Νέα
 • ΓΔ: 1438.44 -0.89%
 • Τζίρος: 76,14 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

YΠΟΙΚ: Πουλάει έργα τέχνης και νοικιάζει ακίνητα κατασχεμένα από εγκληματικές δραστηριότητες

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Οικονομικών / Πηγή: Eurokinissi

Την πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 ευρώ που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και δεσμεύονται, κατάσχονται ή δημεύονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, όπως έργα τέχνης και άυλοι τίτλοι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες» το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στην ΕΤΑΔ να διαχειρίζεται τα δεσμευμένα ακίνητα, αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος, ενώ αποκλείεται η εκποίηση τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών από την παραχώρηση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων επωφελούνται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς στόχος είναι η κατά περίπτωση διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και για την ικανοποίηση του θύματος, λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος του υπόπτου ή κατηγορουμένου.

►Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Πληρώσαμε 55,2 δισ. φόρους πέρσι - 19,4% πάνω τα έσοδα από ΦΠΑ

Νέος Φορέας Διαχείρισης και Μητρώο

Την εποπτεία της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων θα έχει ο Φορέας Διαχείρισης υπό τη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ, ενώ συστήνεται  Κεντρικό Μητρώο Διαχείρισης Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων ήτοι ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα συμβάλλει  στον συντονισμό όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην  αξιοποίηση τω δεσμευμένων, κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Για κάθε περιουσιακό στοιχείο καταρτίζεται και τηρείται φάκελος όπου καταχωρίζονται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης το είδος των δεσμευμένων ή κατασχεμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, ανά κατηγορία, όπως ενδεικτικά ακίνητο, τροχοφόρο όχημα, μηχάνημα, πλωτό σκάφος, εναέριο μέσο, μετρητά, τραπεζικός λογαριασμός, θυρίδα, άυλος τίτλος. Η καταχώριση περιλαμβάνει επιπλέον αναλυτική περιγραφή τους βάσει των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους.

Η αξιοποίηση

Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να  προβαίνει στην αξιοποίηση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, πριν από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που καθορίζει την τύχη τους,   να εκποιεί τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην Φ.Π.Α. και ειδικού φόρου κατανάλωσης, να  διαθέτει τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις για την κάλυψη των αναγκών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της  και να εκποιεί ή διαθέτει δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας.

Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται: χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα για τη διάπραξη αυτών και ενόψει πιθανής δήμευσής τους, όταν προβλέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο η δήμευση ως παρεπόμενη ποινή, και λοιπά κινητά περιουσιακά  στοιχεία. Ως κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας θεωρούνται αυτά των οποίων η εκτιμηθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό  των 300.000 ευρώ. Η εκποίηση διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλειστηρίασμα ίσο ή μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. Αν δεν επιτευχθεί πλειστηρίασμα τουλάχιστον ίσο  με το 85% της  αξίας ύστερα από τρεις δημοπρασίες, είναι δυνατή η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων με αναπροσαρμογή του κατώτατου τιμήματος.

►Διαβάστε επίσης: Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Σιγή ασυρμάτου από το ΥΠΟΙΚ για τις ενστάσεις χιλιάδων επιχειρήσεων

Διαχείριση χρηματικών ποσών

Προβλέπεται η δημόσια κατάθεση, με εντολή της δικαστικής αρχής, των χρηματικών ποσών που δεσμεύονται ή κατάσχονται από την αρμόδια αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως «θεματοφύλακα αυξημένου κύρους και πίστης στις συναλλαγές, που δραστηριοποιείται στα σχετικά πεδία επί μακρό χρόνο, με αποκλειστική ανάθεση από την ελληνική πολιτεία, και ορίζονται οι σχετικές διαδικασίες».

Το Ταμείο τηρεί ανά δικαιούχο περιουσιακών στοιχείων ή ανά υπόθεση, όταν η κατηγορία δεν έχει ακόμη αποδοθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ξεχωριστό υπολογαριασμό για την ευχερή παρακολούθηση και τη διαχείρισή του. Εφόσον στο Τ.Π.Δ. τηρείται ήδη σχετικός υπολογαριασμός σε ευρώ για τον ίδιο δικαιούχο, το αντίτιμο προσαυξάνει το χρηματικό του υπόλοιπο

Ακόμα προβλέπεται:

 • Η δημόσια κατάθεση των δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων «χρυσός, συνάλλαγμα» τα οποία περιλαμβάνονται στο δελτίο ισοτιμιών της Τραπέζης της Ελλάδος, η διαδικασία ρευστοποίησής τους και η κατάθεση του αντιτίμου της ρευστοποίησής τους από τον Φορέα Διαχείρισης στον έντοκο δεσμευμένο καταθετικό λογαριασμό του Τ.Π.Δ., με προσαύξηση του τυχόν υπολοίπου του.
 • Η διαχείριση δεσμευμένων κινητών περιουσιακών στοιχείων, ο ορισμός μεσεγγυούχου και η εκποίησή τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή κατ’ εξαίρεση η υπό προϋποθέσεις εκποίηση ή διάθεσή τους από τον Φορέα Διαχείρισης μετά από προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη και τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής
 • Η διαχείριση δημευμένων κινητών περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η κυριότητα περιέρχεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση στο Δημόσιο και παρέχεται η δυνατότητα είτε να τα εκποιεί είτε να τα διαθέτει προς αποζημίωση του θύματος ή κοινωφελείς σκοπούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική δικαστική απόφαση.
 • Η διαχείριση των δεσμευμένων ακινήτων, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά την εκμίσθωση ή την παραχώρηση της χρήσης τους με αντάλλαγμα, αποκλειομένης της εκποίησής τους. Παρέχεται η ευχέρεια ανάθεσης της διαχείρισης στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.  

►Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 496 πρόσωπα για μαύρο χρήμα το 2022 και 980 για φοροδιαφυγή

 Επιστροφή χρηματικών ποσών κατόπιν άρσης δέσμευσης

 • Προβλέπεται η  διαδικασία επιστροφής των χρηματικών ποσών στον δικαιούχο σε περίπτωση που διαταχθεί άρση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των καλόπιστων τρίτων. Αν διατάσσεται η άρση των μέτρων της δέσμευσης ή της κατάσχεσης των παρακατατεθέντων μετρητών, αυτά αποδίδονται από το Τ.Π.Δ. στους δικαιούχους κατόπιν εντολής του Φορέα Διαχείρισης, εντόκως, από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας μεταφοράς τους στον λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει και για το τίμημα της εκποίησης των παρακατατεθέντων δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων  
 • Αν  η απόφαση περί δήμευσης καταστεί αμετάκλητη, τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στους υπολογαριασμούς που τηρούνται στο Τ.Π.Δ., αποδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο από τον Φορέα Διαχείρισης ως δημόσιο έσοδο
 • Αν η απόφαση περί απόδοσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων πλην των αναφερομένων καταστεί αμετάκλητη, τα ποσά που προέκυψαν από την εκποίηση ή την αξιοποίησή τους κατά το στάδιο της δέσμευσης ή κατάσχεσης, εφόσον δεν υφίστανται εκκρεμείς αξιώσεις τρίτων, καταβάλλονται έντοκα από την ημερομηνία κατά την οποία ο Φορέας Διαχείρισης λαμβάνει το αίτημα,  με τα  σχετικά αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της αξίωσης, του δικαιωθέντος ιδιοκτήτη.
 • Στην περίπτωση  που η απόδοση  ακινήτου στον ιδιοκτήτη του καταστεί αμετάκλητη, η συναφθείσα από τον Φορέα Διαχείρισης ή την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. σύμβαση εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του, λύεται αυτοδικαίως και ζητείται η απόδοση αυτού, εκτός αν ο ιδιοκτήτης του συμφωνήσει με τον μισθωτή τη συνέχισή της, με όρους που συνομολογούνται και από κοινού γίνονται αποδεκτοί.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ