Νέα
 • ΓΔ: 942.46 -1.61%
 • Τζίρος: 98,73 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Attica Bank: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η ΑΜΚ των 240 εκατ. - Κατέληξαν σε προτιμητέο επενδυτή

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος
Ο Κωνσταντίνος Μακέδος / Πηγή: Eurokinissi

H κοινοπραξία ΤΜΕΔΕ – Ellington ανακηρύχθηκε, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank προτιμητέος επενδυτής για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας εως 240 εκατ ευρώ, με την έκδοση 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ εκάστης.

Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο θα έχει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Bank, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 68,2% των μετοχών, αλλά και οι υπόλοιποι υφιστάμενοι μέτοχοι και ειδικότερα ο ΕΦΚΑ 10,3%, ενώ το TΜΕΔΕ που έχει το 14,3% είναι δεδομένο ότι συναινεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο.

Στο ΤΧΣ ο λόγος

Ετσι ξεκινάνε άμεσα οι συζητήσεις  των χρηματοοικονομικών συμβούλων της τράπεζας (Εuroxx-AXIA Ventures) με το ΤΧΣ -στην πραγματικότητα δεν σταμάτησαν ποτέ αλλά πλέον μπαίνουν σε νέα φάση- ώστε να βγει «λευκός καπνός» το συντομότερο -αν είναι δυνατόν και εντός της επόμενης εβδομάδας.

Βασικό ζητούμενο είναι να αποδεχθεί το Ταμείο τους όρους που έχει θέσει ο προτιμητέος επενδυτής, ώστε να μπει στην επικείμενη αύξηση, που σύμφωνα με πληροφορίες θα καλύψει μέρος του κεφαλαιακού ελλείμματος, καθώς το AQR που έχει πραγματοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνει μεγαλύτερες ανάγκες, οι οποίες θα καλυφθούν σε δεύτερη φάση και με ποιους όρους και αφού έχει ολοκληρωθεί η ΑΜΚ.  

Οι όροι που θέτει ο προτιμητέος μπαίνουν, λοιπόν, στο τραπέζι των συζητήσεων, από την πορεία των οποίων θα κριθεί αν τελικά το σχήμα ΤΜΕΔΕ – Εllington θα μπει στην ΑΜΚ και με ποιο ποσό ή αν το βάρος της αύξησης θα πέσει στους υφιστάμενους μετόχους και κυρίως στο ΤΧΣ, το οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να προχωρήσει σε σταδιακή αποεπένδυση. 

Η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την ίδια συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακήρυξε προτιμητέο ιδιώτη επενδυτή εκ των επενδυτών που είχαν υποβάλλει σχετικές προσφορές στο στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και αποφάσισε όπως συνεχιστούν, με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας, «AXIA Ventures Group Ltd» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», οι συζητήσεις με αυτόν προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχή του στην Αύξηση και στην περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.

Αναλυτικά:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 03.11.2021 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 05.11.2021, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με τις από 07.07.2021 και 15.09.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ενέκρινε τα παρακάτω:

 • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό έως  240.000.000 ευρώ, με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας. Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης.
 • Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε 0,20 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).
 • Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Τράπεζας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
 • Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
 • Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

 • όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια  Α.Ε.» (η Ε.Χ.Α.Ε. πρώην κεντρικό αποθετήριο Αξιών) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,
 • όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι «Αδιάθετες Μετοχές») αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
 • Την κατ' άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο.
 • Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Τράπεζας να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και εκπροσωπούν την Τράπεζα ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την υποβολή και έγκριση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, για την προσφορά και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Αύξηση.
 • Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, για την αποτύπωση της σχετικής μεταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την έγκριση και διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η Τράπεζα περαιτέρω ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την ίδια συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακήρυξε προτιμητέο ιδιώτη επενδυτή εκ των επενδυτών που είχαν υποβάλλει σχετικές προσφορές στο στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και αποφάσισε όπως συνεχιστούν, με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας, «AXIA Ventures Group Ltd» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», οι συζητήσεις με αυτόν προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχή του στην Αύξηση και στην περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ