Νέα
 • ΓΔ: 1041.51 +0.82%
 • Τζίρος: 118,32 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Εκκρεμείς συντάξεις: Τα 6 βήματα για ταχύτερη έκδοση - Αναλυτικά παραδείγματα

Συνταξιούχοι
Συνταξιούχοι / Πηγή: Intime

Δόθηκε στη δημοσιότητα τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την ανάθεση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες (δικηγόρους - λογιστές) της έκδοσης βεβαιώσεων και σχεδίων αποφάσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου απονομής των συντάξεων τόσο για τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης όσο και για τις ήδη εκκρεμείς. 

Σύμφωνα με την τροπολογία, τις σχετικές εργασίες θα αναλαμβάνουν δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει 3 έτη στο επάγγελμα αλλά και λογιστές Α’ βαθμού αφού πιστοποιηθούν στον ΕΦΚΑ με διαδικασία παρακολούθησης σεμιναρίων που θα αναλάβουν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα επιμελητήρια. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων στον e-ΕΦΚΑ από το οποίο ο ασφαλισμένος θα επιλέγει τον επαγγελματία που επιθυμεί να συνεργαστεί για την τέλεση κάποιας των εργασιών. Η επιλογή θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση που θα καταχωρείται στον e-ΕΦΚΑ.

Η αμοιβή των επαγγελματιών θα γίνεται με καταβολή αποζημίωσης από τον e-ΕΦΚΑ η οποία θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη ενώ το ύψος της αποζημίωσης ανά εργασία αναμένεται να οριστικοποιηθεί αργότερα με την έκδοση υπουργικής απόφασης. Βέβαια δεν αναφέρεται ρητά αν θα περιορίζεται η αμοιβή στα ποσά που ο e-ΕΦΚΑ θα καθορίσει ή θα μπορεί ο επαγγελματίας να συμφωνεί επιπλέον αμοιβή με τον ασφαλισμένο.

Οι εργασίες που θα μπορούν να ανατεθούν σε πιστοποιημένους επαγγελματίες είναι οι εξής:

 1. Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση ουσιαστικά θα είναι μια καταμέτρηση των ημερών ασφάλισης του ενδιαφερόμενου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στην έκδοση της συνταξιοδοτικής του απόφασης. Η εν λόγω βεβαίωση θα χρησιμεύσει ιδιαίτερα στους δημοσίους υπαλλήλους για τους οποίους η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης καθυστερεί λόγω διαδοχικής ασφάλισης με το ΙΚΑ ή άλλο οργανισμό.
 2. Βεβαίωση ύπαρξης ή μη οφειλόμενων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου αλλά και υποβολή αίτησης για ρύθμιση. Η εν λόγω βεβαίωση δεν διευκρινίζεται αν θα αντικαταστήσει την ασφαλιστική ενημερότητα αλλά σίγουρα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταχεία ένταξη σε ρύθμιση και για την έκδοση άμεσα συνταξιοδοτικής απόφασης. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ασφαλισμένους που έχουν ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ ή ΤΣΑ αλλά και μηχανικούς και γιατρούς για τους οποίους η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης καθυστερεί λόγω ελέγχου οφειλών.
 3. Βεβαίωση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και υπολογισμός του σχετικού ποσού που θα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος. Πρόκειται ουσιαστικά για τη διαδικασία αναγνώρισης πλασματικών ετών με την οποία δημιουργείται επιπλέον καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων καθώς εμπλέκονται οι υπηρεσίες αναγνώρισης. Πλέον ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα μπορεί να υπολογίζει το χρόνο που απαιτείται για την εξαγορά για θεμελίωση ή προσαύξηση της σύνταξης και θα εκδίδει σχετική βεβαίωση. Με την εν λόγω βεβαίωση ο ασφαλισμένος θα μπορεί να προσέρχεται και να καταβάλει το σχετικό ποσό στον e-ΕΦΚΑ.
 4. Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης. Εντός της τελευταίας διετίας πριν από τη συνταξιοδότησης του ο ασφαλισμένος θα μπορεί να προσέρχεται σε πιστοποιημένους επαγγελματίες κι να εκδίδει συγκεντρωτική βεβαίωση του χρόνου ασφάλισής του, των φορέων που έχει διανυθεί ο εν λόγω χρόνος και  τυχόν οφειλών. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα αποτελούν πρόκριμα για την άμεση έκδοση συνταξιοδοτική απόφασης.
 5. Σχέδιο διακανονισμού οφειλών. Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να απευθύνεται σε πιστοποιημένο επαγγελματία ώστε να εκδίδεται σχέδιο διακανονισμού των οφειλών του και παρακράτησης από τη σύνταξη. Έτσι κατά την υποβολή της αίτησης θα πιστοποιείται τόσο το συνολικό ποσό της οφειλής όσο και το πώς αυτό θα διακανονίζεται με τη διαδικασία της εφαπαξ καταβολής ενός μέρους και παρακράτησης του υπολοίπου (ως τις 20.000 €). Έτσι θα αποφεύγεται η τεράστια αναμονή ως τον τελικό έλεγχο αλλά και η ασφυκτική προθεσμία των 2 μηνών για την εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού από τους ασφαλισμένους.
 6. Εκδοση σχεδίου συνταξιοδοτικής απόφασης. Το δυσκολότερο εγχείρημα στα όσα προβλέπει η σχετική τροπολογία είναι το συγκεκριμένο καθώς ο ασφαλισμένος μετά την υποβολή της αίτησης για τη σύνταξη του θα απευθύνεται στον πιστοποιημένο επαγγελματία για την έκδοση σχεδίου απόφασης για κύρια ή επικουρική σύνταξη και υποβολή αυτού στο ΕΦΚΑ. Για το σκοπό αυτό ο επαγγελματίας θα κάνει ειδική υπαγωγή στις διατάξεις συνταξιοδότησης και επιβεβαίωση της ύπαρξης των σχετικών προϋποθέσεων. Μετά την υποβολή του σχεδίου ο ΕΦΚΑ θα επικυρώνει και θα υπολογίζει το ποσό της σύνταξης. Αν παρέλθουν 30 ημέρες από την υποβολή του σχεδίου και αυτό δεν έχει εγκριθεί θεωρείται ότι έχει γίνει αυτομάτως αποδεκτό και η απόφαση έχει εκδοθεί με αφετηρία το μήνα υποβολής πράγμα που σημαίνει ότι η σύνταξη θα ξεκινά από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ως ορίζουν σήμερα οι σχετικές διατάξεις.

Ο ασφαλισμένος μέσω του εκπροσώπου του πιστοποιημένου επαγγελματία θα καταθέτει τις βεβαιώσεις και τα σχέδια αποφάσεων μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης σε ψηφιοποιημένα έντυπα αντίγραφα εν α θα εξακολουθεί να τηρείται η διαδικασία της ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δεκαπέντε ημερών από τη υποβολή της αίτησης της περ. στον e-ΕΦΚΑ.

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέτρου στους κατά τόπους ΕΦΚΑ θα διατεθούν υπάλληλοι με αντικείμενο τη συνεργασία και την εξυπηρέτηση των πιστοποιημένων δικηγόρων / λογιστών.

Σημαντική όμως είναι και η ρύθμιση της ευθύνης για την έκδοση παροχών με βάση τις ως άνω βεβαιώσεις καθώς ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα είναι εις ολόκληρον υπεύθυνος για ποσά που καταβάλλονται σε παροχές, ενώ προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάνει τα 10.000 ευρώ αλλά και στέρηση της πιστοποίησης για μια 5ετία.

Παραδείγματα:

 • Ασφαλισμένος δημόσιος υπάλληλος με χρόνο στο ΙΚΑ πρόκειται να παραιτηθεί από την υπηρεσία. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τροπολογία θα μπορεί να απευθυνθεί σε πιστοποιημένο επαγγελματία για την έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης για το ΙΚΑ. Με την εν λόγω βεβαίωση η σύνταξή του θα μπορεί να εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ΧΩΡΙΣ αλληλογραφίες για συγκέντρωση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης.
 • Ασφαλισμένος σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί σε 1 χρόνο από σήμερα. Θα μπορεί να απευθυνθεί σε πιστοποιημένο επαγγελματία για την έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης και οφειλών ώστε όταν θα έρθει ο μήνας υποβολής της αίτησης για σύνταξη αυτή να εκδοθεί άμεσα.
 • Ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ με οφειλές 25.000 € θα μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με βεβαίωση οφειλών που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία ώστε να καταβάλλει το ποσό των 5.000 € και το υπόλοιπο να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του. Η εν λόγω διαδικασία θα επισπεύσει κατά πολύ την έκδοση της σύνταξης.
 • Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που χρειάζεται πλασματικούς χρόνους για να συνταξιοδοτηθεί θα μπορεί να απευθυνθεί σε πιστοποιημένο επαγγελματία ο οποίος θα του υπολογίσει τους χρόνους και το κόστος και θα μπορεί να προχωρήσει σε άμεση έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης χωρίς αναμονή για αλληλογραφίες με άλλα τμήματα.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ