Νέα
 • ΓΔ: 1453.67 +0.46%
 • Τζίρος: 39,00 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΒΕ: Πρόγραμμα κατάρτισης για 3.500 άτομα με αμοιβή 750 ευρώ

Πηγή: Pexels

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) πραγματοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 24:00. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) (μικτά). Οι συνολικές ώρες της κατάρτισης ανέρχονται σε 150 και οι ωφελούμενοι θα λάβουν 750 ευρώ μικτά

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, 3.500 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι, εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς της οικονομίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 3 και 4 της Πράξης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων των επιλέξιμων Περιφερειών του έργου (Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης.
 • Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, κλπ., Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ 
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και έπειτα).
 • Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφετε:
 • Α.Φ.Μ
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον “International Bank Account Number (IBAN), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο υποψήφιος.

Οι εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης μπορούν να υποβάλλουν ή βεβαίωση εργοδότη η οποία θα πιστοποιεί την απασχόληση τους και το είδος αυτής, ή Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακα απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης, ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας.

Εφόσον είναι εποχικά εργαζόμενοι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ και προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 • Είτε από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
 • Είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
 • Είτε από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
 • Είτε από Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Σημειώνεται ότι ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΒΕ), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr , στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι:

ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης που έχουν προκηρυχθεί.
Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των προτοτύπων

Σημείωση:

Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το  https://employees.yeka.gr/ (κάνοντας login με τους κωδικούς taxisnet, διαλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και το ανάλογο έντυπο)

Ο Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης εκδίδεται στην διεύθυνση www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ)

Για υποβολή αίτησης ΕΔΩ

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ