Νέα
  • ΓΔ: 1445.25 -0.05%
  • Τζίρος: 21,69 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Επικουρική ασφάλιση: Σε ΦΕΚ ο νέος νόμος - Τι αλλάζει από το 2022 για τους νέους

υπουργείο εργασίας
Πηγή: InTime

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Σκοπός του νέου νόμου, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων, είναι η εισαγωγή και εφαρμογή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους συνταξιούχους, καθώς και στη βιωσιμότητα ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η οργάνωση της δημόσιας υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης με βάση το οικονομικό σύστημα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα προκαθορισμένων εισφορών για το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης.

Οι βασικές συνιστώσες

Η μεταρρύθμιση αφορά μόνο την επικουρική ασφάλιση και τους νέους εργαζόμενους και η κύρια σύνταξη παραμένει ως έχει.

Το ΤΕΚΑ που θα ιδρυθεί θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνονται με ιδιαίτερα αυστηρές αξιοκρατικές διαδικασίες (πάντα υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ). Η λειτουργία του βασίζεται στην επαγγελματική διαχείριση, υιοθετούνται πρότυπα καλής διακυβέρνησης.

Στο νέο νόμο προβλέπονται δύο εγγυήσεις.

  • προς τους ασφαλισμένους του υφισταμένου συστήματος, ότι οι συντάξεις τους θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τους τωρινούς κανόνες και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή σύνταξης και
  • προς τους ασφαλισμένους του νέου συστήματος ότι η σύνταξη που θα λάβουν θα αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο ποσό των εισφορών που έχουν καταβάλει σε πραγματικούς όρους - δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση του πληθωρισμού.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν δύο ευνοϊκές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα:

Πρώτον, σε ασφαλισμένους που δεν συμπληρώσουν δεκαπενταετία ασφάλισης επιστρέφονται οι εισφορές τους σε πραγματικούς όρους (αλλά όχι οι αποδόσεις των επενδύσεών τους).

Δεύτερον, σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου με χαμηλές εισφορές, παρέχεται σύνταξη που να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στις εισφορές δεκαπενταετίας ανειδίκευτου εργάτη.

Τα σημαντικότερα άρθρα του νόμου

Άρθρο 75. Καθορίζεται το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., για κύρια σύνταξη (13,33%) και για υγειονομική περίθαλψη (6,95%), από πρόσωπα που αμείβονται με

Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.). και τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς.

Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για την καταβολή των προαναφερόμενων εισφορών.

Εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, για ειδικές περιπτώσεις προσώπων επί των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ.

Ορίζεται ο χρόνος έκδοσης των Π.Π.Υ. επί των οποίων έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω.

Άρθρο 76. Τροποποιείται, αναδρομικά από 1.1.2020, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης από εργόσημο του π. Ο.Γ.Α

Άρθρο 81. Παρατείνεται για ακόμη ένα έτος μέχρι την 31η. 12.2022 (ισχύει έως 31.12.2021), η οριζόμενη στο άρθρο 31 του ν. 4756/2020, μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Η απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από την ανωτέρω μείωση, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 83. Δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας, οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων -Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για την έμμισθη απασχόλησή τους, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασφαλισμένες. Σε περίπτωση παράλληλης υποχρέωσης καταβολής εισφορών, δικαιούνται την υψηλότερη παροχή μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 86. Παρατείνεται έως την 31η.12.2021 (έληξε 31.12.2020) η προθεσμία υποβολής αίτησης για ευθύνη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε διοικήσεις νομικών προσώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Άρθρο 91. Μεταβάλλεται (από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση σε απόδοση πόρου), ο χαρακτηρισμός των δαπανών των κλάδων “Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση” (Λ.Α.Ε.Κ.) και “Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής” της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996.

Άρθρο 93. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, με κ.υ.α., των χρονικών διαστημάτων για τα οποία χορηγείται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις του πολιτισμού (οικονομική κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου) και επιπροσθέτως προβλέπεται η εφαρμογή της και για άλλα χρονικά διαστήματα.

‘Άρθρο 95. Για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2018-2020) η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις για τους ιδιοκτήτες αυτών. Ομοίως, παρατείνεται και για το 2021, η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των ανωτέρω πυρκαγιών.

‘Άρθρο 96. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2021, από την 27η Αυγούστου 2021 που ισχύει σήμερα. Ο τρόπος καταβολής του φόρου τροποποιείται αντίστοιχα και οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 17η.09.2021 (αντί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 που ισχύει σήμερα), η τρίτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Εξαιρετικά, για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων παρατείνεται μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Η προβλεπόμενη έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών εξακολουθεί να χορηγείται ως ισχύει, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι την 27η.08.2021.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Περισσότερα