Νέα
  • ΓΔ: 889.37 +1.24%
  • Τζίρος: 8,22 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα ελέγχονται δράσεις και προαπαιτούμενα - Το πρώτο τεστ

Πηγή: Eurokinissi
Πηγή: Eurokinissi

Στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων τίθενται την προσεχή εβδομάδα τα 15 προαπαιτούμενα που συνδέονται με την εκταμίευση της πρώτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για το πρώτο κρίσιμο τεστ που θα δώσει η χώρα σχετικά με την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το ταμείο.

Τα ορόσημα αφορούν, μεταξύ άλλων, την έναρξη ισχύος του εργασιακού νόμου, την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, το νομικό πλαίσιο για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, την έναρξη νομοθεσίας για το clawback, την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα, μέσω ενός νέου νόμου για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Ευρωπαίοι θα ελέγξουν εάν ολοκληρώθηκαν οι δράσεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων προκειμένου να δώσουν το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της πρώτης δόσης.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία ελέγχου

Παράλληλα, με σχετική απόφαση περιγράφεται ακριβώς η διαδικασία ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκυλακάκης: Επενδύσεις ύψους 30 δισ. ευρώ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Τράπεζες: Πώς θα χρηματοδοτηθούν περισσότερες ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδικότερα:

1. Οι έλεγχοι των Δράσεων και των Έργων αποσκοπούν στη βεβαίωση α) της ορθής εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, β) της ικανοποιητικής επίτευξης των εγκεκριμένων Οροσήμων και Στόχων γ) της αποφυγής της απάτης και της διαφθοράς, δ) της μη σύγκρουσης συμφερόντων και ε) της μη διπλής χρηματοδότησης των Δράσεων και των Έργων.

2. Για την επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης του Έργου, ορίζεται, κατόπιν ανάθεσης σχετικής σύμβασης από τους Φορείς υλοποίησης, Ανεξάρτητος Ελεγκτής, ο οποίος διενεργεί διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους στο Έργο. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχει και βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και τη μη ανάσχεση ήδη επιτευχθέντων Οροσήμων και Στόχων του ελεγχόμενου έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών, την ολοκλήρωση του Έργου και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού και ενωσιακού δικαίου και ιδίως των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της Διπλής Χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση του Έργου και τη διαχείριση των κονδυλίων, καθώς και τη συμμόρφωση των Δράσεων και Έργων με την αρχή της Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους, όπου απαιτείται, βάσει του Κανονισμού.

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής συντάσσει και υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, επαρκώς τεκμηριωμένη Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων, συνοδευόμενη από Λίστα Ελέγχου, στην Υπηρεσία Συντονισμού, στον Φορέα υλοποίησης και στο Υπουργείο Ευθύνης, όπου με εύλογη βεβαιότητα διαπιστώνει και βεβαιώνει τα αναφερόμενα στην παρούσα ή/και τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται ή/και δημοσιονομικές διορθώσεις/ανακτήσεις που πρέπει να επιβληθούν από την Υπηρεσία Συντονισμού, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Για την υλοποίηση του έργου του ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής συνεργάζεται με άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, όπου απαιτείται, όπως νομικούς και μηχανικούς, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστου ελεγχόμενου Έργου ή/και των Οροσήμων/Στόχων προς επιβεβαίωση, τα οποία καταρτίζουν και υποβάλλουν στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή για συνυποβολή τα σχετικά τους πορίσματα, που συνοδεύουν την Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων. Τα ανωτέρω πρόσωπα, πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση, υποδομή, εμπειρία, επαγγελματισμό και τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή του ανεξάρτητου ελέγχου και επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια κατά τη διενέργειά του.

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής υποχρεούται μαζί με την Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) σχετικά με την ανεξαρτησία του προς το φορέα για τον οποίο διενήργησε τον έλεγχο, όπως το περιεχόμενο αυτής εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Η υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω εδαφίου υποβάλλεται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή και για κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο, σύμφωνα με την παρούσα. Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια ορίζεται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης του Ανεξάρτητου Ελεγκτή με τον Φορέα υλοποίησης.

Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου με κατάλληλη τεκμηρίωση και υποβάλλεται αρμοδίως σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

β) Εφόσον από τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή εντοπίζονται ευρήματα με δημοσιονομική επίπτωση, το Υπουργείο Ευθύνης στο πλαίσιο του ελέγχου πληρότητας που πραγματοποιεί, μεριμνά για τη λήψη των απόψεων του ελεγχόμενου φορέα, εξετάζει αυτές και ακολούθως επικυρώνει ή μη, την ικανοποιητική επίτευξη του οροσήμου/στόχου, αποστέλλοντας/αναρτώντας στο ΟΠΣ ΤΑ και τη διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων που πραγματοποίησε. Ο ελεγχόμενος φορέας και οι άλλοι φορείς στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η Έκθεση Ελέγχου από το Υπουργείο έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις ή/ και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η έκθεση ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή/και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και η σχετική εισήγηση του Υπουργείου γνωστοποιείται στην ΕΥΣΤΑ και στους αποδέκτες που εξαρχής έλαβαν γνώση αυτής.

γ) Για την επίτευξη του ανωτέρω και στην περίπτωση που το Υπουργείο δεν δύναται διοικητικά να εξετάσει τις αντιρρήσεις του ελεγχόμενου φορέα, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς την επιτυχή ολοκλήρωση.

δ) Σε περίπτωση επιβολής Δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και Ανάκτησης από έλεγχο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, εφαρμόζεται η σχετική απόφαση.

3. Η Ε.Δ.ΕΛ., επί τη βάσει Στρατηγικής Ελέγχου, διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους επίτευξης των Οροσήμων και Στόχων που συνδέονται με Αιτήματα Πληρωμής, των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων υλοποίησης, καθώς και νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, εστιάζοντας στην τήρηση των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της Διπλής Χρηματοδότησης. Για τα έργα του δείγματός της βεβαιώνεται και η μη ανάσχεση των ήδη επιτευχθέντων Οροσήμων και Στόχων προηγούμενου Αιτήματος Πληρωμής.
Ειδικότερα,
α) Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει προγραμματισμού, που εγκρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ. και πραγματοποιούνται επιτοπίως ή/και στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, βάσει δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων που τηρούνται από τους ελεγχόμενους φορείς σε συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ή σε έντυπη μορφή και τα οποία απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

β) Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές ομάδες.

γ) Για τους συμμετέχοντες στις ελεγκτικές ομάδες και τους εξωτερικούς συνεργάτες διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία τους από την Υπηρεσία Συντονισμού, τα Υπουργεία Ευθύνης, τους Φορείς Υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο εμπλεκόμενο στην υλοποίηση του Έργου/ της Δράσης φορέα.

δ) Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ.. Μετά το πέρας του ελέγχου, οι ελεγκτικές ομάδες συντάσσουν έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει και τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, και την υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ανωτέρω Διεύθυνση την υπογράφει αρμοδίως και την κοινοποιεί στους ελεγχόμενους φορείς και στην Υπηρεσία Συντονισμού.

Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις ή/ και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή/και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξετάζονται από την Ε.Δ.ΕΛ., η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων. Στη συνεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να παρευρίσκονται, μετά από πρόσκλησή της, οι φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, για την υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτελέσματα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται σε όλους τους ανωτέρω φορείς, στην ΕΑΔ καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ. αναγκαίο.

ε) Σε περίπτωση επιβολής Δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και Ανάκτησης από έλεγχο της Ε.Δ.ΕΛ., εφαρμόζεται η σχετική απόφαση

στ) Η Ε.Δ.ΕΛ., σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μπορεί να απευθύνει συστάσεις για τη λήψη οριζόντιων διορθωτικών μέτρων στην Υπηρεσία Συντονισμού ή στους ελεγχόμενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και στην Υπηρεσία Συντονισμού, με έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στην Ε.Δ.ΕΛ., εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Ε.Δ.ΕΛ προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης οριστικοποίησης των οριζόντιων διορθωτικών μέτρων, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη της σύνοψης ελέγχων της υποπερ. ii) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού.

ζ) Για τους ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. σε Δράσεις/Έργα του ΕΣΑΑ, εφαρμόζεται το άρθρο 193 του ν. 4820/2021(Α΄130).

η) Αναφορικά με την ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, των ελεγκτών του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., των ελεγκτών του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και των Μελών της Ε.Δ.ΕΛ., καθώς και για την παροχή νομικής υποστήριξης, ισχύουν τα προβλεπόμενα.

4. Η Υπηρεσία Συντονισμού δύναται να διενεργεί διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις, ή και να τις αναθέτει σε ανεξάρτητο ελεγκτή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για τον συντονισμό της παρακολούθησης των Δράσεων και των Έργων και της διασφάλισης της ορθότητας των στοιχείων του Αιτήματος Πληρωμής ή σε περίπτωση ανάγκης διερεύνησης υπόνοιας απάτης, διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων.
Ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων, αυτή αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου της ΕΥΣΤΑ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση.

β) Η Έκθεση Ελέγχου, στην οποία προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή και ανάκτηση, επιδίδεται στον ελεγχόμενο φορέα, με επιμέλεια της ΕΥΣΤΑ.

γ) Ο ελεγχόμενος φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως αντιρρήσεις ή/ και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι εκθέσεις αποτελεσμάτων ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή/και παρατηρήσεις κατά τα ανωτέρω και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης που επέσπευσε τον έλεγχο εγκρίνεται από το Διοικητή της ΕΥΣΤΑ και τα αποτελέσματα των ελέγχων καθίστανται οριστικά.

δ) Τα οριστικά αποτελέσματα των ελέγχων της ΕΥΣΤΑ κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην ΕΑΔ καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κρίνεται από την ΕΥΣΤΑ αναγκαίο, και καταχωρίζονται στο ΟΠΣ ΤΑ.

ε) Σε περίπτωση επιβολής Δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και Ανάκτησης από έλεγχο της ΕΥΣΤΑ, εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου τρίτου του ν. 4822/2021 (Α΄ 135).

στ) Η ΕΥΣΤΑ, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου και σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ανεξάρτητων Ελεγκτών ή και των ελέγχων που η ίδια εκτελεί, μπορεί να απευθύνει οριζόντια διορθωτικά μέτρα στους ελεγχόμενους φορείς. Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στην ΕΥΣΤΑ, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η ΕΥΣΤΑ προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης οριστικοποίησης των οριζόντιων διορθωτικών μέτρων και εφόσον απαιτείται εισηγείται αρμοδίως την έκδοση απόφασης Οριζόντιας Δημοσιονομικής Διόρθωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου τρίτου του ν. 4822/2021 (Α΄ 135).

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής χρήσης της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής, και δύναται να προβαίνουν σε διοικητικές έρευνες και επιτόπιους ελέγχους επί των δράσεων κάθε Τελικού Αποδέκτη, Φορέα υλοποίησης, εργολάβου και υπεργολάβου που λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ε.Ε. δυνάμει του Κανονισμού.
Ειδικότερα:

α) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παρατυπίες στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων, τα σχετικά πορίσματα αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και προθεσμίες που καθορίζονται από την ελεγκτική αρχή/όργανο.

β) Ο Φορέας Υλοποίησης και οι άλλοι φορείς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα ελέγχων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες και προθεσμίες που καθορίζονται από την ελεγκτική αρχή/ όργανο. Σε περίπτωση πορίσματος ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη διατύπωση θέσεων των Ελληνικών Αρχών στην απάντηση συντονίζει η Υπηρεσία Συντονισμού. Η ελεγκτική αρχή/ όργανο έχει την ευθύνη οριστικοποίησης των πορισμάτων.

γ) Εφόσον από το οριστικό πόρισμα ελέγχου προκύπτουν συστάσεις προς τον ελεγχόμενο φορέα, η Υπηρεσία Συντονισμού παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς αυτές. Στην περίπτωση που εντοπίζεται παρατυπία με δημοσιονομική επίπτωση, οπότε και απαιτείται η επιβολή Δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και Ανάκτησης, εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου τρίτου του ν. 4822/2021 (Α΄ 135) και τα στοιχεία καταχωρίζονται στο ΟΠΣ ΤΑ, με επιμέλεια
της ΕΥΣΤΑ.

6. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση των Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ έχουν υποχρέωση διατήρησης όλων των πρωτότυπων εγγράφων και ιδίως των λογιστικών και φορολογικών αρχείων για χρονική περίοδο πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, Παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

7. Η Υπηρεσία Συντονισμού παρακολουθεί τη ικανοποιητική συμμόρφωση των φορέων επί του συνόλου των συστάσεων και των μέτρων συμμόρφωσης που προτείνονται από όλα τα όργανα ελέγχου με βάση τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ