Νέα
  • ΓΔ: 778.98 -2.28%
  • Τζίρος: 68,65 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΥΠΑΝΕΠ: Οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού προγράμματος 2021-2025 

Πηγή: pixabay
Πηγή: pixabay

Η αναπτυξιακή στρατηγική του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προγραμματική περίοδο 2021 –2025 αναπτύσσεται στο σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, συνολικού ύψους 885 εκατ. ευρώ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα καθορίζει τις προτεραιότητες ανά άξονα στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, την κατανομή του προϋπολογισμού, τους όρους εφαρμογής και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Ο κύριος στρατηγικός στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η στήριξη και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 εστιάζει στην κινητοποίηση της επιχειρηματικότητας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παράλληλα με τη στήριξη των ελληνικών και ξένων επενδύσεων επιδιώκοντας τη μέγιστη μόχλευση των διατιθέμενων δημόσιων πόρων (ΣΔΙΤ, χρηματοδοτικά εργαλεία). 

Ως κρίσιμα στοιχεία της ανάπτυξης στον χώρο της βιομηχανίας η προσαρμογή στις νέες προκλήσεις, η ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία νέων τεχνολογικών συντελεστών, παραγωγικών πρακτικών και προτύπων, η ενδυνάμωση της εξαγωγικής ικανότητας και της εξωστρεφούς δυναμικής για την προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. 

Το 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης θα δώσει έμφαση στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την αξιοποίηση των παραγόμενων παραγωγικών γνώσεων ως βάση βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία,
  • στην παραγωγική διασύνδεση και την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας,
  • στην αξιοποίηση οικονομιών και ωφελειών που προκύπτουν ως συνέπεια των γεωγραφικών βιομηχανικών συγκεντρώσεων, καθώς και ως αποτέλεσμα της οικοδόμησης ευρύτερων οικοσυστημάτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και
  • στην ανάπτυξη τεχνολογιών και την ενίσχυση επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής εξοικονόμησης και της κλιματικής αλλαγής. 

Στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας αναγνωρίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης η περαιτέρω ενεργή συμμετοχή της οικονομίας στην παραγωγή νέας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής, και η προσαρμογή των παραγωγικών της συνιστωσών στις εξελίξεις, τόσο σε όρους λειτουργίας όσο και σε όρους παραγωγής και ένταξης καινοτόμων και τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το πρόγραμμα θα εστιάσει στην ανάπτυξη και υποστήριξη φορέων, επιχειρήσεων και ερευνητικών δομών, στη συνεργασία τους και στη σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την παραγωγή και την κοινωνία.

Σημαντικό ρόλο προς αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση διαδραματίζουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και η αξιοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης θα πρέπει να ακολουθεί όλο το εύρος των αναπτυξιακών στόχων για την ενίσχυση και την αξιοποίηση της έρευνας στις επιχειρήσεις, συνεισφέροντας στην προαγωγή και ευρεία εφαρμογή και της μη τεχνολογικής καινοτομίας.

Αναφορικά με τον τομέα του εμπορίου και της προστασίας του καταναλωτή, σημαντικές παράμετροι της επιχειρούμενης αναπτυξιακής αλλαγής αποτελούν η τόνωση της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση της υποστήριξης και της ομαλής λειτουργίας του εμπορίου (επιχειρήσεων και καταναλωτών)για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της ελληνικής αλλά και παγκόσμιας οικονομίας, η αναβάθμιση της εμπορικότητας, της ελκυστικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αστικά κέντρα της χώρας, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης όσο και των μηχανισμών ελέγχου, εποπτείας και εφαρμογής. Σημαντική παράμετρο και σε αυτόν τον τομέα αποτελεί η ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων και ψηφιακών εφαρμογών. 
 

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ