιτοκιακό  Περιθώριο ανήλθε σε 2,6%. Στο εννεάμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 45,8% σε σχέση με  την αντίστοιχη περίοδο του 2022.  

• Ενισχυμένη επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες τα οποία αυξήθηκαν κατά 11,8% σε τριμηνιαία  βάση και ανήλθαν σε €108,5 εκατ. καταγράφοντας ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Στο Εννεάμηνο, τα  επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του  2022, σε συγκρίσιμη βάση - λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών  καρτών. 

• Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε  €235,5 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. Στο Εννεάμηνο 2023, τα  επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν αμετάβλητα3, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις  επενδύσεις σε υποδομές, σε συμφωνία με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου  μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Εννεάμηνο 2022. 

• Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 18,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της  ενίσχυσης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους και της βελτιωμένης επίδοσης στα έσοδα από προμήθειες. Το Εννεάμηνο 2023, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ενισχύθηκε κατά +74,2%, ως αποτέλεσμα της  αύξησης των κύριων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (+34,4% σε ετήσια βάση). 

• Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας την εξυγίανση  του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και τη θετική τάση που παρατηρείται αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας  του Ενεργητικού.  

• Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €208,1 εκατ. το γ’ τρίμηνο  2023, είναι τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε στα €188 εκατ. μη  συμπεριλαμβανομένων: α) των Ζημιών απομείωσης παγίων και συμμετοχών (€7 εκατ.), β) των  Κερδών/(Ζημιών) από πώληση παγίων και συμμετοχών (€7 εκατ.), γ) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ  (€2 εκατ.) και δ) Λοιπών αναπροσαρμογών και Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω (€22 εκατ.).

Ψάλτης: H συμφωνία θα  ενδυναμώσει το δίκτυό μας και θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις υπηρεσίες που προσφέρουμε  στους Πελάτες μας, εδραιώνοντας  την ηγετική μας θέση

«Πριν αναφερθώ στην επίδοσή μας το τρίτο τρίμηνο, θα ήθελα να υπογραμμίσω μία σημαντική  στιγμή για την Τράπεζά μας, που καταγράφηκε μετά την ολοκλήρωση του γ’ τριμήνου.  

Τον Οκτώβριο, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώσαμε μία συναλλαγή-ορόσημο, τη  στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με την UniCredit, που αναμένεται να αποφέρει  σημαντική αξία για τους Μετόχους μας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση ενός  μεγάλου ευρωπαϊκού στρατηγικού ομίλου στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά το ξέσπασμα  της δημοσιονομικής κρίσης πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.  

Στη Ρουμανία, μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών της Alpha Bank και της UniCredit,  δημιουργούμε μία Τράπεζα με μέγεθος ικανό να διεκδικήσει την κορυφή της ρουμανικής  αγοράς, εξασφαλίζοντας αντίτιμο ύψους €300 εκατ. και μετοχική συμμετοχή 9,9% στο νέο, κοινό  τραπεζικό σχήμα. Διατηρούμε, δηλαδή, με έναν κεφαλαιακά αποδοτικό τρόπο την παρουσία μας  στη χώρα ώστε να αξιοποιήσουμε τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές της.  

Στην Ελλάδα, προχωρούμε σε ευρεία εμπορική συμφωνία, η οποία συνδυάζει κορυφαία στην  αγορά τεχνογνωσία και προϊόντα, με παράλληλη επίτευξη σημαντικών συνεργειών. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμώσουμε το εγχώριο δίκτυό μας και θα αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις  υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Πελάτες μας, εδραιώνοντας έτσι την ηγετική μας θέση. 

Αναγνωρίζοντας την ισχυρή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις αναπτυξιακές προοπτικές  της Alpha Bank, η UniCredit υπέβαλε επίσης προσφορά για το ποσοστό των μετοχών που  κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζά μας. Η συμφωνία αυτή,  εφόσον εγκριθεί, θα επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση της Alpha Bank, και θα οδηγήσει στην  είσοδο ενός στρατηγικού εταίρου που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στην  Ευρώπη, χαρακτηριστικά που θα αξιοποιήσουμε το προσεχές διάστημα. 

Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ιδιαιτέρως θετική υποδοχή αυτής της συμφωνίας από όλα  τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρεία αναγνώριση των ωφελειών που θα αποφέρει.  Βρισκόμαστε μπροστά σε μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Τράπεζάς μας. Μία στιγμή  που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.  Ταυτόχρονα, όμως, με τις εργώδεις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μας με  την UniCredit, συνεχίσαμε να υλοποιούμε αποφασιστικά τη στρατηγική μας καθ’ όλη τη διάρκεια  του τρίτου τριμήνου, επιτυγχάνοντας για ακόμη μία φορά ισχυρές χρηματοοικονομικές  επιδόσεις.  

Συγκεκριμένα, η κερδοφορία διατήρησε την ανοδική της τροχιά, με το Καθαρό Έσοδο από  Τόκους να σημειώνει αύξηση κατά 8,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Παράλληλα,  συνεχίσαμε τη συνετή διαχείριση του ισολογισμού μας, με τον Δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων  Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να περιορίζεται στο 7,2%. Τον Οκτώβριο προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση  του Project Cell, που περιορίζει περαιτέρω το προφίλ κινδύνου του ισολογισμού μας με τρόπο  κεφαλαιακά ουδέτερο, ενώ μειώνει τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,2%.  

Πέραν από τις σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες, επιβεβαιώσαμε την ισχυρή δέσμευσή μας να  τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας. Στη Ρόδο, που ανακάμπτει από τις  καταστροφικές πυρκαγιές, χρηματοδοτήσαμε τη δεντροφύτευση και αισθητική ανάπλαση ενός  σημαντικού μέρους του οδικού δικτύου. Ταυτόχρονα, υποστηρίξαμε χρηματοδοτικά αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές μελέτες, ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της  εικόνας του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως. Επίσης, διαθέσαμε, από κοινού με τις άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, το ποσό των €50 εκατ. για τη στήριξη  νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές στη  Θεσσαλία.  

Παράλληλα, ήταν τιμή για την Τράπεζά μας που η συμβολή μας στην ελληνική κοινωνία και την  προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίστηκε στα Hellenic Responsible Business Awards  τον Ιούλιο, και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο ένα δίκαιο και  συμπεριληπτικό αύριο.  

Στο μακροοικονομικό πεδίο, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με  την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από την S&P και την ανάκτηση της  επενδυτικής βαθμίδας. Πρόκειται για μία κομβικής σημασίας εξέλιξη, που σηματοδοτεί την  αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις αναπτυξιακές προοπτικές και τη  σταθερότητα της Ελλάδας – εμπιστοσύνη, η οποία αντανακλάται περαιτέρω στη συμφωνία που  επιτύχαμε με την UniCredit. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπροσθοβαρείς δράσεις που αναλάβαμε  ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική μας για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για  τους Μετόχους μας και, πλέον, με τη στήριξη ενός ισχυρού στρατηγικού εταίρου,  δημιουργούνται οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον».

Προοπτικές 

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν μεταβάλει το διεθνές επιτοκιακό περιβάλλον, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους  δανεισμού και σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης, επιμηκύνοντας πιθανότατα την περίοδο της περιοριστικής  νομισματικής πολιτικής. Παρότι οι προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης έχουν μετριαστεί, η Ελλάδα αναμένεται να  διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2023, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να εκτιμάται στο +2,4%, ποσοστό  υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η εκτιμώμενη αύξηση αναμένεται να προέλθει από την εισροή πόρων μέσω  των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, την αύξηση της απασχόλησης και την ενισχυμένη τουριστική περίοδο που στηρίζουν  την κατανάλωση των νοικοκυριών. Ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας σε ένα μοντέλο  οικονομικής μεγέθυνσης με έμφαση στις επενδύσεις, αποτυπώνεται στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και  υποστηρίζεται από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για το αξιόχρεο της χώρας. 

Η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου, πετυχαίνοντας βελτίωση της κύριας  κερδοφορίας, ενίσχυση του ισολογισμού και οργανική δημιουργία κεφαλαίων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον  εξορθολογισμό του κόστους. Οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις της Τράπεζας εν μέσω ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος  επιτοκίων οδήγησαν σε περαιτέρω αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας για το 2023 σε πάνω από 11,5% (από >11% τον  Αύγουστο). 

Η Alpha Bank ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου τη σύναψη συνεργασίας-ορόσημο με την UniCredit. Οι δύο τράπεζες θα  συγχωνεύσουν τις θυγατρικές τους στη Ρουμανία, δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη ρουμάνικη τραπεζική  αγορά. Επιπλέον θα συνάψουν μακροπρόθεσμη εμπορική συνεργασία σε διαφορετικούς τομείς, με την UniCredit να αποκτά μερίδιο στην Alpha Bank. Η συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα Καθαρά Κέρδη, ενώ η  εμπορική συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας  σε αύξηση της Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με δυνατότητα  περαιτέρω ανόδου. Η συναλλαγή βελτιστοποιεί περαιτέρω την κατανομή κεφαλαίων, ενώ επιτρέπει στον Όμιλο να  διατηρήσει την ανοδική του πορεία από τη δημιουργία αξίας και τις ευνοϊκές προοπτικές που παρουσιάζει η Ρουμανία.  Τέλος, εδραιώνει την ηγετική θέση της Alpha Bank σε βασικούς τραπεζικούς τομείς στην εγχώρια αγορά. 

Κερδοφορία 

Ενίσχυση του Καθαρού Εσόδου Τόκων και των Προμηθειών ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και  αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας 

• Αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων κατά 8,4% ή 9,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ως αποτέλεσμα των  υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Το Εννεάμηνο 2023, το  Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 45,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. 

• Τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 11,8% σε σχέση με το β’ τρίμηνο και ανήλθαν σε €108,5 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών Πιστωτικών Καρτών και Πληρωμών, της υψηλότερης συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς και της αύξησης των προμηθειών  χορηγήσεων. 

• Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% το γ’ τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της  Διοίκησης για το 2023. 

• Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

Ενίσχυση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων (+8,4% σε τριμηνιαία βάση), ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων  από χορηγήσεις και των εσόδων χρεογράφων 

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 8,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €476,9 εκατ. Η επίδοση του τριμήνου  επηρεάστηκε θετικά κατά €5,1 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, από το μεγαλύτερο ημερολογιακά τρίμηνο και αρνητικά κατά €8 εκατ. από την απόσχιση των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ «Sky» και «Hermes». Σε επαναλαμβανόμενη  βάση, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά +9,1%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων και των εσόδων χρεογράφων, τα οποία αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους των καταθέσεων καθώς και το αυξημένο κόστος από την  έκδοση ομολόγων. Η ενισχυμένη επίδοση των εσόδων χρεογράφων αντικατοπτρίζει τη νέα οργανωτική δομή και  στρατηγική του Ομίλου η οποία προσβλέπει στη δυναμική διαχείριση του ισολογισμού με σκοπό τη δημιουργία εσόδων  από τόκους προερχόμενων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων με χαμηλή διακύμανση μεσοπρόθεσμα. Το Καθαρό  Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε κατά περίπου 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 2,6%. 

Ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες κατά 11,8% το γ’ τρίμηνο 

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €108,5 εκατ., αυξημένα κατά 11,8% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών Πιστωτικών Καρτών και Πληρωμών, της υψηλότερης συνεισφοράς των εργασιών  διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς και της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων. Το Εννεάμηνο, τα  επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 6,8%, σε συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένης υπόψη της  απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων, των  προμηθειών Πιστωτικών Καρτών καθώς και της υψηλότερης συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε -€13,8 εκατ. λόγω της ανταλλαγής βραχυπρόθεσμων  ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. 

Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €15,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2023. 

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% το γ’ τρίμηνο 

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε τριμηνιαία βάση ή κατά €3,5 εκατ. και ανήλθαν σε  €235,5 εκατ., λόγω της μείωσης στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα, ως αποτέλεσμα της αναστροφής στον φόρο ακίνητης  περιουσίας καθώς και των χαμηλότερων ασφαλίστρων, αμοιβών και εξόδων τρίτων, τα οποία αντιστάθμισαν πλήρως την  αύξηση των Δαπανών προσωπικού καθώς και τις υψηλότερες αποσβέσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε υποδομές.  

Τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε €235,5 εκατ., μειωμένα κατά 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο  τρίμηνο, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της σταθερής επίδοσης σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου στις 79 μονάδες βάσης 

Σε οργανικό επίπεδο, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε €53,5 εκατ., σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με €53,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έξοδα διαχείρισης δανείων της Cepal  ανήλθαν σε €12,9 εκατ. έναντι €12,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα έξοδα που σχετίζονται με συναλλαγές  συνθετικής τιτλοποίησης ανήλθαν σε €9,9 εκατ. από €7,4 εκατ. το β’ τρίμηνο. 

Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών Απομείωσης που αφορούν σε συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, το Κόστος  Πιστωτικού Κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στις 79 μ.β. (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης) έναντι 76 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο. Λαμβάνοντας υπόψη την  επίπτωση των συναλλαγών, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώνεται σε 84 μ.β., εκ των οποίων 5 μ.β. σχετίζονται με συναλλαγές ΜΕΑ, έναντι 81 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο. 

Η συνολική επίπτωση από τις συναλλαγές ΜΕΑ4 ήταν θετική για το τρίμηνο και ανήλθε σε €2 εκατ. ως αποτέλεσμα της  αναστροφής απομειώσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού ύψους €7,2 εκατ. που σχετίζονται με τη συναλλαγή «Skyline» έναντι €5 εκατ. θετικής επίπτωσης το β’ τρίμηνο 2023. 

Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης κατέγραψαν αναστροφή €13,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας κυρίως τη θετική  επίπτωση στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. 

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού 

Αύξηση στο χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων σε τριμηνιαία βάση (+1%) 

Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €1,9 δισ. το γ’ τρίμηνο και αφορούν κυρίως στους κλάδους της  ενέργειας, του εμπορίου, των μεταφορών, της μεταποίησης και του τουρισμού. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική  αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €5,2 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos».

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής  προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») αυξήθηκε σε €31,8 δισ. (+0,9% σε τριμηνιαία βάση ή €0,3  δισ.) το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας τη μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια λόγω εποχικότητας και την επιβράδυνση των  αποπληρωμών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, τα Εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά  1,4%. 

Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €0,1 δισ., λόγω των αυξημένων αποπληρωμών, ενώ οι  νέες εκταμιεύσεις αναμένεται να επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα τρίμηνα. 

Αύξηση των καταθέσεων κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση από Επιχειρήσεις. Μετατόπιση σε προθεσμιακές  καταθέσεις, +1 π.μ. σε τριμηνιαία βάση 

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €52,3 δισ.,  λόγω εισροών προθεσμιακών καταθέσεων κυρίως από Επιχειρήσεις. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν  κατά €2,2 δισ. ή 4,5%. 

Η στροφή προς τις προθεσμιακές καταθέσεις συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο, μολονότι με μειωμένο ρυθμό, με τις  προθεσμιακές καταθέσεις, εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου, να αντιπροσωπεύουν το 25% της  εγχώριας καταθετικής βάσης, ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το β’ τρίμηνο. Το κόστος των  προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε κατά 2,19%, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από τις προθεσμιακές καταθέσεις  σε δολάρια, έναντι 1,86% το προηγούμενο τρίμηνο. Το γ’ τρίμηνο, η αύξηση των επιτοκίων στο σύνολο των εγχώριων καταθέσεων, ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta), διαμορφώθηκε σε 15%, με τον αντίστοιχο  συντελεστή των καταθέσεων σε Ευρώ να ανέρχεται σε 12%, λόγω της αργής μετάβασης στις προθεσμιακές καταθέσεις και  του υψηλότερου επιτοκίου Euribor. 

Υψηλοί Δείκτες ρευστότητας 

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €5 δισ. στο τέλος του γ’ τριμήνου 2023. Το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 128 μ.β. από 118 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους καταθέσεων καθώς και του κόστους χρηματοδότησης  από την ΕΚΤ. 

Η ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε  περαιτέρω και ανήλθε σε 74%. Επιπλέον, ο δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ενισχύθηκε σε 191% από 183% το  προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το εποπτικό όριο και τους στόχους της Διοίκησης.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου 

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 7,2%, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση 

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά €0,1 δισ. το γ’ τρίμηνο και ανήλθαν σε €2,9 δισ., καθώς οι μειωμένες εισροές αντισταθμίστηκαν πλήρως από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 7,2% το γ’  τρίμηνο, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου 41% 

Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου αυξήθηκε σε 41% στο τέλος του γ’ τριμήνου  2023, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 114%. Ο  Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 81%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης  Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 148%.  

Ο Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ αντικατοπτρίζει τη δομή του υποκείμενου χαρτοφυλακίου ΜΕΑ, το οποίο απαρτίζεται κατά το  μεγαλύτερο ποσοστό από ΜΕΑ Ιδιωτών με εξασφαλίσεις, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αφορά σε (ρυθμισμένα) ενήμερα  ανοίγματα, με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση. Από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου ύψους €2,9 δισ., τα μισά αφορούν σε στεγαστικά δάνεια (ποσοστό 50% του συνόλου), ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από  ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (45% του συνόλου ή €1,3 δισ.) 

Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Οργανική δημιουργία κεφαλαίων 0,5% το γ’ τρίμηνο. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του Δείκτη FL CET1  κατά περίπου 27 μ.β. από προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων  

Τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) ανήλθαν σε €4,5 δισ.,  ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης (FL CET1) διαμορφώθηκε σε 13,9% ή 13,7% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για  διανομή μερίσματος, ενισχυμένος κατά 48 μ.β. το γ’ τρίμηνο, μη συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος που  θα προκύψει από την οργανική κερδοφορία. Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές MEA, ο Δείκτης Κεφαλαίων  Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) ενισχύεται περαιτέρω και  διαμορφώνεται στο 13,9%. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προγραμματίσει και άλλες συνθετικές τιτλοποιήσεις  εξυπηρετούμενων δανείων εντός του δ’ τριμήνου 2023, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον Δείκτη κατά περίπου 27 μ.β. 

Τον Σεπτέμβριο 2023, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανήλθε σε  18,2%, συμπεριλαμβανομένης της προαναφερθείσας θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του  Ενεργητικού (RWAs) από συναλλαγές. 

Διεθνείς Δραστηριότητες 

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους από τις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε €29 εκατ., από €33 εκατ.  το προηγούμενο τρίμηνο και €19 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6% το  γ’ τρίμηνο, ενώ τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6%.  

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των  Γενικών διοικητικών εξόδων καθώς και των Αμοιβών και εξόδων Προσωπικού, που προήλθε κυρίως από τη θυγατρική  του Ομίλου στο Λονδίνο. Επιπλέον, το γ’ τρίμηνο καταγράφηκαν προβλέψεις €7 εκατ. έναντι προβλέψεων ύψους €2  εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα υπόλοιπα των δανείων (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις) ενισχύθηκαν σε €4,3 δισ. (+2% σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε €6,2 δισ. 

Το Εννεάμηνο 2023, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Έσοδα μετά από φόρους ανήλθαν σε €89 εκατ. από €40 εκατ. το  Εννεάμηνο 2022, ως αποτέλεσμα κυρίως της ενισχυμένης επίδοσης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων (+61%), που προέκυψε  από τα υψηλότερα επιτόκια καθώς και από τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας (Δείκτης Εξόδων  προς Έσοδα μειωμένος κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση), συνεισφέροντας 16% στην κερδοφορία του  Ομίλου και ενισχύοντας την αποδοτικότητα του απασχολούμενου κεφαλαίου CET18 στο 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ